Tvoja registrácia bude komplexne dokončená po nahratí a overení dokladov. Zatiaľ si môžeš zahrať pre zábavu o virtuálne výhry.
Ako hrať?
SMS mešec: Limity Informácie Môj účet
Rýchly návod ako hrať Časté otázky Všeobecné podmienky Herný plán Ochrana súkromia Kontakt
VIP

Herný plán pre internetové hry

PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Predmet úpravy

 1. Herný plán internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne (ďalej len „herný plán“) vydáva TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 499/B (ďalej len „prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľ internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne špecifikovaných v tomto hernom pláne (ďalej len „internetové hry“) podľa príslušných ustanovení zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“) a na základe individuálnej licencie na prevádzkovanie internetových hier v internetovom kasíne (ďalej len „individuálna licencia“) udelenej Úradom pre reguláciu hazardných hier.
 2. Herný plán upravuje súbor pravidiel zahŕňajúcich pravidlá jednotlivých internetových hier (podmienky účasti, druhy prevádzkovaných internetových hier, výšku vkladov, spôsob určenia výhier a ich výšok a pod.), pravidlá a spôsob prijímania stávok, možnosti zrušenia stávok a vrátenia vkladu, pravidlá, lehoty a spôsob vyplácania výhier a ďalšie náležitosti uvedené v zákone o hazardných hrách.
 3. Súčasťou herného plánu je podľa § 2 písm. g) zákona o hazardných hrách reklamačný poriadok, ktorý upravuje súbor pravidiel určujúcich podmienky uplatnenia reklamácie, vrátane spôsobu a lehoty na uplatnenie reklamácie a spôsobu a lehoty na jej vybavenie.
 4. Internetové hry sa prevádzkujú v internetovom kasíne, hráč sa na nich zúčastňuje pripojením cez internetovú sieť na hráčsky účet, t.j. prostredníctvom pripojenia na server prevádzkovateľa internetových hier alebo prevádzkovateľom povereného subjektu. V internetovom kasíne sú softvérovo umiestnené jednotlivé moduly hracích systémov jednotlivých internetových hier, prostredníctvom ktorých je prevádzkovaná príslušná internetová hra. Hráč v internetovom kasíne hrá proti hraciemu systému alebo hráči hrajú vzájomne proti sebe.

Článok 2
Základné definície

 1. Centrálnym systémom prevádzkovateľa sa na účely tohto herného plánu rozumie informačný systém využívaný na prevádzkovanie o. i. aj internetových hier.
 2. Internetovým kasínom sa na účely tohto herného plánu považuje virtuálny priestor, v ktorom prevádzkovateľ prevádzkuje internetové hry, ktoré sa prevádzkujú v internetovom kasíne na webovom sídle www.tipos.sk.
 3. Hráčskym účtom sa na účely tohto herného plánu rozumie hráčsky účet podľa príslušných ustanovení zákona o hazardných hrách, t. j. nástroj, prostredníctvom ktorého sa hráč môže zúčastňovať a zúčastňuje na internetových hrách prostredníctvom internetu v internetovom kasíne, ktorý slúži najmä na správu finančných prostriedkov hráča, hernej histórie a identifikačných údajov hráča; bližšie podmienky zriadenia a využívania hráčskeho účtu sú bližšie špecifikované vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu.
 4. Všeobecnými obchodnými podmienkami hráčskeho účtu sa na účely tohto herného plánu rozumejú všeobecné obchodné podmienky vydané prevádzkovateľom na účasť hráčov na internetových hrách.
 5. Zákonom o AML sa na účely tohto herného plánu rozumie zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj akýkoľvek právny predpis, ktorý ho počas trvania individuálnej licencie, súčasťou ktorej je tento herný plán, nahradí.

Článok 3
Schvaľovanie a zverejňovanie herného plánu

 1. Herný plán a jeho zmeny schvaľuje príslušný orgán štátnej správy v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o hazardných hrách.
 2. Herný plán je dokument, ktorý prevádzkovateľ sprístupňuje v sídle prevádzkovateľa a na webovom sídle prevádzkovateľa, ako aj v internetovom kasíne, prípadne aj inou vhodnou formou.

Článok 4
Záväznosť herného plánu

 1. Ustanovenia herného plánu sú záväzné pre:
  1. prevádzkovateľa;
  2. fyzické osoby, ktoré na základe pracovného pomeru, obdobného právneho vzťahu alebo iného zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom vykonávajú činnosti pri prevádzkovaní internetových hier;
  3. fyzické osoby, ktoré požadujú účasť na internetovej hre podľa tohto herného plánu ako potenciálni hráči;
  4. hráčov – fyzické osoby, ktoré splnili podmienky účasti na internetových hrách podľa tohto herného plánu a všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu (ďalej len „hráč“).
 2. Hráčom je len fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má zriadený a aktivovaný hráčsky účet a ktorá uhradí vklad a vloží stávku alebo za ktorého vklad za stávku uhradí prevádzkovateľ z titulu výhry hráča v akejkoľvek hazardnej hre prevádzkovanej prevádzkovateľom alebo ako výhru v propagačnej súťaži (ďalej len „súťaž“); tým nie sú dotknuté ustanovenia zákona o hazardných hrách v súvislosti s registrom vylúčených osôb vedených príslušným orgánom verejnej správy.
 3. Uzatvorením stávky prejavuje hráč súhlas s pravidlami herného plánu, ak z tohto herného plánu nevyplýva, že súhlas už bol z jeho strany prejavený skôr za podmienok stanovených vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu.
 4. Potenciálny hráč berie na vedomie, že ak má záujem o účasť v ktorejkoľvek z internetových hier, je viazaný týmto herným plánom a všeobecnými obchodnými podmienkami hráčskeho účtu.

Článok 5
Prehľad internetových hier

 1. Tento herný plán súhrnne upravuje pravidlá a podmienky prevádzkovania nižšie uvedených internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne, a to:
  1. okamžité lotérie e-ŽREBY (ďalej len „e-Žreby“);
  2. stolové hry;
  3. výherné prístroje.
  Pravidlá jednotlivých internetových hier sú bližšie špecifikované v prílohách herného plánu, ktoré sú jeho neoddeliteľnou súčasťou. Prevádzkovateľ nie je povinný prevádzkovať všetky internetové hry uvedené v prílohách herného plánu.

