Upozornenie: Tvoja registrácia bude komplexne dokončená po nahratí a overení dokladov. Zatiaľ si môžeš zahrať pre zábavu o virtuálne výhry.
Tipos Hraj zodpovedne

Všeobecné podmienky

pre hazardné hry prevádzkované spoločnosťou TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. ako internetové hry

(ďalej len „VOP“)

 

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO 31 340 822, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č.: 499/B (ďalej len „spoločnosť TIPOS“) je prevádzkovateľom hazardných hier podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o hazardných hrách“), vrátane internetových hier podľa § 30 a nasl. Zákona o hazardných hrách, a to na základe individuálnych licencií udelených Úradom pre reguláciu hazardných hier.

 

Článok 1

Základné definície

 

 1. Bankovým účtom sa na účely týchto VOP rozumie bankový účet Hráča, ktorý ním bol uvedený v rámci registrácie podľa článku 3 VOP alebo aktualizovaný podľa VOP, ktorého majiteľom je Hráč.

 2. Blokáciou Hráčskeho účtu sa na účely týchto VOP rozumie úkon spoločnosti TIPOS na základe ktorého Hráč nemôže využívať niektoré alebo všetky funkcionality v rámci svojho Hráčskeho účtu, a to podľa článku 7 VOP.

 3. Centrálnym systémom spoločnosti TIPOS sa na účely týchto VOP rozumie informačný systém využívaný  na prevádzkovanie o.i. aj  Internetových hier.

 4. Herným plánom sa na účely týchto VOP rozumie dotknutý herný plán dotknutej Internetovej hry vydaný spoločnosťou TIPOS a schválený Úradom pre reguláciu hazardných hier podľa príslušných ustanovení Zákona o hazardných hrách ako súčasť dotknutej Individuálnej licencie.

 5. Hráčom sa na účely týchto VOP rozumie fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v bode 1 článku 3 VOP a má zriadený a aktivovaný Hráčsky účet podľa článku 3 VOP.

 6. Hráčskym účtom sa na účely týchto VOP rozumie hráčsky účet podľa príslušných ustanovení Zákona o hazardných hrách, t. j. nástroj, prostredníctvom ktorého sa Hráč môže zúčastňovať a zúčastňuje na Internetových hrách prostredníctvom internetu v internetovej herni alebo v internetovom kasíne, ktorý slúži najmä na správu finančných prostriedkov hráča, hernej histórie a  identifikačných údajov hráča, ktorý je bližšie špecifikovaný v Hernom pláne a v článku 5 VOP.

 7. Individuálnymi licenciami sa na účely týchto VOP rozumejú (i) individuálna licencia na prevádzkovanie štátnej lotérie   (ii) individuálna licencia na prevádzkovanie kurzových stávok v internetovej herni a (iii) individuálna licencia na prevádzkovanie internetových hier v internetovom kasíne podľa príslušných ustanovení Zákona o hazardných hrách.

 8. Internetovými hrami sa na účely týchto VOP rozumejú (i) štátna lotéria prevádzkovaná ako internetová hra podľa § 30 a nasl. Zákona o hazardných hrách v internetovej herni, (ii) kurzové stávky prevádzkované v internetovej herni a (iii) ostatné internetové hry, ktoré sú prevádzkované v internetovom kasíne podľa príslušných ustanovení Zákona o hazardných hrách.

 9. Matchtrackingom sa na účely týchto VOP rozumie služba spoločnosti TIPOS, ktorú môže spoločnosť TIPOS poskytovať v rámci Hráčskeho účtu, na základe ktorej je spoločnosť TIPOS oprávnená poskytnúť Hráčovi vo vzťahu ku kurzovým stávkam, ktoré sú súčasťou Internetových hier, za podmienok stanovených týmito VOP, možnosť získať viaceré informácie/dáta k športovým alebo iným podujatiam.

 10. Registrom vylúčených osôb sa na účely týchto VOP rozumie informačný systém verejnej správy, v ktorom sa evidujú všetky fyzické osoby vylúčené z účasti na niektorých hazardných hrách podľa Zákona o hazardných hrách spravovaný Úradom pre reguláciu hazardných hier.

 11. Webovým sídlom sa na účely týchto VOP rozumie www.tipos.sk.

 12. Zákonom o AML sa na účely týchto VOP rozumie zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj akýkoľvek právny predpis, ktorý tento zákon nahradí.

 

Článok 2

Predmet úpravy

 

 1. Tieto VOP upravujú najmä:

  1. registráciu  a aktiváciu Hráčskeho účtu, resp. ich podrobnosti, vrátane súvisiacich práv a povinností Hráča a spoločnosti TIPOS;
  2. dotovanie, resp. podrobnosti dotovania Hráčskeho účtu tak zo strany Hráča ako aj spoločnosti TIPOS;
  3. využívanie Hráčskeho účtu, vrátane nastavenia Hráčskeho účtu po jeho aktivácii zo strany spoločnosti TIPOS, a to najmä, ale nielen vo vzťahu k sebaobmedzujúcim opatreniam alebo Registru vylúčených osôb, resp. ich podrobnosti;
  4. uplatnenie, overenie a vyplácanie výhry v rámci Hráčskeho účtu a na Bankový účet Hráča, resp. súvisiace podrobnosti;
  5. porušenie povinností Hráča, Blokáciu a zrušenie Hráčskeho účtu, resp. súvisiace podrobnosti;
  6. podmienky a postup vrátenia finančných prostriedkov evidovaných na Hráčskom účte, resp. podrobnosti pre podmienky a postup vrátenia finančných prostriedkov evidovaných na Hráčskom účte (v závislosti od dotknutého Herného plánu);
  7. ostatné práva a povinnosti vo vzťahu k hráčskemu účtu;
  8. komunikáciu a osobné údaje a
  9. ostatné skutočnosti vo vzťahu k Hráčskemu účtu, vrátane zmeny VOP a prechodných ustanovení.

   

  Článok 3

  Registrácia Hráča a zriadenie a aktivácia Hráčskeho účtu

   

  1. Hráčsky účet si môže zriadiť iba fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov.

  2. Hráč je povinný sa pre účely zriadenia a aktivácie Hráčskeho účtu a jeho účasti na Internetovej hre registrovať. V rámci svojej registrácie je Hráč povinný riadne, úplne a pravdivo vyplniť elektronický registračný formulár (ďalej len „Formulár“), ktorý je dostupný na Webovom sídle v časti „Registrácia“, vytvoriť si prihlasovacie meno a prihlasovacie heslo s bezpečnostnými prvkami stanovenými vo Formulári, vykonať  úkony potrebné pre overovanie vyžadované v rámci Formulára a registrácie a poskytnúť spoločnosti TIPOS pre účely overenia a registrácie ďalšie ňou vyžadované identifikačné a kontaktné údaje vo Formulári.

  3. Hráč je povinný sa v rámci registrácie oboznámiť s VOP a túto skutočnosť aktívnym úkonom potvrdiť; takéto potvrdenie sa považuje zároveň za súhlas s týmito VOP. Hráč v rámci registrácie ďalším aktívnym úkonom potvrdzuje, že dovŕšil 18 rokov.

