Tvoja registrácia bude komplexne dokončená po nahratí a overení dokladov. Zatiaľ si môžeš zahrať pre zábavu o virtuálne výhry.
Gratulujeme, získavaš BONUS 5 otočení zadarmo v hre Fruit Awards! Ako hrať?
SMS mešec: Limity Informácie Môj účet
Rýchly návod ako hrať Časté otázky Všeobecné podmienky Herný plán Ochrana súkromia Informácia o cookies Kontakt

Herný plán Elektronických okamžitých lotérií cez SMS

Všeobecné ustanovenia

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 499/B (ďalej „TIPOS“) je podľa príslušných ustanovení zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“) prevádzkovateľom elektronických okamžitých lotérií prostredníctvom krátkych textových správ na základe individuálnej licencie udelenej Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v zmysle § 3 ods. 2 písm. i) zákona o hazardných hrách.

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Predmet úpravy

 1. Herný elektronických okamžitých lotérií prostredníctvom krátkych textových správ (ďalej len „herný plán“) vydáva TIPOS, ako ich prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“) podľa príslušných ustanovení zákona o hazardných hrách a na základe individuálnej licencie udelenej ministerstvom na prevádzkovanie elektronických okamžitých lotérií prostredníctvom krátkych textových správ (ďalej len „elektronické okamžité lotérie“).
 2. Herný plán upravuje súbor pravidiel zahŕňajúcich pravidlá elektronických okamžitých lotérií, pravidlá a spôsob kúpy žrebu elektronickej okamžitej lotérie, lehoty a spôsob vyplácania výhry a ďalšie náležitosti uvedené v zákone o hazardných hrách.
 3. Súčasťou herného plánu podľa ustanovenia § 2 písm. c) zákona o hazardných hrách je reklamačný poriadok, ktorý upravuje súbor pravidiel určujúcich podmienky uplatnenia reklamácie vrátane spôsobu a lehoty na uplatnenie reklamácie a jej vybavenia.

Článok 2
Schvaľovanie a zverejňovanie herného plánu a jeho zmien

 1. Herný plán a jeho zmeny schvaľuje podľa ustanovenia § 23 ods. 2 zákona o hazardných hrách ministerstvo.
 2. Herný plán a jeho zmeny nadobúdajú účinnosť dňom určeným prevádzkovateľom, nie však skôr ako dňom právoplatnosti rozhodnutia ministerstva o ich schválení, najneskôr však dňom určeným v rozhodnutí ministerstva o ich schválení.
 3. Herný plán vrátane jeho zmien prevádzkovateľ bezodkladne sprístupní verejnosti prostredníctvom svojej internetovej stránky www.tipos.sk, prípadne aj inou vhodnou formou. Na každej strane herného plánu musí byť odtlačok pečiatky ministerstva a dátum schválenia herného plánu.

Článok 3
Záväznosť Herného plánu

 1. Herný plán a jeho zmeny sú záväzné pre
  1. prevádzkovateľa,
  2. fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré sa podieľajú na prevádzkovaní elektronických okamžitých lotérií alebo na základe zmluvného alebo obdobného vzťahu vykonávajú činnosti pre prevádzkovateľa,
  3. fyzické osoby, ktoré na základe pracovného pomeru, obdobného právneho vzťahu alebo iného zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom vykonávajú činnosti pri prevádzkovaní elektronických okamžitých lotérií,
  4. fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré požadujú účasť v elektronických okamžitých lotériách podľa herného plánu,
  5. hráčov - fyzické osoby, ktoré splnili podmienky kúpy žrebu elektronických okamžitých lotérií (ďalej tiež „tipujúci“ alebo „hráč“).
 2. Kúpením žrebu elektronickej okamžitej lotérie prejavuje tipujúci súhlas s pravidlami herného plánu, vrátane všetkých jeho príloh, a súčasne uznáva ustanovenia herného plánu za záväzné. Neznalosť herného plánu nezakladá nárok na uplatnenie oprávnenej reklamácie. Pri rozhodovaní sporov sa neprihliada na skutočnosť, že tipujúci alebo iný účastník, požadujúci účasť na hre podľa herného plánu, sa neoboznámil s jeho znením, prípadne si ho vysvetľuje inak. Záväzný výklad herného plánu podáva prevádzkovateľ v súčinnosti s ministerstvom a takýto výklad je pre účastníkov hier záväzný.
 3. Tipujúcim môže byť len fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a ktorá v súlade s herným plánom uhradí vklad za elektronickú okamžitú lotériu (t.j. cenu žrebu) a splní ďalšie podmienky ustanovené v tomto hernom pláne.