DRUHÁ ČASŤ
UZATVÁRANIE STÁVOK A URČENIE HODNOTY URČUJÚCEJ VÝSLEDOK INTERNETOVÝCH HIER

Článok 6
Základné podmienky účasti hráčov na internetových hrách

 1. Hráč sa zúčastňuje na internetových hrách v internetovom kasíne s využitím hráčskeho účtu, a to za splnenia všetkých podmienok stanovených herným plánom a všeobecnými obchodnými podmienkami hráčskeho účtu. Zriadením hráčskeho účtu vzniká medzi prevádzkovateľom a hráčom zmluvný vzťah.
 2. Hráč je povinný sa pre účely zriadenia a aktivácie hráčskeho účtu a jeho účasti na internetovej hre registrovať. V rámci svojej registrácie je hráč povinný riadne, úplne a pravdivo vyplniť elektronický registračný formulár (ďalej len „formulár“), ktorý je dostupný na webovom sídle prevádzkovateľa, vytvoriť si prihlasovacie meno a prihlasovacie heslo s bezpečnostnými prvkami stanovenými vo formulári, vykonať úkony potrebné pre overovanie vyžadované v rámci formulára a registrácie a poskytnúť prevádzkovateľovi pre účely overenia a registrácie ďalšie ním vyžadované identifikačné a kontaktné údaje vo formulári.
 3. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností je hráč povinný v rámci registrácie poskytnúť tieto údaje:
  1. meno a priezvisko;
  2. titul, ak je udelený;
  3. rodné číslo, ak je pridelené alebo dátum narodenia, ak rodné číslo pridelené nie je;
  4. trvalé bydlisko alebo povolenie na pobyt;
  5. emailová adresa;
  6. mobilné telefónne číslo u poskytovateľa verejných mobilných telekomunikačných služieb s licenciou vydanou členským štátom Európskeho hospodárskeho priestoru;
  7. štátna príslušnosť;
  8. prezývka (nickname);
  9. druh a číslo dokladu totožnosti (platný občiansky preukaz alebo platný cestovný doklad);
  10. číslo bankového účtu, na ktorý má byť vyplatená výhra alebo zostatok prostriedkov na hráčskom účte pri zrušení hráčskeho účtu, pričom môže ísť iba o taký bankový účet, ktorý nie je registrovaný na iného hráča a je zriadený finančnou inštitúciou so sídlom v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru;
  11. informácia o tom, či je hráč politicky exponovanou osobou alebo bol politicky exponovanou osobou v období posledných dvanástich kalendárnych mesiacov alebo je sankcionovanou osobou v zmysle zákona o AML.
 4. V rámci registrácie je potrebné poskytnúť dva platné doklady (ich naskenované kópie), a to:
  1. preukaz totožnosti hráča, a to občiansky preukaz alebo cestovný doklad (cestovný pas) a
  2. akýkoľvek iný doklad hráča, z ktorého je možné určiť jeho identitu.
 5. Ak ďalej v tomto hernom pláne alebo vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu nie je uvedené inak, po vykonaní registrácie hráčom, identifikácie hráča a overení jeho identifikácie prevádzkovateľom, tento vykoná aktiváciu hráčskeho účtu v centrálnom systéme prevádzkovateľa a informuje hráča o tejto skutočnosti na email uvedený vo formulári, a to bez zbytočného odkladu od dokončenia registrácie, t.j. vyplnenia a odoslania správnych a kompletných údajov a požadovaných dokladov hráča. Aktiváciou hráčskeho účtu je hráč oprávnený zúčastniť sa na internetových hrách v súlade s herným plánom, ak z platnej právnej úpravy alebo všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu nevyplýva inak.
 6. V prípade, ak hráč neposkytne v rámci registrácie všetky požadované informácie a/alebo doklady, alebo tieto sú neúplné, nezrozumiteľné, alebo nečitateľné, alebo prevádzkovateľ má dôvodnú pochybnosť o ich pravosti, platnosti alebo vecnej správnosti alebo z iného dôvodu, ako povinná osoba podľa zákona o AML, je oprávnený odmietnuť vykonať aktiváciu hráčskeho účtu; tým nie sú dotknuté práva alebo povinnosti prevádzkovateľa odmietnuť vykonať aktiváciu hráčskeho účtu podľa všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu.
 7. Po aktivácii hráčskeho účtu si môže hráč previesť na hráčsky účet finančné prostriedky nasledovne:
  1. priamy vklad alebo bezhotovostný prevod na určený bankový účet prevádzkovateľa zverejnený na jeho webovom sídle;
  2. prevodom v rámci internet bankingu (cez platobnú bránu na webovom sídle prevádzkovateľa) za podmienok stanovených dotknutou finančnou inštitúciou;
  3. prostredníctvom platobnej karty hráča za podmienok stanovených dotknutou kartovou spoločnosťou alebo dotknutou finančnou inštitúciou;
  4. SMS platbou;
  a to za podmienok bližšie špecifikovaných vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu.
 8. Hráč je povinný pri využívaní hráčskeho účtu zadať prihlasovacie meno, prihlasovacie heslo a prípadne PIN kód, ktorý mu bol v rámci registrácie zaslaný prevádzkovateľom, ak prevádzkovateľ zadanie PIN kódu pre prihlásenie hráča do hráčskeho účtu vyžaduje.
 9. Internetové kasíno je v prevádzke nepretržite 24 hodín denne, okrem technologickej výluky dostupnosti podľa všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu.
 10. Hráč je povinný zabezpečiť v hráčskom účte aktuálne a správne údaje, ktoré sa uvádzajú vo formulári a počas registrácie, vrátane predkladaných dokladov, a v prípade ich zmien je povinný tieto v rámci hráčskeho účtu aktualizovať, a to bezodkladne, najneskôr však v lehote 5 dní od posledného prihlásenia sa na hráčsky účet po rozhodnej skutočnosti; na aktualizáciu údajov v hráčskom účte platí primerane tento článok a všeobecné obchodné podmienky hráčskeho účtu.
 11. Hráč je povinný chrániť svoje prihlasovacie údaje do svojho hráčskeho účtu, vrátane PIN kódu a nesmie ich sprístupniť tretím osobám. V prípade, ak hráč zistí alebo má dôvodné podozrenie na neoprávnené využitie alebo zneužitie svojich prihlasovacích údajov k svojmu hráčskemu účtu, je povinný uvedené bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi a na základe tejto skutočnosti mu budú vygenerované nové dotknuté prihlasovacie údaje.
 12. Hráč je oprávnený si v zmysle príslušných ustanovení zákona o hazardných hrách nastaviť v hráčskom účte sebaobmedzujúce opatrenia, a to maximálnu výšku celkových stávok a maximálnu výšku prehry hráča počas času hrania na svojom hráčskom účte kumulatívne za kalendárny mesiac od prvého prihlásenia hráča na jeho hráčsky účet v tomto kalendárnom mesiaci vždy do aktuálneho prihlásenia na svoj hráčsky účet v tomto kalendárnom mesiaci, a to samostatne pre internetové hry prevádzkované v internetovej herni a samostatne pre internetové hry prevádzkované v internetovom kasíne; za prehru hráča sa považuje suma predstavujúca rozdiel medzi súčtom všetkých stávok hráča vrátane tých stávok, ktoré nepriniesli výhru, a súčtom všetkých jeho výhier. Bližšie sú možnosti nastavenia sebaobmedzujúcich opatrení upravené vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu.
 13. Hráč berie na vedomie, že prevádzkovateľ môže byť s ohľadom na okolnosti konkrétneho prípadu povinný, prípadne tiež oprávnený, na vykonanie blokácie hráčskeho účtu; bližšie sú prípady, podmienky a spôsob blokovania hráčskeho účtu upravené vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu (napr. v prípade podozrenia z neobvyklých obchodných operácií podľa osobitnej právnej úpravy, porušenie povinností hráča podľa zákona o hazardných hrách alebo podľa tohto herného plánu a i.).
 14. Hráč je oprávnený požiadať o zrušenie hráčskeho účtu; podmienky a postup, vrátane doby zrušenia hráčskeho účtu sú upravené vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu.
 15. Hráč berie na vedomie, že k zrušeniu hráčskeho účtu môže dôjsť aj v iných prípadoch než podľa bodu 14 tohto článku herného plánu, ktoré sú bližšie špecifikované vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu, ktoré nadväzujú najmä na prípady dôvodného blokovania hráčskeho účtu (napr. tiež v prípade úmrtia hráča alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu verejnej správy).
 16. O zrušení hráčskeho účtu je hráč informovaný prevádzkovateľom na email uvedený v hráčskom účte; v takomto prípade je mu vrátený zostatok na hráčskom účte na bankový účet za podmienok bližšie upravených vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu.
 17. Okrem prípadu zrušenia hráčskeho účtu je hráč oprávnený nakladať so zostatkom na hráčskom účte v obmedzenom rozsahu, a to v súlade so zákonom o AML; bližšie sú podmienky špecifikované vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu.
 18. Bližšie podmienky využívania hráčskeho účtu, registra vylúčených osôb ako aj iné skutočnosti súvisiace s prevádzkou a využívaním hráčskeho účtu sú špecifikované vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu.