  4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností je Hráč povinný v rámci registrácie poskytnúť tieto údaje:

   1. meno a priezvisko;
   2. titul, ak je udelený;
   3. rodné číslo, ak je pridelené alebo dátum narodenia, ak rodné číslo pridelené nie je;
   4. trvalé bydlisko alebo povolenie na pobyt;
   5. emailová adresa;
   6. mobilné telefónne číslo u poskytovateľa verejných mobilných telekomunikačných služieb s licenciou vydanou členským štátom Európskeho hospodárskeho priestoru;
   7. štátna príslušnosť;
   8. prezývka (nickname);
   9. druh a číslo dokladu totožnosti (platný občiansky preukaz alebo platný cestovný doklad);
   10. číslo Bankového účtu, na ktorý má byť vyplatená výhra alebo zostatok prostriedkov na Hráčskom účte pri zrušení Hráčskeho účtu, pričom môže ísť iba o taký Bankový účet, ktorý nie je registrovaný na iného Hráča a je zriadený finančnou inštitúciou so sídlom v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru;
   11. informácia o tom, či je Hráč politicky exponovanou osobou alebo bol politicky exponovanou osobou v období posledných dvanástich kalendárnych mesiacov alebo je sankcionovanou osobou v zmysle Zákona o AML.
  1. V rámci registrácie je potrebné poskytnúť dva platné doklady (ich naskenované kópie), a to:

   1. preukaz totožnosti Hráča, a to občiansky preukaz alebo cestovný doklad (cestovný pas) a
   2. akýkoľvek iný doklad Hráča, z ktorého je možné určiť jeho identitu,

   pričom z týchto dokladov musia byť zrejmé, resp. viditeľné: podobizeň a údaje podľa písm. a), c), d), g) a i) bodu 4 tohto článku, ak sú v nich tieto údaje alebo informácie uvedené.

  1. Hráč vykonaním úkonov počas registrácie berie na vedomie , že:

   1. zriadením Hráčskeho účtu dochádza medzi Hráčom a spoločnosťou TIPOS k uzavretiu zmluvy, ktorej obsahom sú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vymedzené najmä Zákonom o hazardných hrách, Herným plánom dotknutej Internetovej hry a týmito VOP,
   2. spoločnosť TIPOS je povinná vykonať jeho identifikáciu, t.j. zistenie údajov podľa bodu 5 tohto článku ako aj overenie jeho identifikácie ako aj všetky súvisiace úkony, a to v rozsahu a za podmienok stanovených platnou právnou úpravou, a to najmä Zákonom o AML a Zákonom o hazardných hrách, pričom v prípade pochybností o pravosti, platnosti alebo vecnej správnosti predložených dokladov alebo dokumentov je spoločnosť TIPOS oprávnená takýto dokument odmietnuť, resp. je oprávnená požadovať napr. predloženie ďalších dokladov alebo dokumentov a i., a to za účelom identifikácie alebo overenia identifikácie Hráča;
   3. Hráč môže mať zriadený iba jeden Hráčsky účet;
   4. spoločnosť TIPOS môže vykonať Blokáciu Hráčskeho účtu za podmienok bližšie špecifikovaných v týchto VOP.
  1. Ak v dotknutom Hernom pláne alebo v bode 9 tohto článku VOP nie je uvedené inak, po vykonaní registrácie Hráčom, identifikácie Hráča a overení jeho identifikácie spoločnosť TIPOS,  vykoná aktiváciu Hráčskeho účtu v centrálnom systéme prevádzkovateľa, za dátum a čas aktivácie sa považuje moment overenia a potvrdenia údajov z hráčskeho účtu. Následne informuje Hráča o tejto skutočnosti na email uvedený vo Formulári, a to bez zbytočného odkladu od dokončenia registrácie, t.j. vyplnenia a odoslania správnych a kompletných údajov a požadovaných dokladov Hráča. Aktiváciou Hráčskeho účtu je Hráč oprávnený zúčastniť sa na Internetových hrách v súlade s Herným plánom dotknutej Internetovej hry, ak z platnej právnej úpravy alebo VOP nevyplýva inak.

  2. V prípade, ak Hráč neposkytne v rámci registrácie podľa dotknutého Herného plánu alebo VOP všetky požadované informácie a/alebo doklady, alebo tieto sú neúplné, nezrozumiteľné, alebo nečitateľné, alebo spoločnosť TIPOS má dôvodnú pochybnosť o ich pravosti, platnosti alebo vecnej správnosti alebo z iného dôvodu ako povinná osoba podľa Zákona o AML, spoločnosť TIPOS je oprávnená odmietnuť vykonať aktiváciu Hráčskeho účtu. Spoločnosť TIPOS je oprávnená odmietnuť vykonať aktiváciu Hráčskeho účtu aj v prípade, ak to vyplýva z bodu 13 článku 7 týchto VOP.

  3. Spoločnosť TIPOS je povinná odmietnuť vykonanie aktivácie Hráčskeho účtu Hráčovi, ktorý nespĺňa požiadavky podľa bodu 1 tohto článku.

   

  Neukončená registrácia

  1. V prípade, ak sa Hráč rozhodne registráciu prerušiť do odoslania aspoň jedného z požadovaných dokladov podľa bodu 5 tohto článku, je oprávnený dokončiť už začatú registráciu s už zadanými údajmi v zmysle predchádzajúcich bodov tohto článku, a to najneskôr do 30 dní od prvého vykonaného úkonu v registrácii podľa dotknutého Herného plánu a týchto VOP. V prípade, ak Hráč toto právo nevyužije v lehote podľa predchádzajúcej vety tohto bodu, všetky údaje zadané Hráčom budú zlikvidované.

  2. Spoločnosť TIPOS je oprávnená informovať Hráča o práve dokončiť registráciu na základe už zadaných údajov podľa predchádzajúceho bodu tohto článku, a to prostredníctvom kontaktných údajov poskytnutých vo Formulári.

  3. Hráč berie na vedomie, že tieto VOP sú pre neho záväzné v primeranom rozsahu počas celej doby registrácie, najneskôr do uplynutia doby podľa bodu 10 tohto článku, a to aj v prípade, ak registráciu nedokončí alebo mu Hráčsky účet nebude v zmysle VOP aktivovaný, a to bez ohľadu na to, či vykonal úkony podľa bodu 3 tohto článku.

  4. Registrácia sa považuje za dokončenú vykonaním úkonov podľa bodov 2, 3, 5 a 6 tohto článku.

   

  Článok 4

  Dotovanie Hráčskeho účtu

   

  Dotovanie Hráčskeho účtu zo strany Hráča

  1. Po aktivácii Hráčskeho účtu si môže Hráč previesť na Hráčsky účet finančné prostriedky, a to najviac do výšky podľa limitov, ktoré sú uvedené na Webovom sídle; limity podľa tohto bodu je spoločnosť TIPOS oprávnená meniť na základe vlastného rozhodnutia.