Článok 4
Základné podmienky účasti hráčov
na elektronických okamžitých lotériách

 1. Kúpa žrebu elektronickej okamžitej lotérie sa riadi týmto herným plánom a Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti TIPOS (ďalej „Všeobecné obchodné podmienky“). Žreby v elektronickej okamžitej lotérii je možné zakúpiť prostredníctvom krátkych textových správ (ďalej aj len „SMS“), a to výhradne prostredníctvom mobilného telefónu s registrovaným telefónnym číslom.
 2. Hráč musí mať zaregistrované svoje mobilné telefónne číslo pred kúpou prvého žrebu elektronickej okamžitej lotérie. Najneskôr pred uplatnením nároku na prvú výhru si musí hráč zaregistrovať číslo bankového účtu k mobilnému telefónnemu číslu. Postup registrácie mobilného telefónneho čísla a k nemu prislúchajúceho bankového účtu je uvedený vo Všeobecných obchodných podmienkach, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke http://www.tipos.sk/smszreby.
 3. Vo Všeobecných obchodných podmienkach môže prevádzkovateľ obmedziť skupinu mobilných telefónnych čísel, ktoré nie je možné využívať pre kúpu elektronickej okamžitej lotérie (napríklad telefónne čísla prevádzkované niektorým mobilným operátorom, a pod.). Mobilný operátor môže takisto na požiadanie zákazníka alebo v zmysle svojich Všeobecných obchodných podmienok pre poskytovanie jej služieb obmedziť možnosť kúpy elektronickej okamžitej lotérie pre konkrétne mobilné telefónne číslo.
 4. Hráč pri zaregistrovaní mobilného telefónneho čísla vyhlási, že má viac ako 18 rokov, a teda je podľa zákona o hazardných hrách oprávnený zúčastniť sa na hazardných hrách.
 5. Cena žrebu elektronickej okamžitej lotérie bude zúčtovaná hráčovi v pravidelnom zúčtovaní telekomunikačných a iných služieb zasielanom prostredníctvom poskytovateľa mobilných telefónnych služieb. V prípade, že hráč používa predplatenú formu telekomunikačných služieb, bude mu cena elektronickej okamžitej lotérie odrátaná okamžite z predplateného kreditu. Celkové náklady hráča tak predstavujú cenu žrebu elektronickej okamžitej lotérie (táto cena žrebu nesmie byť vyššia ako 10 EUR), ktorú hráč uhradí prevádzkovateľovi a telekomunikačný poplatok za odoslanie SMS, ktorý hráč uhradí poskytovateľovi mobilných telefónnych služieb a ktorý sa riadi podmienkami zmluvného vzťahu medzi hráčom a poskytovateľom mobilných telefónnych služieb.

DRUHÁ ČASŤ

KÚPA ŽREBU ELEKTRONICKEJ OKAMŽITEJ LOTÉRIE,
OVEROVANIE A VYPLÁCANIE VÝHIER

Článok 5
Spôsob kúpy žrebu v elektronickej okamžitej lotérii

 1. Žreb v elektronickej okamžitej lotérii si hráč zakúpi zaslaním SMS v presne definovanom formáte na skrátené telefónne číslo.
 2. Kúpa žrebu elektronickej okamžitej lotérie je riadne uzatvorená po prijatí informačnej SMS o vyhodnotení elektronickej okamžitej lotérie prostredníctvom krátkej textovej správy.
 3. Pre sporné prípady alebo pochybnosti o právoplatnosti a presnosti kúpy žrebu elektronickej okamžitej lotérie je rozhodujúci kompletný údajový záznam o elektronickej okamžitej lotérii registrovaný v centrálnej databáze systému prevádzkovateľa.