Článok 7
Základné podmienky uzatvárania stávok

 1. Stávky na jednotlivé internetové hry je možné uzatvárať v internetovom kasíne prostredníctvom internetu cez aktivovaný hráčsky účet, a to v súlade s týmto herným plánom a všeobecnými obchodnými podmienkami hráčskeho účtu. Pravidlá jednotlivých internetových hier, vrátane prípadnej prémiovej hry (jackpotu), sú uvedené v prílohe herného plánu.
 2. Hráč uzatvára stávky v jednotlivých internetových hrách prostredníctvom jednotlivých funkcií hráčskeho účtu v závislosti od pravidiel a druhu dotknutej internetovej hry, ktoré sú uvedené v prílohe tohto herného plánu; návod pre jednotlivé funkcie dotknutej internetovej hry („návod ako hrať“) je uvedený v internetovom kasíne.
 3. Možnosti uzatvorenia stávok sú uvedené v pravidlách jednotlivých internetových hier.
 4. Výška stávky v jednotlivej internetovej hre, vrátane prípadných minimálnych a maximálnych stávok a prípadná možnosť znásobenia stávok je určená v pravidlách príslušnej internetovej hry.
 5. Ak z tohto herného plánu nevyplýva inak, stávka prostredníctvom hráčskeho účtu je riadne uzatvorená, ak v rámci vykonania stávky v príslušnej internetovej hre centrálny systém prevádzkovateľa akceptuje a zaregistruje stávku, a súčasne sa zníži stav hráčskeho účtu o čiastku rovnajúcu sa celkovej výške vloženej stávky v eurách; tým nie sú dotknuté prípady úhrady vkladu za vloženú stávku hráča zo strany prevádzkovateľa; bližšie sú podmienky upravené vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu. V závislosti od druhu internetovej hry môže byť hráčovi v hráčskom účte zverejnený oznam o uzatvorení stávky.
 6. V súlade s pravidlami jednotlivých internetových hier môže hráč prostredníctvom funkcie v hráčskom účte zadať zrušenie stávky, ktorá bola platne uzatvorená. Zrušiť uzatvorenú stávku, ak z tohto herného plánu nevyplýva inak, možno najneskôr pred začiatkom samotnej internetovej hry prostredníctvom funkcií hráčskeho účtu. Po úspešnom zrušení stávky je v hráčskom účte zmenený stav stávky zobrazený v hráčskom účte a vklad zrušenej (vloženej) stávky je vrátený na hráčsky účet hráča; tým nie sú dotknuté prípady, ak bol vklad za vloženú stávku podľa tohto herného plánu hradená zo strany prevádzkovateľa.
 7. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť hráčovi uzatvorenú stávku najmä v prípade, ak má dôvodnú pochybnosť, že pri uzatváraní stávky alebo stávok môže dochádzať k legalizácii príjmov z trestnej činnosti, prípadne je takéto konanie v rozpore s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi; tým nie je dotknuté právo na odmietnutie alebo zrušenie stávky v zmysle všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu, ak tak stanovujú. O zrušení stávky podľa tohto bodu prevádzkovateľ informuje hráča bezodkladne po tejto skutočnosti, a to prostredníctvom hráčskeho účtu.
 8. Hráčovi je vrátený vklad z vloženej stávky
  1. v prípade, ak nie je možné uzavretú stávku vyhodnotiť z dôvodu technickej poruchy na strane prevádzkovateľa, alebo z dôvodu vyššej moci,
  2. v prípade zrušenia stávky podľa odseku 7 tohto článku herného plánu,
  3. ak tak vyplýva z platnej právnej úpravy (napr. podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení);
  podmienky a postup sú bližšie špecifikované vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu.

Článok 8
Určenie výsledku internetovej hry

 1. Spôsob a podmienky určenia výsledku dotknutej internetovej hry ako aj spôsob a podmienky určenia výhry, prípadne výhernej kategórie, výherného pomeru, vo vzťahu k uzatvorenej stávke závisí od druhu internetovej hry a je uvedený v pravidlách jednotlivých internetových hier.
 2. K zrušeniu určenia výsledku internetovej hry môže dôjsť z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť ani hráč a ani prevádzkovateľ; prevádzkovateľ hráčovi poskytne informáciu o tejto skutočnosti v internetovom kasíne. Bod 8 článku 7 herného plánu v takomto prípade platí primerane.
 3. Ak z tohto herného plánu a pravidiel jednotlivých internetových hier nevyplýva inak, prevádzkovateľ zverejňuje výsledok internetovej hry v internetovom kasíne bezodkladne po jeho určení.

TRETIA ČASŤ
VÝHRA, UPLATNENIE NÁROKU NA VÝHRU A VYPLÁCANIE VÝHIER

Článok 9
Výhra, uplatnenie nároku na výhru a jej výplata

 1. Výhra, ako aj maximálna výška výhry, je pre jednotlivé internetové hry špecifikovaná v pravidlách jednotlivých internetových hier.
 2. Nárok na výhru vzniká v prípade zhody uzatvorenej stávky hráča a určeného výsledku internetovej hry podľa pravidiel dotknutej internetovej hry, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak.
 3. Ak z platnej právnej úpravy nevyplýva inak, okamih vyhodnotenia uzatvorenej stávky hráča v zmysle tohto herného plánu a pravidiel jednotlivých internetových hier, sa považuje automaticky aj za uplatnenie nároku na výhru zo strany hráča. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností hráč nie je povinný osobitne uplatňovať nárok na výhru, t.j., pre tieto účely prevádzkovateľ neurčuje žiadne obdobie, v ktorom musí dôjsť k uplatneniu nároku na výhru.
 4. Výhra je hráčovi vyplatená vo forme pripísania týchto finančných prostriedkov na jeho hráčsky účet bezodkladne podľa bodu 3 tohto článku; tým nie sú dotknuté práva prevádzkovateľa v prípade dôvodných pochybností podľa tohto herného plánu a všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu vykonať blokáciu výhry na hráčskom účte alebo povinnosti prevádzkovateľa ako povinnej osoby najmä podľa zákona o AML.
 5. Po pripísaní výhry na hráčsky účet, môže hráč:
  1. použiť výhru na úhradu vkladu na uzatvorenie stávky prostredníctvom hráčskeho účtu;
  2. previesť výhru na bankový účet hráča podľa všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu;
  3. požiadať o vyplatenie výhry v sídle prevádzkovateľa, a to podľa odseku 6 tohto článku.
 6. Hráč je oprávnený žiadať o vyplatenie prostriedkov zodpovedajúcich výhre v sídle prevádzkovateľa osobne, a to nasledovnými spôsobmi:
  1. v hotovosti, najviac však do sumy 5 000 eur;
  2. bezhotovostným prevodom na bankový účet podľa písm. b. odseku 5 tohto článku.
 7. Limit 5 000 eur na úhradu v hotovosti sa vzťahuje tak na jednotlivú výhru, ako aj výhry z viacerých uzatvorených stávok podľa tohto herného plánu.
 8. Ak z herného plánu alebo všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu nevyplýva inak, pri vyplácaní výhier je hráč povinný na požiadanie predložiť k určeniu a overeniu totožnosti a identifikácii jeho platný doklad totožnosti; tým nie sú dotknuté ďalšie práva a povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúce najmä z osobitných predpisov v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochranou pred financovaním terorizmu. Prevádzkovateľ môže aj pri pochybnostiach o veku hráča požadovať predloženie platného dokladu totožnosti kedykoľvek. Hráč berie na vedomie, že prevádzkovateľ je oprávnený o.i. požadovať, aby hráč, ktorý si uplatňuje vyplatenie výhry, sa odfotil so svojím platným dokladom totožnosti, ktorým vykonal registráciu hráčskeho účtu, alebo ktorý je evidovaný v rámci informácií v hráčskom účte hráča, pričom z fotografie hráča musí byť jednoznačne zrejmé, že je totožnou osobou uvedenou na doklade totožnosti podľa tohto bodu.
 9. V prípade, ak z akéhokoľvek dôvodu v zmysle platnej právnej úpravy nastane prepadnutie výhry v prospech prevádzkovateľa, tieto finančné prostriedky zodpovedajúce prepadnutej výhre sú zdrojom na realizáciu výdavkov len na mimoriadne, alebo prémiové výhry, alebo priame dotácie JACKPOT-ov (viď prípady blokácie hráčskeho účtu podľa bodu 13 článku 6 herného plánu alebo v prípade zrušenia hráčskeho účtu podľa článku 6 herného plánu).
 10. Hráč berie na vedomie, že prevádzkovateľ je oprávnený spätne preverovať výsledok dotknutej internetovej hry Ak prevádzkovateľ zistí, že výsledok dotknutej internetovej hry je iný, než na základe akého boli vyhodnotené stávky k takejto v dotknutej internetovej hre, prehodnotí pripísanie výhry na hráčsky účet.