  1. Ak ďalej nie je uvedené inak, dotáciu Hráčskeho účtu je Hráč oprávnený realizovať týmito spôsobmi:

   1. priamy vklad alebo bezhotovostný prevod na určený bankový účet spoločnosti TIPOS zverejnený na Webovom sídle;
   2. prevodom v rámci internet bankingu (cez platobnú bránu na Webovom sídle)  za podmienok stanovených dotknutou finančnou inštitúciou;
   3. prostredníctvom platobnej karty Hráča za podmienok stanovených dotknutou kartovou spoločnosťou alebo dotknutou finančnou inštitúciou;
   4. SMS platbou,

    

   (všetky možnosti dotácie Hráčskeho účtu Hráčom podľa tohto bodu spolu ďalej len „platobné kanály“ a poskytovatelia platobných kanálov v podobe finančných inštitúcií, kartových spoločností, mobilných operátorov a pod. spolu ďalej len „prevádzkovatelia platobných kanálov“).

  1. Hráč berie na vedomie, že realizácia dotácie Hráčskeho účtu podľa bodu 2 tohto článku môže byť obmedzená v závislosti od rôznych prístupov, prostredníctvom ktorých je Hráčsky účet dostupný (napr. internetový prehliadač, mobilná verzia internetového prehliadača alebo mobilná aplikácia), a to aj v závislosti od využívania osobitnej funkcie Hráčskeho účtu podľa bodu 19 článku 5 VOP.

  2. Hráč je povinný pri dotácii Hráčskeho účtu dodržať všetky požiadavky kladené na jednotlivé platobné kanály stanovené prevádzkovateľmi platobných kanálov ako aj uvedenými na Webovom sídle a pri dotácii Hráčskeho účtu používať identifikačné údaje platby vyžadované spoločnosťou TIPOS. Hráč berie na vedomie, že v prípade, ak pri realizácii dotácie Hráčskeho účtu nedodrží požiadavky prevádzkovateľov platobných kanálov, takáto transakcia môže byť  zo strany prevádzkovateľov platobných kanálov z dôvodov na strane Hráča odmietnutá.

  3. Hráč berie na vedomie, že v prípade prevodov finančných prostriedkov na Hráčsky účet prostredníctvom akéhokoľvek platobného kanálu, si môže prevádzať výlučne také finančné prostriedky, vo vzťahu ku ktorým má oprávnenie takýmto spôsobom s nimi nakladať v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä ako majiteľ príslušného bankového účtu, že je oprávnený disponovať s kreditnou kartou a pod.

  4. Dotácia Hráčskeho účtu je považovaná za vykonanú až v momente, keď príslušná suma, ktorú Hráč uhrádza, bude pripísaná na Hráčsky účet. V prípade, že Hráč pri dotácii Hráčskeho účtu nedodrží predpísaný postup a neuvedie správne požadované údaje, berie na vedomie možnosť omeškania prevodu finančných prostriedkov na Hráčsky účet z dôvodu sťaženej identifikácie platby, prípadne úplnej nemožnosti jej identifikácie zo strany spoločnosti TIPOS. Hráč berie na vedomie, že môže nastať omeškanie pripísania finančných prostriedkov na Hráčsky účet Hráča aj z dôvodu akýchkoľvek technických alebo iných problémov na strane dotknutého prevádzkovateľa platobného kanálu.

  5. Po identifikácii platby a jej výšky zo strany spoločnosti TIPOS táto bude Hráčovi pripísaná v rámci jeho Hráčskeho účtu, a to bez zbytočného odkladu po pripísaní finančných prostriedkov na účet spoločnosti TIPOS a jej identifikácie podľa tohto bodu, ak z týchto VOP nevyplýva inak.

  6. Okamihom pripísania finančných prostriedkov na Hráčsky účet je Hráč oprávnený uzatvárať stávky a využívať prevedené finančné prostriedky ako vklad na uzatvorenie stávky do Internetových hier; ak z týchto VOP alebo platnej právnej úpravy nevyplýva inak.

  7. Hráč ďalej berie na vedomie, že podmienky pre využívanie príslušného platobného kanálu, prostredníctvom ktorého si na svoj Hráčsky účet prevádza finančné prostriedky (dotuje Hráčsky účet), podliehajú podmienkam zmluvného vzťahu medzi Hráčom a prevádzkovateľom platobného kanálu, a to vrátane určenia akýchkoľvek poplatkov, odmien, zrážok alebo iných platieb a ich zúčtovania pri používaní príslušného platobného kanálu, a to vo vzťahu k realizácii dotácie Hráčskeho účtu. Hráč je za ich splnenie v plnom rozsahu zodpovedný sám a spoločnosť TIPOS nie je povinná Hráča o týchto podmienkach informovať. Ak z informácií uvedených na Webovom sídle nevyplýva inak, tieto poplatky, odmeny, zrážky alebo iné platby pre prevádzkovateľov platobných kanálov Hráčovi neúčtuje ani ich za Hráča neodvádza prevádzkovateľovi platobného kanálu. Suma akýchkoľvek poplatkov, odmien, zrážok alebo iných platieb za používanie príslušného platobného kanálu nevstupuje do určenia výšky finančných prostriedkov, ktoré si Hráč prevádza na Hráčsky účet ani do určenia výšky vkladu uzatvorenej stávky Hráča, ak z tohto bodu nevyplýva inak.

  8. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa za dotáciu Hráčskeho účtu považuje aj vyplatenie výhry na Hráčsky účet v zmysle dotknutého Herného plánu a VOP.

  9. Hráč berie na vedomie, že spoločnosť TIPOS ako povinná osoba podľa Zákona o AML je povinná v rámci úkonov Hráča pri dotácii Hráčskeho účtu postupovať v zmysle príslušných ustanovení Zákona o AML.

  10. Spoločnosť TIPOS je kedykoľvek oprávnená požiadať Hráča o preukázanie skutočnosti, že Hráč je majiteľom Bankového účtu.

  11. Hráč berie na vedomie, že dotovanie Hráčskeho účtu v rámci prevodu finančných prostriedkov z jedného Hráčskeho účtu na iný Hráčsky účet je zakázané.

  Dotovanie Hráčskeho účtu zo strany spoločnosti TIPOS (bonusové schémy)

  1. Spoločnosť TIPOS môže, podľa vlastného rozhodnutia, ponúknuť Hráčovi navýšenie stavu jeho Hráčskeho účtu formou bonusu podľa štatútu príslušnej bonusovej schémy zverejnenej na Webovom sídle, a to za nasledovných podmienok:

   1. spoločnosť TIPOS môže určiť pravidlá udelenia, resp. získania a odňatia bonusu, a to podľa podmienok príslušnej bonusovej schémy;

   2. bonus je možné použiť výlučne na úhradu vkladu pri uzatvorení stávky v Internetovej hre za podmienok definovaných v štatúte príslušnej bonusovej schémy; bez jeho použitia v Internetovej hre určenej štatútom bonusovej schémy nemôže byť bonus vyplatený ako zostatok na Hráčskom účte, a to ani pri zrušení Hráčskeho účtu;

   3. ak Hráč splní podmienky získania bonusu v určenej výške podľa pravidiel v štatúte príslušnej bonusovej schémy, spoločnosť TIPOS je povinná mu bonus udeliť podľa pravidiel štatútu príslušnej bonusovej schémy, ak z dotknutého štatútu bonusovej schémy nevyplýva inak;