Článok 6
Spôsob hry

 1. Prevádzkovateľ môže ponúkať jednu alebo viacero emisií elektronickej okamžitej lotérie (ďalej len „elektronická emisia“). Každá elektronická emisia musí mať aj emisný list príslušnej emisie. Emisný list obsahuje napr.:
  1. názov emisie,
  2. skrátený názov emisie,
  3. cenu jedného žrebu,
  4. sériové číslo emisie a rozsah poradových čísel emitovaných žrebov v emisii,
  5. počet emitovaných žrebov v emisii spolu (emisný objem) a celkovú hernú istinu ako súčin počtu emitovaných žrebov a ceny za jeden žreb,
  6. počet výherných žrebov v emisii spolu, celkovú výhernú istinu a počet výherných žrebov (v jednotlivom výhernom poradí) celej emisie,
  7. pravdepodobnosti jednotlivých výhier a celkovú pravdepodobnosť výhry,
  8. celkový emisný výherný podiel výhernej istiny ku hernej istine vyjadrený v percentách,
  9. dátum spustenia emisie,
  10. dátum ukončenia emisie.
 2. Spôsob hrania a priebeh hry:
  Hráč zašle krátku textovú správu (SMS) na skrátené číslo 3333 v tvare: „ZREB skrátený názov emisie definovaný v emisnom liste“ alebo „skrátený názov emisie definovaný v emisnom liste“ (napr. „ZREB STASTIE“). Následne prevádzkovateľ zašle hráčovi bezplatnú krátku textovú správu, kde sa zobrazí jedinečné aktívne prepojenie na link http://smszreb.tipos.sk/stastie/xxxxxxxx, na ktorom si hráč môže zobraziť neodkrytý žreb (pokiaľ technológia mobilného telefónu a aktuálna služba mobilného operátora toto umožňuje). Obsahom tejto informačnej SMS o vyhodnotení elektronickej okamžitej lotérie je číslo emisie, názov emisie, identifikačné číslo žrebu elektronickej okamžitej lotérie a informácia o výške výhry, resp. informácia, že žreb je nevýherný. Nedoručenie tejto krátkej textovej správy nezakladá právo na reklamáciu.
 3. Hráč môže vytvoriť aj pokyn na opakovanú automatickú kúpu žrebu. Opakovanú automatickú kúpu žrebu je možné definovať pre rôzne časové intervaly a to zaslaním krátkej textovej správy (SMS) v tvare „ZREB skrátený názov emisie definovaný v emisnom liste Ox“ alebo „skrátený názov emisie definovaný v emisnom liste Ox“ (napr. „ZREB STASTIE O1“) na skrátené číslo 3333, kde číslica x predstavuje interval v dňoch v rozmedzí 1 až 7, kedy bude opakovaná automatická kúpa žrebu realizovaná (napr. „ZREB STASTIE O3“ - opakovaná automatická kúpa žrebu bude realizovaná v deň definovania pokynu a každý tretí nasledujúci kalendárny deň). Pokiaľ hráč neuvedie parameter x, znamená to, že opakovaná automatická kúpa žrebu bude realizovaná v deň definovania pokynu a každých ďalších sedem nasledujúcich kalendárnych dní, t. j. raz za týždeň.
  Pokyn na opakovanú automatickú kúpu žrebu môže hráč kedykoľvek zrušiť zaslaním krátkej textovej správy (SMS) v tvare „ZREB skrátený názov emisie definovaný v emisnom liste STOP O“ alebo „skrátený názov emisie definovaný v emisnom liste STOP O“ na skrátené číslo 3333 (napr. „ZREB STASTIE STOP O“).
  Prevádzkovateľ môže dočasne zrušiť možnosť vytvorenia pokynu na opakovanú automatickú kúpu žrebu.
  V prípade, že z technických alebo akýchkoľvek iných prevádzkových dôvodov nie je možné na základe predchádzajúceho pokynu hráča vykonať ním definovanú automatickú kúpu žrebu, prevádzkovateľ nezodpovedá za túto skutočnosť.
 4. Prevádzkovateľ je povinný predložiť ministerstvu na schválenie emisný list každej emisie elektronickej okamžitej lotérie v dostatočnom predstihu pred jej plánovaným spustením. Schválený emisný list sa formou prílohy stáva súčasťou tohto herného plánu.