ŠTVRTÁ ČASŤ
REKLAMAČNÝ PORIADOK INTERNETOVÝCH HIER

Článok 10
Podmienky a spôsob uplatnenia reklamácií

 1. Hráč je oprávnený uplatniť u prevádzkovateľa reklamáciu v prípade, ak sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práv alebo porušeniu povinností prevádzkovateľa pri prevádzkovaní internetových hier podľa tohto herného plánu.
 2. Reklamáciu je možné uplatniť týmito spôsobmi:
  1. doporučeným listom zaslaným priamo do sídla prevádzkovateľa: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37;
  2. prostredníctvom e-mailu na info@tipos.sk;
  3. prostredníctvom elektronického formulára, na webovom sídle prevádzkovateľa.
 3. Reklamácia musí obsahovať aspoň:
  1. stručný popis reklamovanej udalosti s uvedením príčiny vzniku reklamácie, ak je hráčovi známa, resp. dôvodu reklamácie;
  2. výšku nárokovanej výhry, ak sa domáha výhry, inak uvedenie, čoho sa domáha;
  3. údaj jednoznačne definujúci stávku, tzv. ID stávky;
  4. identifikačné a kontaktné údaje hráča najmenej v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, prípadne prihlasovacie meno alebo iný identifikačný údaj hráča, adresa trvalého pobytu alebo iná korešpondenčná adresa, prostredníctvom ktorej je možné hráča kontaktovať.
 4. Ak uplatnená reklamácia neobsahuje všetky údaje alebo podklady uvedené v odseku 3 tohto článku, prevádzkovateľ nie je povinný začať reklamačné konanie. V prípade, ak je reklamácia neúplná a hráč v reklamácii uviedol dostatočné kontaktné údaje, prevádzkovateľ vyzve hráča na doplnenie reklamácie; do doplnenia reklamácie neplynie lehota podľa článku 11 tohto herného plánu.
 5. Dátumom rozhodujúcim pre začatie reklamačného konania je doručenie úplnej reklamácie prevádzkovateľovi.
 6. Otázky, žiadosti o informácie alebo podnety hráčov sa nepovažujú za reklamáciu podľa tohto článku a nevzťahuje sa na ne článok 10 a 11 tohto herného plánu.

Článok 11
Reklamačné konanie a jeho výsledok

 1. Po uplatnení reklamácie podľa predchádzajúceho článku herného plánu je prevádzkovateľ povinný začať reklamačné konanie. Reklamačné konanie je prevádzkovateľ povinný vybaviť a jeho výsledok oznámiť písomne hráčovi, ktorý reklamáciu uplatnil, a to všetko najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.
 2. Ak má hráč za to, že jeho reklamácia bola vybavená v rozpore s týmto herným plánom, prípadne všeobecnými obchodnými podmienkami hráčskeho účtu, zákonom o hazardných hrách alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, proti vybaveniu reklamácie môže podať námietky do 15 dní odo dňa, kedy bol vyrozumený o výsledku reklamačného konania. V námietke je hráč povinný uviesť, z akého dôvodu má za to, že jeho reklamácia bola vybavená v rozpore s týmto herným plánom, prípadne všeobecnými obchodnými podmienkami hráčskeho účtu, zákonom o hazardných hrách alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi; na uplatnenie námietok podľa tohto bodu sa článok 10 herného plánu vzťahuje primerane. O námietkach rozhodne generálny riaditeľ prevádzkovateľa, a to v lehote do 30 dní od doručenia námietok proti vybaveniu reklamácie.
 3. Pre posúdenie oprávnenosti reklamácie, alebo v sporných prípadoch o platnosti, či presnosti uzatvorenej stávky, je rozhodujúci kompletný údajový záznam o stávke registrovaný v centrálnom systéme prevádzkovateľa.

PIATA ČASŤ
OSOBITNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 12
Osobitné ustanovenia

 1. Podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. d) zákona o AML je prevádzkovateľ povinnou osobou, na ktorú sa vzťahujú príslušné práva a povinnosti pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Vzhľadom na uvedené je prevádzkovateľ oprávnený, a zároveň povinný postupovať pri prevádzkovaní internetových hier v súlade so zákonom o AML ako aj internými predpismi, vydanými na základe zákona o AML, pričom tieto osobitné práva a povinnosti v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochranou pred financovaním terorizmu nie sú explicitne v tomto hernom pláne obsiahnuté. V tejto súvislosti je prevádzkovateľ oprávnený požadovať najmä predloženie dokumentov alebo poskytnutia informácií ako aj požadovať primeranú súčinnosť.
 2. Pri prevádzkovaní internetových hier podľa tohto herného plánu, vrátane vykonávania činností podľa zákona o AML, dochádza k spracúvaniu osobných údajov hráča zo strany prevádzkovateľa podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v znení neskorších predpisov; všetky informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov sú dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa v sekcii Ochrana súkromia.
 3. Hráč má podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ARS“) právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov s cieľom ochrany svojich práv, a to za podmienok stanovených v zákone o ARS, a to v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia generálneho riaditeľa prevádzkovateľa podľa článku 11 herného plánu alebo márneho uplynutia lehoty uvedenej v odseku 2 článku 11 herného plánu, ak v zákone o ARS nie je uvedené inak; tým nie je dotknutá komunikácia pred podaním žiadosti o nápravu. Pre účely tohto herného plánu sa za žiadosť o nápravu podľa zákona o ARS považuje námietka podľa článku 11 tohto herného plánu. Subjekty alternatívneho riešenia sporov ako aj postup pre podanie návrhu sú špecifikované v zákone o ARS. Uplatnením práva podľa tohto odseku nie je dotknuté právo hráča obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný súd podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov.
 4. Ak v tomto hernom pláne nie je upravené, prevádzkovateľ si vyhradzuje pre účely prevádzkovania internetových hier upravených v tomto hernom pláne vydať a meniť všeobecné obchodné podmienky hráčskeho účtu, pričom prevádzkovateľ si vyhradzuje vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu upraviť bližšie najmä:
  1. podrobnosti registrácie a aktivácie hráčskeho účtu, vrátane súvisiacich práv a povinností hráča a prevádzkovateľa;
  2. podrobnosti dotovania hráčskeho účtu tak zo strany hráča ako aj prevádzkovateľa;
  3. podrobnosti využívania hráčskeho účtu, vrátane nastavenia hráčskeho účtu po jeho aktivácii zo strany prevádzkovateľa, a to najmä, ale nielen vo vzťahu k sebaobmedzujúcim opatreniam a registru vylúčených osôb;
  4. podrobnosti overenia a vyplácania výhry v rámci hráčskeho účtu a na bankový účet hráča;
  5. porušenie povinností hráča, podrobnosti blokácie a zrušenia hráčskeho účtu;
  6. podrobnosti pre podmienky a postup vrátenia finančných prostriedkov evidovaných na hráčskom účte;
  7. ostatné práva a povinnosti vo vzťahu k hráčskemu účtu;
  8. ostatné skutočnosti vo vzťahu k hráčskemu účtu, vrátane podmienok zmeny všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu a prechodných ustanovení.
 5. Všeobecné obchodné podmienky hráčskeho účtu sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností herný plán má prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami hráčskeho účtu.
 6. Prevádzkovateľ je oprávnený prerušiť alebo obmedziť prevádzkovanie internetovej hry, ak z dôvodu akýchkoľvek mimoriadnych okolností by bolo čo aj len čiastočne znemožnené riadne prevádzkovanie dotknutej internetovej hry; o tejto skutočnosti informuje najmä prostredníctvom webového sídla prevádzkovateľa. Ak v dôsledku prerušenia alebo obmedzenia prevádzkovania dotknutej hazardnej hry nebude možné vyhodnotiť uzatvorené stávky, prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vrátenie vkladov zo stávok, ktoré neboli vyhodnotené podľa tohto herného plánu, a to prostredníctvom hráčskeho účtu.