   4. spoločnosť TIPOS môže v štatúte príslušnej bonusovej schémy podmieniť získanie bonusu rôznymi požiadavkami na Hráča, a to napr. vykonanie určených úkonov na Hráčskom účte, výška obratu na Hráčskom účte, objem výšky vkladov k uzatvoreným stávkam v príslušnej Internetovej hre za určené obdobie, účasť na konkrétnej Internetovej hre v určenom období a pod.;

   5. spoločnosť TIPOS môže určiť, že bonus v určenej výške môže získať Hráč, ktorý bude vyžrebovaný za podmienok určených štatútom príslušnej bonusovej schémy z Hráčov, ktorí splnili podmienky na získanie dotknutého bonusu;

   6. spoločnosť TIPOS môže určiť, že bonus je platný iba určené obmedzené časové obdobie; márnym uplynutím platnosti bonusu tento bude Hráčovi odpísaný zo stavu Hráčskeho účtu, ktorý by inak bol použiteľný na úhradu vkladu na uzatvorenie stávky v Internetovej hre, na ktorú sa bonusová schéma vzťahuje;

   7. následky podozrenia na porušenie štatútu bonusovej schémy a súvisiacej časti VOP Hráčom napr. v podobe sankcií, zániku práv a pod. môže spoločnosť TIPOS určiť v príslušnom štatúte bonusovej schémy; následky špecifikované v týchto VOP osobitnou úpravou v štatúte bonusovej schémy nie sú dotknuté;

   8. spoločnosť TIPOS je oprávnená určiť podmienky, za ktorých nebude bonus udelený, resp. bude odňatý alebo za ktorých bude Hráč vylúčený z možnosti získania bonusu alebo bonusov.

  1. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že k dotovaniu Hráčskeho účtu podľa bodu 14 tohto článku VOP dochádza až na základe aktívnych úkonov Hráča a za aktívneho splnenia podmienok stanovených v štatúte príslušnej bonusovej schémy zo strany Hráča.

   

  Článok 5

  Využívanie a nastavenie Hráčskeho účtu

   

  Všeobecne k využívaniu Hráčskeho účtu

  1. Hráč sa môže zúčastniť na Internetovej hre prostredníctvom Hráčskeho účtu za podmienok určených v Hernom pláne dotknutej Internetovej hry a za podmienok určených týmito VOP. Hráčsky účet slúži najmä na správu finančných prostriedkov Hráča, hernej histórie a identifikačných údajov Hráča.

  2. Hráč je oprávnený prostredníctvom Hráčskeho účtu uskutočňovať a v rámci svojho Hráčskeho účtu prehliadať si všetky svoje stávky a výhry, a to ako jednotlivé i celkové stávky a výhry, výbery z Hráčskeho účtu (ak je výber možný) a výsledky jednotlivých Internetových hier vo vzťahu ku ktorým bola podaná stávka najmenej za posledných 60 dní.

  3. Hráč je oprávnený zmeniť si prístupové heslo do Hráčskeho účtu, a to aj opakovane; tým nie sú dotknuté práva a povinnosti spoločnosti TIPOS podľa týchto VOP a platnej právnej úpravy, a to najmä podľa Zákona o AML, a to primerane podľa článku 3 VOP, ako aj bodu 5 tohto článku. Hráč je oprávnený požiadať o vygenerovanie nového PIN kódu, a to v rámci funkcionality Hráčskeho účtu alebo emailom podľa týchto VOP.

  4. Hráč je povinný zabezpečiť v Hráčskom účte aktuálne a správne údaje, ktoré sa uvádzajú vo  Formulári a počas registrácie, vrátane predkladaných dokladov, a v prípade ich zmien je povinný tieto v rámci Hráčskeho účtu aktualizovať, a to bezodkladne, najneskôr však v lehote 5 dní od posledného prihlásenia sa na Hráčsky účet po rozhodnej skutočnosti; na aktualizáciu údajov v Hráčskom účte platí dotknutý Herný plán a článok 3 VOP primerane.

  5. Hráč je povinný chrániť svoje prihlasovacie údaje do svojho Hráčskeho účtu, vrátane PIN kódu a nesmie ich sprístupniť tretím osobám. V prípade, ak Hráč zistí alebo má dôvodné podozrenie na neoprávnené využitie alebo zneužitie svojich prihlasovacích údajov k svojmu Hráčskemu účtu, je povinný uvedené bezodkladne oznámiť spoločnosti TIPOS a na základe tejto skutočnosti mu budú vygenerované nové dotknuté prihlasovacie údaje.

  6. Hráčsky účet môže byť využívaný výlučne iba Hráčom, ktorému bol Hráčsky účet aktivovaný, bez možnosti jeho zastúpenia, ak z týchto VOP alebo z kogentných ustanovení príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov výslovne nevyplýva inak.

  7. Anonymné hranie Internetových hier, t.j. najmä účasť na Internetových hrách pod nepravdivými, nesprávnymi alebo neúplnými údajmi, je zakázané.

  8. Hráč je povinný všetky stávky uzatvárať čestne, osobne, na vlastný účet ako jednotlivec a výlučne prostredníctvom svojho jediného Hráčskeho účtu a zúčastniť sa na Internetových hrách v súlade s platnou právnou úpravou v Slovenskej republike ako aj s Etickým kódexom hráča, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP. Hráč je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania spočívajúceho v akejkoľvek spolupráci v akejkoľvek Internetovej hre s akýmkoľvek iným Hráčom alebo skupinou Hráčov, ak z pravidiel dotknutej Internetovej hry výslovne nevyplýva inak. V prípade, ak by bol zo strany akéhokoľvek druhého Hráča alebo skupiny Hráčov vyzvaný na konanie podľa predchádzajúcej vety tohto bodu, je oprávnený o tejto skutočnosti informovať spoločnosť TIPOS, a to za podmienok a spôsobom uvedeným v bode 1 článku 9 týchto VOP.

  1. Hráč berie na vedomie, že:

   1. spoločnosť TIPOS zriadenie a prevádzku Hráčskeho účtu zabezpečuje o.i. na základe zmluvných vzťahov s prevádzkovateľmi platobných kanálov, z čoho jej vyplývajú práva a povinnosti;

   2. práva a povinnosti, ktoré sú obsahom právneho vzťahu medzi spoločnosťou TIPOS a  Hráčom sú neprevoditeľné a neprechádzajú, ak z kogentných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z týchto VOP nevyplýva inak;

   3. po prihlásení sa do Hráčskeho účtu budú Hráčovi zobrazené Zákonom o hazardných hrách určené údaje, a to v rozsahu a spôsobom podľa § 32 Zákona o hazardných hrách, pričom ak Hráč aktívne zvolí ich úplné zobrazenie počas celej doby prihlásenia sa do svojho Hráčskeho účtu, je oprávnený aktívne potvrdiť, že má záujem o ukončenie úplného zobrazovania takýchto informácií počas dotknutého prihlásenia sa do svojho Hráčskeho účtu (o zmenšenie poskytovania takýchto informácií); v prípade aktívneho potvrdenia zo strany Hráča podľa tohto bodu je spoločnosť TIPOS povinná obratom zabezpečiť ukončenie úplného zobrazovania takýchto informácií počas dotknutého prihlásenia sa Hráča do svojho Hráčskeho účtu. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že ukončenie úplného zobrazovania informácií podľa predchádzajúcej vety sa vzťahuje len na konkrétne jednotlivé prihlásenie sa Hráča do Hráčskeho účtu.