Článok 7
Uplatnenie nároku na výhru, overovanie a vyplácanie výhier
v elektronickej okamžitej lotérii

 1. V prípade, ak z elektronickej okamžitej lotérie vznikla peňažná výhra, uplatňuje si hráč nárok na jej vyplatenie. Nárok na vyplatenie výhry musí tipujúci uplatniť v lehote najneskôr do 35 dní od kúpy žrebu elektronickej okamžitej lotérie. Ak si hráč neuplatní nárok na vyplatenie výhry v uvedenej lehote, považuje sa jeho výhra za prepadnutú v prospech prevádzkovateľa.
 2. Uplatnenie nároku na výhru sa môže realizovať týmito spôsobmi:
  1. odoslaním bezplatnej krátkej textovej správy (SMS) z registrovaného mobilného telefónneho čísla s kľúčovým slovom „VYHRA“ na číslo 3333; po overení oprávneného nároku hráča na výhru, ak výherná čiastka nepresahuje sumu 1 000,00 EUR (slovom: jedentisíc eur), prevedie sa na prislúchajúci bankový účet vedený v komerčnej banke, forma a spôsob zadania čísla bankového účtu sú popísané vo Všeobecných obchodných podmienkach; alebo sa vygeneruje nová stávka číselných lotérií, ak táto bola výhrou a doručí sa hráčovi vo forme samostatnej SMS;
  2. osobne v sídle prevádzkovateľa.
 3. Osobná návšteva hráča v sídle prevádzkovateľa sa vyžaduje v súvislosti s vyplácaním výhier v prípade, ak hráčovi vznikla jednotlivá výhra viac ako 1 000,00 EUR (slovom: jedentisíc eur). Pri osobnej návšteve hráča v sídle prevádzkovateľa sa vykonáva riadne overenie totožnosti hráča. Hráč je povinný si doniesť so sebou SIM kartu, z ktorej bola kúpa žrebu elektronickej okamžitej lotérie realizovaná. V opačnom prípade prevádzkovateľ výhru nevyplatí.
 4. V prípade získania nepeňažnej výhry, ktorou je stávka na žrebovanie číselnej lotérie sa všetky náležitosti riadia ustanoveniami Herného plánu číselných lotérií.
 5. Pri vyplácaní výhier v sídle spoločnosti TIPOS dochádza k spracúvaniu osobných údajov výhercu. Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov je spoločnosť TIPOS. Všetky informácie k spracúvaniu osobných údajov sú dostupné u prevádzkovateľa a zároveň na www.tipos.sk. v sekcii „Ochrana súkromia“.
 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú hráčovi tým, že určil ako účet, na ktorý má byť vyplatená výhra účet, ktorý nie je jeho účtom.
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nevyplatiť výhru okamžite, a to ani prevodom a ani osobne. Prevádzkovateľ vyplatí uplatnený nárok na výhru najneskôr do piatich dní odo dňa uplatnenia nároku na výhru.
 8. Výhry prepadnuté, na ktoré si v lehote uvedenej v tomto hernom pláne neuplatnil nikto nárok a neboli vyplatené, sú zdrojom prevádzkovateľa na realizáciu výdavkov najmä na mimoriadne alebo prémiové výhry v hazardných hrách prevádzkovaných prevádzkovateľom.