Článok 13
Prechodné ustanovenia

 1. Hráčsky účet aktivovaný pred nadobudnutím účinnosti tohto herného plánu sa spravuje týmto herným plánom a ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu, vrátane práv a povinnosti hráča a prevádzkovateľa.
 2. Internetové hry uvedené v tomto hernom pláne prevádzkované pred nadobudnutím účinnosti tohto herného plánu sa považujú za internetové hry prevádzkované podľa tohto herného plánu. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa stávky prijaté prevádzkovateľom pred nadobudnutím účinnosti tohto herného plánu považujú za stávky podľa tohto herného plánu a akékoľvek prostriedky pre JACKPOTy internetových hier uvedené v tomto hernom pláne nakumulované pred nadobudnutím účinnosti tohto herného plánu sa považujú za JACKPOTy internetových hier nakumulované podľa tohto herného plánu.

Článok 14
Záverečné ustanovenie

Tento herný plán nadobúda účinnosť 1. januára 2021.

Príloha:
Zoznam internetových hier


Dodatok č. 1
k Hernému plánu internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne

I.

Herný plán internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne účinný od 1. januára 2021 sa mení a dopĺňa nasledovne:

 1. doterajší zoznam hier, ktorý je uvedený v prílohe Herného plánu sa nahrádza novým zoznamom, ktorý je uvedený v prílohe tohto dodatku č. 1:
 2. v prílohe Herného plánu sa dopĺňajú nasledovné nové hry, ktorých Pravidlá tvoria prílohu tohto dodatku č. 1:
  1. Apollo European Roulette stolová hra
  2. Apollo Jackpot prémiová hra
  3. Atlantis výherný prístroj
  4. Blood výherný prístroj
  5. Bonus Joker II výherný prístroj
  6. Burning Dice výherný prístroj
  7. Dice 81 výherný prístroj
  8. El Dorado Treasure výherný prístroj
  9. Four Fruits II výherný prístroj
  10. Gangster World výherný prístroj
  11. Hell Game výherný prístroj
  12. Horus Eye výherný prístroj
  13. Lucky 81 výherný prístroj
  14. Med Mechanic Deluxe výherný prístroj
  15. Midnight Fruits 81 výherný prístroj
  16. Mystery Apollo II výherný prístroj
  17. Pandora výherný prístroj
  18. Slot Birds výherný prístroj
  19. Smiling Joker II výherný prístroj
  20. Turbo Slots výherný prístroj
  21. Wild Fruits 27 výherný prístroj
  22. SYNOT Progressive Bonus prémiová hra

II.

Tento dodatok č. 1 k Hernému plánu internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne nadobúda účinnosť 5. mája 2021.

Príloha: Pravidlá internetových hier v internetovom kasíne a zoznam hier.

Dodatok č. 2
k Hernému plánu internetových hier
prevádzkovaných v internetovom kasíne

I.

Herný plán internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne (ďalej len "Herný plán") účinný od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinnému k 5.5.2021 sa mení a dopĺňa takto:

 1. V článku 6 sa dopĺňa nový bod 5, ktorý znie:
  “V rámci registrácie je potrebné poskytnúť svoju vlastnú a aktuálnu fotografiu s vyobrazením podoby (tváre) hráča v dostatočnom rozlíšení; na fotografii musí byť zachytený aj čitateľný preukaz totožnosti hráča podľa bodu 4 písm. a) tohto článku herného plánu.“.
 2. Doterajšie body 5 až 18 článku 6 sa označujú ako body 6 až 19.
 3. V článku 6 bod 7 znie:
  “V prípade, ak hráč neposkytne v rámci registrácie všetky požadované informácie a/alebo doklady, alebo tieto sú neúplné, nezrozumiteľné, alebo nečitateľné, alebo prevádzkovateľ má dôvodnú pochybnosť o ich pravosti, platnosti alebo vecnej správnosti alebo z iného dôvodu, ako povinná osoba podľa zákona o AML, je oprávnený odmietnuť vykonať aktiváciu hráčskeho účtu alebo pre aktiváciu hráčskeho účtu požadovať od hráča splnenie ďalších požiadaviek prevádzkovateľa pre jeho identifikáciu alebo overenie identifikácie; tým nie sú dotknuté práva alebo povinnosti prevádzkovateľa odmietnuť vykonať aktiváciu hráčskeho účtu podľa všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu.“.
 4. V článku 6 sa v bode 11 dopĺňa posledná veta, ktorá znie:
  “V prípade zmeny preukazu totožnosti evidovaného v hráčskom účte platí bod 5 tohto článku primerane.“.
 5. V článku 6 bod 15 znie:
  “Hráč je oprávnený požiadať o zrušenie hráčskeho účtu; podmienky a postup, vrátane doby zrušenia hráčskeho účtu a následkov jeho zrušenia, sú upravené vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu.“.
 6. V článku 6 bod 16 znie:
  “Hráč berie na vedomie, že k zrušeniu hráčskeho účtu môže dôjsť aj v iných prípadoch než podľa bodu 15 tohto článku herného plánu, ktoré sú bližšie špecifikované vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu, ktoré nadväzujú najmä na prípady dôvodného blokovania hráčskeho účtu (napr. tiež v prípade úmrtia hráča alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu verejnej správy).“.
 7. V článku 9 bod 8 posledná veta znie:
  “Hráč berie na vedomie, že prevádzkovateľ je oprávnený o.i. požadovať, aby hráč, ktorý si uplatňuje vyplatenie výhry:
  1. sa odfotil so svojím platným dokladom totožnosti, ktorým vykonal registráciu hráčskeho účtu, alebo ktorý je evidovaný v rámci informácií v hráčskom účte hráča, pričom z fotografie hráča musí byť jednoznačne zrejmé, že je totožnou osobou uvedenou na doklade totožnosti podľa tohto bodu, alebo
  2. splnil inú požiadavku prevádzkovateľa nahrádzajúcu úkon podľa písm. a. tohto bodu smerujúcu k identifikácii alebo k overeniu identifikácie hráča.“.
 8. V článku 9 bod 9 znie:
  “ V prípade, ak z akéhokoľvek dôvodu v zmysle platnej právnej úpravy nastane prepadnutie výhry v prospech prevádzkovateľa, tieto finančné prostriedky zodpovedajúce prepadnutej výhre sú zdrojom na realizáciu výdavkov len na mimoriadne alebo prémiové výhry alebo priame dotácie JACKPOT-ov (viď prípady blokácie hráčskeho účtu podľa bodu 14 článku 6 herného plánu alebo v prípade zrušenia hráčskeho účtu podľa článku 6 herného plánu).“.
 9. Doterajší zoznam hier, ktorý je uvedený v prílohe Herného plánu účinného od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinnému k 5.5.2021 sa nahrádza novým zoznamom, ktorý je uvedený v prílohe tohto dodatku č. 2.
 10. V prílohe Herného plánu účinného od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinnému k 5.5.2021 sa dopĺňajú nasledovné nové hry a ich Pravidlá, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku č. 2:
  Číslo Názov hry Typ hry
  1 243 Mexicana výherný prístroj
  2 Grand Gems výherný prístroj
  3 Harlerquin Dice výherný prístroj
  4 Jewels Fortune výherný prístroj
  5 Amazons' Wonders výherný prístroj
  6 Buffalo Hunt výherný prístroj
  7 Sync Spin výherný prístroj
  8 Aladdin and the Golden Palace výherný prístroj
  9 Bad Wolf výherný prístroj
  10 Retro Wheels výherný prístroj
  11 27 Simply Ways výherný prístroj
  12 81 Space Fruits výherný prístroj
  13 Čert a Káča výherný prístroj
  14 Forest Fruit 5 výherný prístroj
  15 Fruit Hell Plus výherný prístroj
  16 Hot Wild 5 výherný prístroj
  17 Hot Wild 10 výherný prístroj
  18 Hot Wild 40 výherný prístroj
  19 Joker Crown 5 výherný prístroj
  20 Joker Crown 10 výherný prístroj
  21 Lumberjack výherný prístroj
  22 Wild Diamods 50 výherný prístroj
  23 Wild Joker 25 výherný prístroj
  24 Blood Revival výherný prístroj
  25 Crystal Miners výherný prístroj
  26 Golden Treasure výherný prístroj
  27 Horror Joker výherný prístroj
  28 Occultum 81 výherný prístroj
  29 Rich Fish výherný prístroj
  30 Sizzle Fire výherný prístroj
  31 Slot Birds 81 výherný prístroj
  32 Smiling Joker výherný prístroj
  33 Turbo Slots 81 výherný prístroj
  34 Exorcist výherný prístroj
  35 Knight´s Sword výherný prístroj
  36 Lucky Diver výherný prístroj
  37 Queen of Fruits výherný prístroj
  38 Smashing Fruits výherný prístroj
  39 243 Diamonds výherný prístroj
 11. V prílohe Herného plánu účinného od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinnému k 5.5.2021 sa Pravidlá každej z nasledovných hier uvedenej v tomto bode, ktoré sú súčasťou prílohy k hernému plánu účinného od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinnému k 5.5.2021 nahrádzajú novými Pravidlami, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku č. 2:
  Číslo Názov hry Typ hry
  1 6 Fruits výherný prístroj
  2 Hell Bars výherný prístroj
  3 Dizzy Hot výherný prístroj
  4 Flaming Fruits výherný prístroj
  5 Lunar Amulet výherný prístroj
  6 Path Of Valkyrie výherný prístroj
  7 The Mysterious Nile výherný prístroj
  8 Ice Bar 27 výherný prístroj
  9 Joker 27 výherný prístroj
  10 Joker Boom výherný prístroj
  11 Joker Boom Plus výherný prístroj
  12 Joker Strong výherný prístroj
  13 Multi Vegas 81 výherný prístroj
  14 Secret Rose výherný prístroj
  15 Simply the Best 81 výherný prístroj
  16 Super Joker 40 výherný prístroj
  17 Turbo 27 výherný prístroj
  18 Vikings výherný prístroj