   

  Účasť na Internetových hrách

  1. Hráč je povinný pri využívaní Hráčskeho účtu zadať prihlasovacie meno, prihlasovacie heslo a prípadne PIN kód, ktorý mu bol v rámci registrácie podľa dotknutého Herného plánu a článku 3 VOP zaslaný spoločnosťou TIPOS, ak spoločnosť TIPOS zadanie PIN kódu pre prihlásenie do Hráčskeho účtu zo strany Hráča vyžaduje.

  2. Hráč je oprávnený kedykoľvek sa prihlásiť na svoj Hráčsky účet, ak z  VOP nevyplýva inak. Ak z dotknutého Herného plánu alebo VOP nevyplýva inak, Hráč môže kedykoľvek uzatvoriť stávky v Internetových hrách a použiť na úhradu súvisiacich vkladov finančné prostriedky, ktoré má k dispozícii na Hráčskom účte za podmienok určených týmito VOP, Herným plánom dotknutej Internetovej hry ako aj štatútom príslušnej bonusovej schémy, ak sa táto uplatňuje.

  3. V prípade, ak Hráč zadá pri prihlasovaní sa do Hráčskeho účtu nesprávne prihlasovacie údaje, počas určitého časového obdobia mu z dôvodu zachovania bezpečnosti a prevencie nebude umožnené prihlásenie sa do Hráčskeho účtu; v takomto prípade spoločnosť TIPOS odporúča Hráčovi kontaktovať tzv. infolinku, ktorá je špecifikovaná v bode 7 článku 10 VOP; počet pokusov pre prihlásenie sa do Hráčskeho účtu určuje spoločnosť TIPOS.

  4. Hráč je oprávnený využívať jednotlivé funkcionality Hráčskeho účtu vo vzťahu k jednotlivým Internetovým hrám v súlade s manuálom „návod ako hrať“, ktorý je dostupný v rámci Hráčskeho účtu.

  5. Dostupnosť Internetových hier, ktorých sa môže Hráč zúčastniť prostredníctvom Hráčskeho účtu, sa môže meniť v závislosti od rôznych prístupov, prostredníctvom ktorých je Hráčsky účet dostupný (napr. internetový prehliadač, mobilný internetový prehliadač alebo aplikácia) alebo od využívania osobitnej funkcie SMS kasíno účtu špecifikovaného v tomto článku.

  6. Hráč nie je oprávnený využívať Hráčsky účet na prevádzanie finančných prostriedkov bez ich využitia na uzatvorenie stávky v Internetovej hre, ak tieto VOP výslovne neustanovujú inak. Hráč je oprávnený finančné prostriedky, ktoré vložil na svoj Hráčsky účet, okrem tých finančných prostriedkov, ktoré boli na Hráčsky účet prevedené z titulu výhry v zmysle článku 6 VOP, prevádzať na Bankový účet alebo akýmkoľvek iným spôsobom ich previesť z Hráčskeho účtu len, ak je tak vo VOP výslovne uvedené.

  1. Hráč je oprávnený, previesť na svoj Bankový účet finančné prostriedky zo svojho Hráčskeho účtu za týchto podmienok:

   1. nejde o bonus podľa štatútu bonusovej schémy podľa článku 14 a nasl. článku 4 VOP, a zároveň

    1. celková suma takto prevedených finančných prostriedkov z Hráčskeho účtu nepresiahne limity zverejnené na Webovom sídle ku dňu ich prevodu; spoločnosť TIPOS je oprávnená tieto limity meniť, pričom zmenený limit platí odo dňa jeho zverejnenia, ak zo zverejnenia nevyplýva neskorší dátum účinnosti takejto zmeny limitu alebo

    2. Hráč je evidovaný v Registri vylúčených osôb v čase vykonania dotácie Hráčskeho účtu podľa bodu 1 a nasl. článku 4 VOP a rovnako aj v čase, keď má záujem o vykonanie prevodu finančných prostriedkov z Hráčskeho účtu nad limit stanovený podľa predchádzajúceho odseku tohto bodu, pričom Hráč je počas celej tejto doby, vrátane okamihu vykonania prevodu, evidovaný v Registri vylúčených osôb; v tomto prípade je možné vykonať prevod len v prípade, ak došlo k vykonaniu dotácie Hráčskeho účtu  Hráčom bezprostredne po aktivácii Hráčskeho účtu podľa týchto VOP a v čase vykonania aktivácie Hráčskeho účtu už bol Hráč evidovaný v Registri vylúčených osôb alebo

    3. tak rozhodne spoločnosť TIPOS na základe vlastného uváženia po osobitnej požiadavke Hráča, a to v prípadoch hodných osobitného zreteľa.

  1. Hráč berie na vedomie, že pri postupe podľa bodu 16 tohto článku je spoločnosť TIPOS povinná postupovať ako povinná osoba podľa Zákona o AML, z čoho jej vyplývajú osobitné povinnosti, na základe ktorých môže byť vyplatenie podľa predchádzajúceho bodu tohto článku pozdržané, prípadne môžu byť vykonané iné úkony na základe Zákona o AML. Hráč je v prípade žiadosti spoločnosti TIPOS povinný poskytnúť jej ňou požadovanú súčinnosť, vrátane predloženia ňou požadovanej dokumentácie. Na vyplatenie finančných prostriedkov na Bankový účet podľa bodu 16 platí článok 6 VOP primerane.

   

  Právo na neprijatie alebo zrušenie uzatvorenej stávky

  1. Hráč berie na vedomie, že v prípade dôvodného podozrenia, že:

   1. akýkoľvek Hráč koná v rámci účasti na Internetovej hre v zhode alebo iným spôsobom spolupracuje s akýmkoľvek iným Hráčom alebo skupinou Hráčov v prospech aspoň jedného Hráča, alebo

   2. Hráč uzatvára stávku alebo stávky, ktoré sú v rozpore s dotknutým Herným plánom, týmito VOP (vrátane Etického kódexu hráča) alebo platnou právnou úpravou, alebo

   3. Hráč nedovŕšil vek 18 rokov, alebo

   4. ide o Hráča, ktorý je politicky exponovanou osobou, bol politicky exponovanou osobou v období posledných dvanástich kalendárnych mesiacov alebo je sankcionovanou osobou podľa Zákona o AML a o tejto skutočnosti spoločnosť TIPOS spôsobom podľa týchto VOP neinformoval,

  je spoločnosť TIPOS oprávnená každú a akúkoľvek jednotlivú stávku Hráča neprijať resp. už prijatú uzatvorenú stávku zrušiť. V prípade, ak stávka Hráča nie je prijatá, zároveň platí, že z Hráčskeho účtu sa neodpíšu finančné prostriedky vkladu za dotknutú stávku. V prípade, ak je uzatvorená stávka Hráča zrušená, spoločnosť TIPOS o tejto skutočnosti Hráča informuje na email uvedený v Hráčskom účte, a to v čase pred tým, ako je známy výsledok dotknutej Internetovej hry, finančné prostriedky zodpovedajúce vkladu za dotknutú uzatvorenú a zrušenú stávku Hráča budú zo strany spoločnosti TIPOS bez zbytočného odkladu pripísané (vrátené) na Hráčsky účet Hráča.