TRETIA ČASŤ
REKLAMAČNÝ PORIADOK

Článok 8
Podmienky uplatnenia reklamácií

 1. Hráč je oprávnený uplatniť u prevádzkovateľa reklamáciu, ak má pochybnosť o vzniku výhry z jeho žrebu v elektronickej okamžitej lotérii, ak mu nebola vyplatená výhra, napriek tomu, že si na výhru uplatnil nárok podľa ustanovení herného plánu a zákona o hazardných hrách alebo v prípade vzniku technickej poruchy zariadení prostredníctvom ktorých bola kúpa žrebu elektronickej okamžitej lotérie realizovaná, pokiaľ bola porucha spôsobená prevádzkovateľom a nebola zavinená hráčom alebo vyššou mocou.
 2. Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia lehoty na uplatnenie nároku na výhru podľa čl. 7 ods. 1 tohto herného plánu alebo odo dňa vzniku, alebo výskytu reklamačného dôvodu. Každá uplatnená reklamácia musí obsahovať stručný popis reklamovanej udalosti, najmä údaj jednoznačne definujúci elektronickú okamžitú lotériu, tzv. ID elektronickej okamžitej lotérie a telefónne číslo, z ktorého bola kúpa realizovaná.
 3. Hráč si uplatňuje reklamáciu prostredníctvom e-mailu (reklamacie@tipos.sk) a potvrdzuje následným doporučeným listom zaslaným na adresu prevádzkovateľa: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37.
 4. Dátumom rozhodujúcim pre posúdenie lehoty uvedenej v ods. 2 tohto článku je dátum podacieho dňa poštovej pečiatky doporučeného listu, ktorým bola reklamácia uplatnená.

Článok 9
Reklamačné konanie a jeho výsledok

 1. Po uplatnení reklamácie je prevádzkovateľ povinný začať reklamačné konanie. Výsledok reklamačného konania oznámi prevádzkovateľ písomne priamo hráčovi, ktorý reklamáciu uplatnil, najneskôr do 15 dní od uplatnenia reklamácie.
 2. Proti vybaveniu reklamácie môže podať tipujúci námietky do 15 dní odo dňa, kedy bol vyrozumený o výsledku reklamačného konania. O námietkach rozhodne generálny riaditeľ spoločnosti TIPOS, a to v lehote 30 dní od ich doručenia.
 3. Pre posúdenie oprávnenosti reklamácie alebo v sporných prípadoch o právoplatnosti, či presnosti je rozhodujúci kompletný údajový záznam o elektronickej okamžitej lotérii registrovaný v centrálnej databáze systému prevádzkovateľa.

ŠTVRTÁ ČASŤ
OSOBITNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 10
Osobitné ustanovenia

 1. Podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je prevádzkovateľ povinnou osobou, na ktorú sa vzťahujú príslušné, citovaným zákonom ustanovené práva a povinnosti pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.
 2. V prípade, ak sa zastaví predaj žrebov elektronickej okamžitej lotérie vplyvom mimoriadnych okolností (vyššia moc a pod.), nevzniká tým hráčom nárok na náhradu škôd a ani iný nárok, pokiaľ to herný plán neustanovuje inak. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za neplatne zakúpený žreb elektronickej okamžitej lotérie alebo nezakúpenie žrebu elektronickej okamžitej lotérie vplyvom tretích strán (nemožnosť realizovať kúpu z dôvodu výpadku systému mobilného operátora, komunikačného prepojenia alebo výpadku elektrického prúdu v ktoromkoľvek systéme potrebnom na kúpu elektronickej okamžitej lotérie a pod.).
 3. Všetky rozhodnutia týkajúce sa predaja žrebov elektronickej okamžitej lotérie, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tohto herného plánu prináležia obchodnej spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
 4. V prípade sporov spôsobených rozdielnym výkladom týchto pravidiel rozhoduje výklad prevádzkovateľa.