II.

 1. Ostatné ustanovenia Herného plánu účinného od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinnému k 5.5.2021 ostávajú nezmenené.
 2. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zároveň platí, že na hráčsky účet aktivovaný pred nadobudnutím účinnosti tohoto dodatku č. 2 Herného plánu sa nové požiadavky v rámci registrácie uvedené v článku 6 Herného plánu neuplatňujú, ak z osobitných, všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak.
 3. Dodatok č. 2 k Hernému plánu nadobudol účinnosť 26. júla 2021.

Príloha: Pravidlá internetových hier v internetovom kasíne a zoznam hier.

Dodatok č. 3
k Hernému plánu internetových hier
prevádzkovaných v internetovom kasíne

I.

Herný plán internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne (ďalej len "Herný plán") účinný od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinného k 5.5.2021 a dodatku č. 2 účinného k 26.7.2021 sa mení a dopĺňa takto:

 1. V prílohe Herného plánu účinného od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinného k 5.5.2021 a dodatku č. 2 účínného k 26.7.2021 sa dopĺňajú nasledovné nové hry a ich Pravidlá, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku č. 3:
  Číslo Názov hry Typ hry
  1 After Dark výherný prístroj
  2 Fruit Jack výherný prístroj
  3 Hunter's Dream 2 výherný prístroj
  4 Jewels Quest 2 výherný prístroj
  5 Multi 5 výherný prístroj
  6 Multiplay 81 výherný prístroj
  7 Nightmare Squad výherný prístroj
  8 Pirate Adventures výherný prístroj
  9 Treasures of Asgard výherný prístroj
  10 Wild Cookies výherný prístroj
 2. V prílohe Herného plánu účinného od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinného k 5.5.2021 a dodatku č. 2 účínnému k 26.7.2021 sa dopĺňajú nasledovné nové hry a ich Emisné listy, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku č. 3:
  1 Prasa v žite eŽreby
  2 Čierna perla eŽreby
 3. Doterajší zoznam hier, ktorý je uvedený v prílohe Herného plánu účinného od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinného k 5.5.2021 a dodatku č. 2 účínného k 26.7.2021 sa nahrádza novým zoznamom, ktorý je uvedený v prílohe tohto dodatku č. 3.

II.

 1. Ostatné ustanovenia Herného plánu účinného od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinného k 5.5.2021 a dodatku č. 2 účinného k 26.7.2021 zostávajú nezmenené.
 2. Dodatok č. 3 k Hernému plánu nadobudol účinnosť 17. septembra 2021.

Prílohy: Pravidlá internetových hier v internetovom kasíne, Emisné listy pre eŽreby "Prasa v žite" a "Čierna perla" a zoznam hier.

Dodatok č. 4
k Hernému plánu internetových hier
prevádzkovaných v internetovom kasíne

I.

Herný plán internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne (ďalej len „Herný plán“) účinný od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinného od 5.5.2021, dodatku č. 2 účinného od 26.7.2021 a dodatku č. 3 účinného od 17.9.2021 sa mení a dopĺňa takto:

 1. V prílohe Herného plánu účinného od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinného od 5.5.2021, dodatku č. 2 účínného od 26.7.2021 a dodatku č. 3 účinného od 17.9.2021 sa dopĺňajú nasledovné nové hry a ich Pravidlá, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku č. 4:
 2. Číslo Názov hry Typ hry
  1 Multiplay hot výherný prístroj
  2 Big Showvýherný prístroj
  3 Blazing Reelsvýherný prístroj
  4 Double Game 2výherný prístroj
  5 Flaming Spinsvýherný prístroj
  6 Frozzy Fruitsvýherný prístroj
  7 Primal Agevýherný prístroj
  8 Super Star 27výherný prístroj
  9 Treasure Box 2výherný prístroj
  10 Triple Wild Seven 5 Reelsvýherný prístroj
  11 100 Hot Wildvýherný prístroj
  12 243 Hot Waysvýherný prístroj
  13 Book of Adventure - Deathvýherný prístroj
  14 Diamond Crownvýherný prístroj
  15 27 Diamondsvýherný prístroj
  16 Lumberjack 2výherný prístroj
  17 Scalpervýherný prístroj
  18 Wild Diamonds 25výherný prístroj
  19 Wild Joker 40výherný prístroj
  20 Book of Secrets 6výherný prístroj
  21 Diamondzvýherný prístroj
  22 FruitiXXLvýherný prístroj
  23 Jack and the Mystery Monstersvýherný prístroj
  24 Joker 50 Deluxevýherný prístroj
  25 Monkey Slotsvýherný prístroj
  26 Rich Piratesvýherný prístroj
  27 Rock ´N´Roll Roostervýherný prístroj
  28 Solar Godvýherný prístroj
  29 Wild Bloomsvýherný prístroj
 3. V prílohe Herného plánu účinného od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinného od 5.5.2021, dodatku č. 2 účínného od 26.7.2021 a dodatku č. 3 účinného od 17.9.2021 sa dopĺňajú nasledovné nové hry a ich Emisné listy, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku č. 3:
 4. 1 Super prasa v žite eŽreby
  2 Veľká čierna perla eŽreby
 5. Doterajší zoznam hier, ktorý je uvedený v prílohe Herného plánu účinného od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinného od 5.5.2021, dodatku č. 2 účínného od 26.7.2021 a dodatku č. 3 účinného od 17.9.2021 sa nahrádza novým zoznamom, ktorý je uvedený v prílohe tohto dodatku č. 4.