   

  SMS kasíno účet v rámci Hráčskeho účtu

  1. Hráč je oprávnený si vytvoriť SMS kasíno účet, a tým vytvoriť Hráčsky účet (ďalej len „SMS kasíno účet“), a to osobitnou formou dotácie Hráčskeho účtu prostredníctvom SMS za podmienok uvedených na Webovom sídle, prípadne aj inej webovej stránke spoločnosti TIPOS, a následne (po vykonaní dotácie) SMS kasíno účet užívať za podmienok stanovených týmito VOP; SMS kasíno účet je súčasťou Hráčskeho účtu a nie je osobitným Hráčskym účtom.

  1. Spoločnosť TIPOS je oprávnená určiť osobitné podmienky na využívanie SMS kasíno účtu, najmä ale nielen určiť, resp. meniť:

   1. druh koncového zariadenia Hráča, prostredníctvom ktorého možno využívať SMS kasíno účet, druh koncového zariadenia Hráča je v tomto prípade zverejnený na Webovom sídle;

   2. možnosť osobitnej evidencie finančných prostriedkov na Hráčskom účte, ktoré je možné využiť prostredníctvom SMS kasíno účtu, vrátane určenia vybraného platobného kanálu, prostredníctvom ktorého môžu byť finančné prostriedky na Hráčsky účet prevedené; informácie podľa tohto bodu sú zverejňované na Webovom sídle;

   3. určenie Internetových hier, vo vzťahu ku ktorým je možné využiť SMS kasíno účet; táto informácia je dostupná vždy v rámci SMS kasíno účtu.

  1. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že bez ohľadu na ustanovenia bodu 20 tohto článku ohľadom osobitnej evidencie platí, že finančné prostriedky na Hráčskom účte, ktoré je možné využiť prostredníctvom SMS kasíno účtu sú súčasťou ostatných finančných prostriedkov na Hráčskom účte, a sú tiež zobrazené v rámci celkového stavu Hráčskeho účtu, ako aj obratov na ňom. Využívaním SMS kasíno účtu nie je nijako ovplyvnené využívanie ostatných funkcií Hráčskeho účtu.

  2. Ak z bodov 19 až 21 tohto článku nevyplýva výslovne inak, spravuje sa využívanie SMS kasíno účtu ostatnými ustanoveniami týchto VOP.

   

  Sebaobmedzujúce opatrenia

  1. Hráč je oprávnený si v zmysle príslušných ustanovení Zákona o hazardných hrách nastaviť na svojom Hráčskom účte sebaobmedzujúce opatrenia, a to (i) maximálnu výšku celkových stávok a (ii) maximálnu výšku prehry Hráča počas času hrania na svojom Hráčskom účte kumulatívne za kalendárny mesiac od prvého prihlásenia Hráča na jeho Hráčsky účet v tomto kalendárnom mesiaci vždy do aktuálneho prihlásenia na svoj Hráčsky účet v tomto kalendárnom mesiaci, a to samostatne pre Internetové hry prevádzkované v internetovej herni a samostatne pre Internetové hry prevádzkované v internetovom kasíne; za prehru Hráča sa považuje suma predstavujúca rozdiel medzi súčtom všetkých stávok Hráča vrátane tých stávok, ktoré nepriniesli výhru, a súčtom všetkých jeho výhier.

  2. V prípade, ak Hráč v Hráčskom účte využije nastavenie sebaobmedzujúcich opatrení v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku VOP, takéto nastavenie bude v Hráčskom účte aktivované zo strany spoločnosti TIPOS najneskôr do 24 hodín od nastavenia príslušných sebaobmedzujúcich opatrení Hráčom, ak ďalej nie je uvedené inak.

  3. Hráč je oprávnený nastavenie sebaobmedzujúcich opatrení v Hráčskom účte sprísňovať a tiež aj zmierňovať; v prípade zmierňovania nastavenia sebaobmedzujúcich opatrení Hráčom je spoločnosť TIPOS povinná aktivovať zmiernenie nastavenia sebaobmedzujúcich opatrení Hráčom v Hráčskom účte siedmy kalendárny deň od času zadania zmiernenia sebaobmedzujúceho opatrenia zo strany Hráča v rámci funkcionalít Hráčskeho účtu.

  4. Hráč je oprávnený zadať v Hráčskom účte zmenu sebaobmedzujúceho opatrenia len jeden raz za kalendárny mesiac.

  5. V prípade, ak Hráč zadal v Hráčskom účte nastavenie sebaobmedzujúceho opatrenia v podobe obmedzenia výšky stávok, po jeho aktivovaní zo strany spoločnosti TIPOS, Hráčovi nebude umožnené uzatvoriť stávku nad limit zadaný v nastavení sebaobmedzujúceho opatrenia v podobe obmedzenia výšky prehry.

  6. V prípade, ak Hráč zadal v Hráčskom účte nastavenie sebaobmedzujúceho opatrenia v podobe obmedzenia výšky prehry, po jeho aktivovaní zo strany spoločnosti TIPOS, Hráčovi nebude umožnené pokračovať v hraní dotknutých Internetových hier, a to od okamihu dosiahnutia nastaveného limitu prehry.

   

  Register vylúčených osôb

  1. Hráč berie na vedomie, že spoločnosť TIPOS overuje, či:

   1. Hráč nie je evidovaný v Registri vylúčených osôb v rámci procesu aktivácie Hráčskeho účtu;

   2. Hráč nie je evidovaný v Registri vylúčených osôb pri každom jednom prihlásení na Hráčsky účet.

  1. V prípade, ak spoločnosť TIPOS zistí v rámci procesu aktivácie Hráčskeho účtu, že Hráč je evidovaný v Registri vylúčených osôb, aktiváciu Hráčskeho účtu vykoná, avšak Hráčsky účet Hráča bude v rozsahu podľa bodu 1 písm. b) článku 7 VOP blokovaný. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností však v takomto prípade Hráčovi nie je umožnené realizovať v rámci Hráčskeho účtu účasť na Internetovej hre; o tejto skutočnosti spoločnosť TIPOS informuje Hráča priamo v jeho Hráčskom účte.

  2. V prípade, ak spoločnosť TIPOS zistí, že Hráč, ktorý sa prihlásil do svojho Hráčskeho účtu je evidovaný v Registri vylúčených osôb, spoločnosť TIPOS neumožní využívanie Hráčskeho účtu v rozsahu podľa bodu 1 písm. b) 7 VOP. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností však v takomto prípade Hráčovi nie je umožnené realizovať v rámci Hráčskeho účtu účasť na Internetovej hre; o tejto skutočnosti spoločnosť TIPOS informuje Hráča priamo v jeho Hráčskom účte.