Článok 11
Záverečné ustanovenia

 1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto herného plánu sú Všeobecné obchodné podmienky mobilných operátorov upravujúce vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom pri kúpe žrebu elektronickej okamžitej lotérie.
 2. Článok 12

 3. Tento herný plán nadobúda účinnosť 6.apríla 2019.

Ing. Ján Barczi
generálny riaditeľ
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

 

Príloha č. 1: Emisný list „Dni šťastia“

EMISNÝ LIST

elektronickej okamžitej lotérie

Dni šťastia

Názov emisie: Dni šťastia
Skrátený názov emisie: ŠŤASTIE
Cena žrebu: 1,00 €
Počet žrebov v emisii: 8 000 000 ks
Herná istina emisie: 8 000 000 €
Dátum spustenia emisie: 6.4.2019
Dátum ukončenia emisie: 1.3.2021
Sériové číslo emisie: 2
Rozsah čísel žrebov v emisii: 001-0000001 – 001-8000000

Výherná štruktúra emisie:

Výherný symbol Výška
jednotkovej výhry
Vyplatená ako
(stávka / peňažná)
Počet výherných žrebov Výherná istina Pravdepodobnosť
1,00 € 1 € LOTO 1 612 000 1 612 000 € 20,150000%
1,50 € 1,50 € EUROMILIÓNY 560 000 840 000 € 7,000000%
2,00 € 2 € EUROMILIÓNY + EMJ 392 000 784 000 € 4,900000%
3,00 € 3 € EUROJACKPOT + EJJ 280 000 840 000 € 3,500000%
10,00 € 10 € peňažná výhra 60 000 600 000 € 0,750000%
50,00 € 50 € peňažná výhra 11 200 560 000 € 0,140000%
100,00 € 100 € peňažná výhra 1 960 196 000 € 0,024500%
1 000,00 € 1 000 € peňažná výhra 28 28 000 € 0,000350%
10 000,00 € 10 000 € peňažná výhra 4 40 000 € 0,000050%
100 000,00 € 100 000 € peňažná výhra 1 100 000 € 0,000013%
SPOLU     2 917 193 5 600 000 € 36,464912%

Výherné symboly:

LOTO
EUROMILIÓNY
EUROMILIÓNY + EUROMILIÓNY JOKER
EUROJACKPOT + EUROJACKPOT JOKER
10 €
50 €
100 €
1 000 €
10 000 €
100 000 €

Žreb je výherný, ak na odkrytom žrebe sú tri rovnaké výherné symboly

Popis návodu na hranie:

Hráč zasiela krátku textovú správu na skrátené číslo 3333 v tvare ZREB STASTIE. Mobilný operátor skontroluje, či je možné zakúpenie žrebu (registrované telefónne číslo, dostatok prostriedkov na predplatenej SIM karte alebo povolený druh služby na štandardnej SIM karte). Generátor náhodného výberu vyberie z doposiaľ nepredaných žrebov v rámci emisie jeden žreb. Spätná bezplatná krátka textová správa informuje hráča o výhre a zobrazí aktívne prepojenie na link http://smszreb.tipos.sk/stastie/xxxxxxxx, na ktorom si hráč môže zobraziť neodkrytý žreb s výhernými symbolmi (pokiaľ technológia mobilného telefónu a aktuálna služba mobilného operátora toto umožňuje). V prípade výhry vo forme nároku na stávku číselnej lotérie je táto hráčovi automaticky vygenerovaná a informácia zaslaná prostredníctvom krátkej textovej správy. Bližšie informácie sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach.

Stiahnite si celý herný plán pre elektronické okamžité lotérie prostredníctvom SMS

Stiahnite si emisný list elektronickej okamžitej lotérie Dni šťastiaVyhral si?

Over si výhru

Získaj horúce tipy!