II.

 1. Ostatné ustanovenia Herného plánu účinného od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinného od 5.5.2021, dodatku č. 2 účinného od 26.7.2021 a dodatku č. 3 účinného od 17.9.2021 zostávajú nezmenené.
 2. Dodatok č. 4 k Hernému plánu nadobudol účinnosť 9. novembra 2021.

Prílohy: Pravidlá internetových hier v internetovom kasíne, emisné listy a zoznam hier.Dodatok č. 5
k Hernému plánu internetových hier
prevádzkovaných v internetovom kasíne

I.

Herný plán internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne (ďalej len "Herný plán") účinný od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinného od 5.5.2021, dodatku č. 2 účinného od 26.7.2021, dodatku č. 3 účinného od 17.9.2021 a dodatku č. 4 účinného od 9.11. 2021 sa mení nasledovne:

 1. V prílohe Herného plánu účinného od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinného od 5.5.2021, dodatku č. 2 účínného od 26.7.2021, dodatku č. 3 účinného od 17.9.2021 a dodatku č. 4 účinného od 9.11.2021 sa menia s účinnosťou od 1.1.2022 z dôvodu nových verzií Pravidlá nasledovných hier a to v znení, ako tvoria prílohu tohto dodatku č. 5:
 2. ČísloNázov hryTyp hry
  1Bloodvýherný prístroj
  2Burning Dicevýherný prístroj
  3Dice 81výherný prístroj
  4El Dorado Treasurevýherný prístroj
  5Four Fruits IIvýherný prístroj
  6Gangster Worldvýherný prístroj
  7Hell Gamevýherný prístroj
  8Horus Eyevýherný prístroj
  9Lucky 81výherný prístroj
  10Mad Mechanic Deluxevýherný prístroj
  11Midnight Fruits 81výherný prístroj
  12Mystery Apollo IIvýherný prístroj
  13Pandoravýherný prístroj
  14Slot Birdsvýherný prístroj
  15Smiling Joker IIvýherný prístroj
  16Turbo Slotsvýherný prístroj
  17Wild Fruits 27výherný prístroj
  18Bonus Joker IIvýherný prístroj
  19100 Burning Hotvýherný prístroj
  2020 Dazzling Hotvýherný prístroj
  2120 Hot Blastvýherný prístroj
  2220 Joker Reelsvýherný prístroj
  2320 Super Hotvýherný prístroj
  2427 Winsvýherný prístroj
  2530 Spicy Fruitsvýherný prístroj
  2640 Hot & Cashvýherný prístroj
  2740 Lucky Kingvýherný prístroj
  2840 Mega Clovervýherný prístroj
  2940 Super Hotvýherný prístroj
  305 Dazzling Hotvýherný prístroj
  31Age of Troyvýherný prístroj
  32Amazons' Battlevýherný prístroj
  33Blue Heartvýherný prístroj
  34Burning Hotvýherný prístroj
  35Caramel Hotvýherný prístroj
  36Casino Maniavýherný prístroj
  37Dice & Rollvýherný prístroj
  38Egypt Skyvýherný prístroj
  39Extra Starsvýherný prístroj
  40Extremely Hotvýherný prístroj
  41Flaming Hotvýherný prístroj
  42Great 27výherný prístroj
  43Supreme Hotvýherný prístroj
  44Oil Company IIvýherný prístroj
  45Rise of Ravýherný prístroj
  46Secrets of Alchemyvýherný prístroj
  47Shining Crownvýherný prístroj
  489 Starsvýherný prístroj
  49Ice Bar 27výherný prístroj
  50Joker 27 Plusvýherný prístroj
  51Joker 81výherný prístroj
  52Joker Boomvýherný prístroj
  53Joker Boom Plusvýherný prístroj
  54Joker Strongvýherný prístroj
  55Multi Diamonds 81výherný prístroj
  56Multi Vegas 81výherný prístroj
  57Puppet Showvýherný prístroj
  58Ring of Fire XLvýherný prístroj
  59Simply the Best 81výherný prístroj
  60Super Joker 40výherný prístroj
  61Turbo 27výherný prístroj
  62Ultimate Crystalsvýherný prístroj
  63Vikingsvýherný prístroj
  64Alchemyvýherný prístroj
  65Joker 27výherný prístroj
  66Neon Fruitsvýherný prístroj
  67Jackpot Cardsprémiová hra
 3. Doterajší zoznam hier, ktorý je uvedený v prílohe Herného plánu účinného od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinného od 5.5.2021, dodatku č. 2 účínného od 26.7.2021, dodatku č. 3 účinného od 17.9.2021 a dodatku č. 4 účinného od 9.11.2021 sa s účinnosťou od 1.1.2022 nahrádza novým zoznamom, ktorý je uvedený v prílohe tohto dodatku č. 5.
 4. V prílohe Herného plánu účinného od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinného od 5.5.2021, dodatku č. 2 účínného od 26.7.2021, dodatku č. 3 účinného od 17.9.2021 a dodatku č. 4 účinného od 9.11.2021 je uvedený zoznam hier, ktoré sa vypúšťajú z herného plánu s účinnosťou k 31.12.2021, ktorých prevádzkovanie končí 31.12.2021 a ktorý tvorí prílohu tohto dodatku č. 5.

II.

 1. Ostatné ustanovenia Herného plánu účinného od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinného od 5.5.2021, dodatku č. 2 účinného od 26.7.2021, dodatku č. 3 účinného od 17.9.2021 a dodatku č. 4 účinného od 9.11.2021 zostávajú nezmenené.
 2. Dodatok č. 5 k Hernému plánu nadobúda účinnosť 1. januára 2022.

Prílohy: Pravidlá internetových hier v internetovom kasíne (zmena verzií), zoznam hier a zoznam hier, ktorých prevádzkovanie končí 31.12.2021.Dodatok č. 6
k Hernému plánu internetových hier
prevádzkovaných v internetovom kasíne

I.

Herný plán internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne účinný od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinného od 5.5.2021, dodatku č. 2 účinného od 26.7.2021, dodatku č. 3 účinného od 17.9.2021, dodatku č. 4 účinného od 9.11. 2021 a dodatku č. 5 účinného od 1.1.2022 (ďalej len "Herný plán") sa mení nasledovne:

 1. V prílohe Herného plánu sa dopĺňajú nasledovné nové hry a ich Pravidlá, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku Herného plánu:
 2. ČísloNázov hryTyp hry
  1Lucky Hotvýherný prístroj
  2Royal Secretsvýherný prístroj
  3Ultimate Hotvýherný prístroj
  4Zodiac Wheelvýherný prístroj
  55 Great Starvýherný prístroj
  65 Juggle Fruitsvýherný prístroj
  710 Burning Heartvýherný prístroj
  8100 Super Hotvýherný prístroj
  9100 Catsvýherný prístroj
  102 Dragonsvýherný prístroj
 3. V prílohe Herného plánu sa dopĺňa nasledovná nová hra a jej Emisný list, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku Herného plánu:
 4. 1Funny Sheep 2eŽreby
 5. Doterajší zoznam hier, ktorý je uvedený v prílohe Herného plánu sa nahrádza novým zoznamom, ktorý je uvedený v prílohe tohto dodatku Herného plánu.
 6. II.

  1. Ostatné ustanovenia Herného plánu zostávajú nezmenené.
  2. Dodatok č. 6 k Hernému plánu nadobúda účinnosť 8. februára 2022.

  Prílohy: Pravidlá internetových hier v internetovom kasíne, Emisný list pre e-žreb "Funny Sheep 2" a zoznam hier.  Dodatok č. 7
  k Hernému plánu internetových hier
  prevádzkovaných v internetovom kasíne

  I.