   

  Politicky exponovaná alebo sankcionovaná osoba podľa Zákona o AML

  1. Za politicky exponovanú osobu podľa Zákona o AML sa považujú všetky osoby uvedené v dotknutom ustanovení Zákona o AML; v čase nadobudnutia účinnosti VOP sa za politicky exponovanú osobu považujú napr.:

   1. hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra;

   2. poslanec zákonodarného zboru

   3. sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať, predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky, predseda Špecializovaného trestného súdu, podpredseda Špecializovaného trestného súdu, predseda krajského súdu, podpredseda krajského súdu, predseda okresného súdu alebo podpredseda okresného súdu;

   4. člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky;

   5. veľvyslanec, chargé d'affaires;

   6. vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo ozbrojených bezpečnostných zborov;

   7. člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu;

   8. generálny prokurátor, námestník generálneho prokurátora, špeciálny prokurátor, zástupca špeciálneho prokurátora, krajský prokurátor, námestník krajského prokurátora, okresný prokurátor alebo námestník okresného prokurátora;

   9. osoba v inej obdobnej funkcii s celoštátnym významom alebo regionálnym významom alebo inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách;

   10. člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia;

   11. manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby uvedenej v písmenách a) až j) tohto bodu VOP;

   12. dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v písmenách a) až j) vyššie v tomto bode VOP alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby uvedenej v písmenách a) až i) v tomto bode VOP, alebo

   13. rodič osoby uvedenej v písmenách a) až j) tohto bodu VOP.

  1. Za sankcionovanú osobu sa podľa Zákona o AML považujú osoby špecifikované v zákone č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

  2. V prípade, ak je Hráč politicky exponovanou osobou alebo bol politicky exponovanou osobou v období posledných dvanástich kalendárnych mesiacov alebo je sankcionovanou osobou podľa Zákona o AML, vzťahujú sa na neho osobitné podmienky v zmysle dotknutej právnej úpravy.

   

  Článok 6

  Výhra – overenie, uplatnenie a prevod v rámci Hráčskeho účtu

   

  1. Hráč si je vedomý skutočnosti, že nárok na výhru v Internetovej hre vzniká za podmienok určených Herným plánom, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak.

  2. Hráč má možnosť overiť si výsledok Internetovej hry prostredníctvom Hráčskeho účtu.

  3. V prípade číselných lotérií prevádzkovaných spoločnosťou TIPOS na základe dotknutej Individuálnej licencie sa nárok na výhru uplatňuje v rámci funkcionalít Hráčskeho účtu aktívnym úkonom Hráča.

  4. Ak z platnej právnej úpravy nevyplýva inak, v prípade ostatných Internetových hier prevádzkovaných spoločnosťou TIPOS než sú uvedené v predchádzajúcom bode tohto článku, sa okamih vyhodnotenia uzatvorenej stávky podľa dotknutého Herného plánu, sa považuje automaticky aj za uplatnenie nároku na výhru zo strany Hráča.. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Hráč nie je povinný osobitne uplatňovať nárok na výhru.

  5. V prípade výhry v Internetovej hre, ktorá nie je číselnou lotériou bude suma výhry vyplatená Hráčovi vo forme pripísania týchto finančných prostriedkov na jeho Hráčsky účet  v súlade s dotknutým Herným plánom.

  1. Spoločnosť TIPOS je v prípade číselných lotérií oprávnená pri preverovaní splnenia podmienok na vznik nároku na výhru na strane Hráča požiadať Hráča o preukázanie splnenia podmienok na vznik nároku na výhru a to najmä, ale nielen o preukázanie:

   1. skutočnej účasti Hráča na dotknutej číselnej lotérii v súlade s týmito VOP ako aj dotknutým Herným plánom;

   2. pravdivosti a aktuálnosti ktoréhokoľvek z registračných údajov Hráča v Hráčskom účte, vrátane veku Hráča;

   3. pravdivosti údajov o vzťahu k Bankovému účtu evidovaného v Hráčskom účte Hráča; alebo

   4. dodržaní všetkých povinností zo strany Hráča pri jeho účasti v dotknutej Internetovej hre.

  Do okamihu preukázania týchto skutočností objektívne dostatočným spôsobom, je spoločnosť TIPOS oprávnená nevyplatiť uplatnený nárok na výhru.

  1. Spoločnosť TIPOS je v prípade ostatných Internetových hier, odlišných od číselných lotérií, oprávnená aj po vyplatení výhry na Hráčsky účet, ak nadobudne dôvodnú pochybnosť najmä, ale nielen o

   1. skutočnej účasti Hráča na dotknutej Internetovej hre odlišnej od číselných lotérií v súlade s týmito VOP ako aj dotknutým Herným plánom;

   2. pravdivosti a aktuálnosti ktoréhokoľvek z registračných údajov Hráča v Hráčskom účte, vrátane veku Hráča;

   3. pravdivosti údajov o vzťahu k Bankovému účtu evidovaného v Hráčskom účte Hráča; alebo

   4. dodržaní všetkých  povinností zo strany Hráča pri jeho účasti v dotknutej Internetovej hre vykonať Blokáciu výhry na Hráčskom účte. Za týmto účelom je spoločnosť TIPOS oprávnená požiadať Hráča o odstránenie dotknutých pochybností.

  1. Po pripísaní výhry na Hráčsky účet, môže Hráč:

   1. použiť výhru na úhradu vklad na uzatvorenie stávky ktorejkoľvek Internetovej hry prostredníctvom Hráčskeho účtu; alebo

   2. previesť výhru na Bankový účet Hráča, ak z Herného plánu dotknutej Internetovej hry nevyplýva aj iný spôsob vyplatenia výhry Hráčovi.

  1. Hráč berie na vedomie, že spoločnosť TIPOS je oprávnená požadovať, bez ohľadu na ustanovenia bodov 6 a 7 tohto článku, aby Hráč, ktorý si uplatňuje vyplatenie výhry,

   1. preukázal platnosť dokladu totožnosti a iného dokladu podľa bodu 5 článku 3 VOP; alebo

   2. si prišiel uplatniť nárok na výhru osobne do sídla spoločnosti TIPOS, a zároveň predložil platný doklad totožnosti, ktorý použil pri registrácii a zriadení Hráčskeho účtu, alebo ktorý je evidovaný v rámci informácií v Hráčskom účte Hráča, prípadne iný dôkaz o tom, že ide skutočne o dotknutého Hráča; alebo

   3. sa odfotil so svojím platným dokladom totožnosti, ktorým vykonal registráciu Hráčskeho účtu, alebo ktorý je evidovaný v rámci informácií v Hráčskom účte Hráča, pričom z fotografie Hráča musí byť jednoznačne zrejmé, že je totožnou osobou uvedenou na doklade totožnosti podľa tohto bodu; alebo

   4. splnil iné požiadavky spoločnosti TIPOS, a to s ohľadom na platnú právnu úpravu, a to najmä, ale nielen s ohľadom na dotknuté ustanovenia Zákona o AML.

  Tým nie sú dotknuté ostatné oprávnenia spoločnosti TIPOS podľa Zákona o AML.

  1. V prípade, ak spoločnosť TIPOS odmietne vykonať vyplatenie akejkoľvek sumy z Hráčskeho účtu, Hráč je oprávnený uplatniť si svoje práva prostredníctvom reklamácie.