  Herný plán internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne účinný od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinného od 5.5.2021, dodatku č. 2 účinného od 26.7.2021, dodatku č. 3 účinného od 17.9.2021, dodatku č. 4 účinného od 9.11. 2021, dodatku č. 5 účinného od 1.1.2022 a dodatku č. 6 účinného od 8.2.2022 (ďalej len "Herný plán") sa mení nasledovne:

  1. V prílohe Herného plánu sa dopĺňajú nasledovné nové hry a ich Pravidlá, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku Herného plánu:
  2. ČísloNázov hryTyp hry
   1Sherlock. A Scandal in Bohemiavýherný prístroj
   2Hot 'n'Fruityvýherný prístroj
   3Hot Blizzardvýherný prístroj
   4Flaming Fruitvýherný prístroj
   5Fire 'n' Hotvýherný prístroj
   6Diamond Hillvýherný prístroj
   7243 Crystal Fruitsvýherný prístroj
   8Book of Spellsvýherný prístroj
   9The Secret of Bavýherný prístroj
   10Black Mummyvýherný prístroj
  3. V prílohe Herného plánu sa dopĺňa nasledovná nová hra a jej Emisný list, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku Herného plánu
  4. 1Prasa v žite #103102eŽreb
  5. Doterajší zoznam hier, ktorý je uvedený v prílohe Herného plánu sa nahrádza novým zoznamom, ktorý je uvedený v prílohe tohto dodatku Herného plánu.
  6. II.

   1. Ostatné ustanovenia Herného plánu zostávajú nezmenené.
   2. Dodatok č. 7 k Hernému plánu nadobúda účinnosť 1. marca 2022.

   Prílohy: Pravidlá internetových hier v internetovom kasíne, Emisný list pre e-žreb "Prasa v žite #103102" a zoznam hier.Dodatok č. 8
k Hernému plánu internetových hier
prevádzkovaných v internetovom kasíne

I.

Herný plán internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne účinný od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinného od 5.5.2021, dodatku č. 2 účinného od 26.7.2021, dodatku č. 3 účinného od 17.9.2021, dodatku č. 4 účinného od 9.11. 2021, dodatku č. 5 účinného od 1.1.2022, dodatku č. 6 účinného od 8.2.2022 a dodatku č. 7 účinného od 1.3.2022 (ďalej len "Herný plán") sa mení nasledovne:

 1. V prílohe Herného plánu sa dopĺňajú nasledovné nové hry a ich Pravidlá, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku Herného plánu:
 2. ČísloNázov hryTyp hry
  1Apparatusvýherný prístroj
  2Apparatus 2výherný prístroj
  3Mountain Legendsvýherný prístroj
  4Mountain Legends 2výherný prístroj
  5Multi spinvýherný prístroj
  6Sand´s Treasurevýherný prístroj
  7Sticky Fruitsvýherný prístroj
  8Vigorous Knightsvýherný prístroj
  9Fire& Steel War of the Wildsvýherný prístroj
  10Gemmed!výherný prístroj
  11Legend of the Nilevýherný prístroj
  12Magic Shoppevýherný prístroj
  13Single Deck BlackJackstolová hra
  14Spring Tailsvýherný prístroj
  15Super Sweetsvýherný prístroj
  16The Hivevýherný prístroj
  17The SlotFather Part IIvýherný prístroj
  18Yak, Yeti and Rollvýherný prístroj
 3. V prílohe Herného plánu sa Pravidlá hry uvedenej v tomto bode, ktoré sú súčasťou prílohy k Hernému plánu nahrádzajú novými Pravidlami, ktoré tvoria prílohu tohto Herného plánu:

  Nová verzia hry:
 4. ČísloNázov hryTyp hry
  1Big Showvýherný prístroj
 5. Doterajší zoznam hier, ktorý je uvedený v prílohe Herného plánu sa nahrádza novým zoznamom, ktorý je uvedený v prílohe tohto dodatku Herného plánu.
 6. II.

  1. Ostatné ustanovenia Herného plánu zostávajú nezmenené.
  2. Dodatok č. 8 k Hernému plánu nadobúda účinnosť 20. mája 2022.

  Prílohy: Pravidlá internetových hier v internetovom kasíne a zoznam hier.Dodatok č. 9
k Hernému plánu internetových hier
prevádzkovaných v internetovom kasíne

I.

Herný plán internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne účinný od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinného od 5.5.2021, dodatku č. 2 účinného od 26.7.2021, dodatku č. 3 účinného od 17.9.2021, dodatku č. 4 účinného od 9.11. 2021, dodatku č. 5 účinného od 1.1.2022, dodatku č. 6 účinného od 8.2.2022, dodatku č. 7 účinného od 1.3.2022 a dodatku č. 8 účinného od 20.5.2022 (ďalej len „Herný plán“) sa mení nasledovne:

 1. V prílohe Herného plánu sa dopĺňajú nasledovné nové hry a ich Pravidlá, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku Herného plánu:
 2. ČísloNázov hryTyp hry
  120 Golden Coinsvýherný prístroj
  281 Winsvýherný prístroj
  3Ancient Dynastyvýherný prístroj
  4Emperor's Palacevýherný prístroj
  5Ice Valleyvýherný prístroj
  6Knight's Heartvýherný prístroj
  7Orient Storyvýherný prístroj
  8Pin Up Queensvýherný prístroj
  9Retro Cabaretvýherný prístroj
  10Retro Stylevýherný prístroj
  11TUTTI FRUTTIvýherný prístroj
  1281 Win Spinvýherný prístroj
  13Kings Fruitvýherný prístroj
  14Respin Queenvýherný prístroj
  15Joker Starvýherný prístroj
  16Running Jokervýherný prístroj
  17Bonus Fruitvýherný prístroj
  18Lucky Joker 50výherný prístroj
  19Joker Blastvýherný prístroj
  20Super Amazonsvýherný prístroj
  214spinvýherný prístroj
  22Might of Lightvýherný prístroj
  23Back To Venusvýherný prístroj
  24Dragon Kingsvýherný prístroj
  25Gold Canyonvýherný prístroj
  26Chilli Popvýherný prístroj
  27Monster Popvýherný prístroj
  28Stampedevýherný prístroj
  29Take The Bankvýherný prístroj
  30Tiger's Clawvýherný prístroj
  31Total Overdrivevýherný prístroj
 3. V prílohe Herného plánu sa dopĺňajú nasledovné nové hry a ich Emisné listy, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku č. 9:
 4. Číslo Názov hry Typ hry
  1Crazy Fruits #101301eŽreby
  2Magic Forest #101401eŽreby
  3Renta #104201eŽreby
  4Super Renta #104401 eŽreby
  5Geisha #102301eŽreby
 5. Nasledujúce hry od účinnosti tohto Herného plánu nebudú súčasťou jackpotovej hry Easit Jackpot:
 6. ČísloNázov hryTyp hry
  1Fire& Steel War of the Wildsvýherný prístroj
  2Gemmed!výherný prístroj
  3Legend of the Nilevýherný prístroj
  4Magic Shoppevýherný prístroj
  5Single Deck BlackJackvýherný prístroj
  6Spring Tailsvýherný prístroj
  7Super Sweetsvýherný prístroj
  8The Hivevýherný prístroj
  9The SlotFather Part IIvýherný prístroj
  10Yak, Yeti and Rollvýherný prístroj
 7. Doterajší zoznam hier, ktorý je uvedený v prílohe Herného plánu sa nahrádza novým zoznamom, ktorý je uvedený v prílohe tohto Herného plánu.

II.

 1. Ostatné ustanovenia Herného plánu zostávajú nezmenené.
 2. Dodatok č. 9 k Hernému plánu nadobúda účinnosť 24. augusta 2022.

Prílohy: Pravidlá internetových hier v internetovom kasíne a zoznam hier.

Vyhral si?

Over si výhru

Horúce tipy cez SMS

Aktivuj SMS

Horúce tipy cez email