  2. V prípade, ak Hráč zvolí po vyplatení výhry na Hráčsky účet vyplatenie sumy zodpovedajúcej výhre z Hráčskeho účtu na Bankový účet Hráča evidovaný v Hráčskom účte, spoločnosť TIPOS zabezpečí prevod sumy zodpovedajúcej výhre z Hráčskeho účtu na Bankový účet Hráča evidovaný v Hráčskom účte. Bod 8 článku 8 VOP platí v tomto prípade rovnako.

  3. Hráč berie na vedomie, že spoločnosť TIPOS nie je povinná zabezpečiť prevod sumy zodpovedajúcej výhre z Hráčskeho účtu na iný bankový účet, než Bankový účet.

  4. Hráč berie na vedomie, že akékoľvek platby, poplatky, odmeny, zrážky alebo dane podľa práva štátu, v ktorom je zriadený Bankový účet, a ich zúčtovanie súvisiace s prevodom akejkoľvek sumy z Hráčskeho účtu na Bankový účet Hráča znáša Hráč.

  5. Hráč berie na vedomie, že stav finančných prostriedkov Hráča na Hráčskom účte môže byť aj záporný, a to najmä s ohľadom na prípadné prehodnotenie výsledku dotknutej Internetovej hry zo strany spoločnosti TIPOS podľa dotknutého Herného plánu alebo inú relevantnú skutočnosť (napr. ak nárok na výhru nevznikol ale napriek tomu bola výhra vyplatená alebo nastala iná obdobná skutočnosť, ktorej dôsledkom je zánik nároku na výhru). Po prehodnotení výsledku dotknutej Internetovej hry je spoločnosť TIPOS oprávnená vykonať zápočet vo vzťahu k finančným prostriedkom Hráča evidovaným na Hráčskom účte. V prípade nedostatočnej výšky finančných prostriedkov evidovaných na Hráčskom účte je spoločnosť TIPOS oprávnená uviesť stav finančných prostriedok na Hráčskom účte do zápornej hodnoty. Po pripísaní finančných prostriedkov na Hráčsky účet najmenej vo výške zápornej hodnoty Hráčskeho účtu platí druhá veta tohto bodu primerane. Týmto nie je dotknuté právo spoločnosti TIPOS vyzvať Hráča na úhradu jeho záväzkov aj iným spôsobom alebo si voči Hráčovi uplatňovať svoje práva v súlade s platnou právnou úpravou iným spôsobom.

   

  Článok 7

  Blokácia a zrušenie Hráčskeho účtu

   

  Vykonanie Blokácie

  1. Spoločnosť TIPOS vykonáva Blokáciu Hráčskeho účtu, a to ako:

   1. kompletnú Blokáciu Hráčskeho účtu a všetkých a akýchkoľvek aktivít Hráča v rámci Hráčskeho účtu, alebo

   2. Blokáciu realizácie všetkých a akýchkoľvek úkonov výlučne s finančnými prostriedkami evidovanými v Hráčskom účte, a to vrátane tých finančných prostriedkov, s ktorými by inak mohol Hráč voľne disponovať mimo Hráčskeho účtu (napr. previesť ich na Bankový účet a pod.).

  1. Spoločnosť TIPOS je povinná vykonať Blokáciu Hráčskeho účtu v týchto prípadoch:

   1. požiadavka (rozhodnutie, nariadenie alebo iný akt, ktorým je spoločnosť TIPOS viazaná) správneho orgánu alebo súdu alebo požiadavka správneho orgánu alebo súdu s obdobnými účinkami; v takomto prípade je spoločnosť TIPOS povinná vykonať Blokáciu v lehote určenej správnym orgánom alebo súdom; o tejto skutočnosti informuje dotknutého Hráča len v prípade predchádzajúceho súhlasu správneho orgánu alebo súdu;

   2. Hráč je evidovaný v Registri vylúčených osôb;

   3. doručenie žiadosti o zrušenie Hráčskeho účtu podľa bodu 7 písm. b) tohto článku VOP; spoločnosť TIPOS v tomto prípade vykoná Blokáciu Hráčskeho účtu v rozsahu podľa bodu 1 písm. b) tohto článku VOP bez zbytočného odkladu po doručení takejto žiadosti.

  1. Spoločnosť TIPOS je oprávnená vykonať Blokáciu Hráčskeho účtu pri dôvodnom podozrení z porušenia pravidiel alebo podmienok stanovených najmä Herným plánom, Zákonom o hazardných hrách, Zákonom o AML a týmito VOP Hráčom, a to v nasledovných prípadoch:

   1. akýkoľvek úkon alebo transakcia Hráča uskutočnená na Hráčskom účte podľa spoločnosti TIPOS predstavuje neobvyklú obchodnú operáciu podľa Zákona o AML;

   2. akýkoľvek úkon Hráča alebo transakcia uskutočnená na Hráčskom účte bola alebo bude v primeranom čase po vykonaní Blokácie oznámená spoločnosťou TIPOS prostredníctvom trestného oznámenia príslušným orgánom činným v trestnom konaní z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu zo strany Hráča podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti trestného práva;

   3. ak má spoločnosť TIPOS pochybnosť o tom, či Hráč nemá zriadený viac ako jeden Hráčsky účet; spoločnosť TIPOS je v takomto prípade oprávnená blokovať všetky podľa jej názoru týmto dotknuté Hráčske účty Hráča;

   4. ak má spoločnosť TIPOS pochybnosť o tom, či nedochádza k anonymnému hraniu alebo  hraniu pod nepravdivými, nesprávnymi alebo neúplnými údajmi prostredníctvom Hráčskeho účtu;

   5. ak má spoločnosť TIPOS podozrenie, že Formulár vyplnila a ďalšie úkony v rámci registrácie podľa dotknutého Herného plánu a článku 3 VOP vykonala osoba odlišná od osoby, ktorej údaje boli vyplnené;

   6. ak má spoločnosť TIPOS podozrenie, že prostredníctvom Hráčskeho účtu je realizovaný alebo má byť realizovaný akýkoľvek útok na bezpečnosť Hráčskeho účtu, alebo internetovej herne alebo internetového kasína, prostredníctvom ktorých spoločnosť TIPOS prevádzkuje Internetové hry;

   7. ak má spoločnosť TIPOS podozrenie, že prostredníctvom využitia Hráčskeho účtu hrozí škoda alebo iná ujma na akýchkoľvek právach alebo oprávnených záujmoch spoločnosti TIPOS alebo tretej osoby, za ktoré by mohla niesť zodpovednosť spoločnosť TIPOS;

   8. na základe žiadosti prevádzkovateľa platobného kanálu o blokovanie Hráčskeho účtu, ktorú spoločnosť TIPOS vyhodnotila ako dôvodnú;

   9. ak má spoločnosť TIPOS podozrenie, že Hráč porušil štatút príslušnej bonusovej schémy, najmä v prípade podozrenia na podvodné konanie, resp. konanie v rozpore s dobrými mravmi alebo získavanie bonusov v rozpore s určenými podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod bonusov a pod.;

   10. ak má spoločnosť TIPOS podozrenie, že Hráč pri využívaní Hráčskeho účtu porušuje ktorúkoľvek zo svojich povinností;

   11. ak má spoločnosť TIPOS pochybnosť o legálnosti finančných prostriedkov použitých na dotovanie Hráčskeho účtu;

   12. ak má spoločnosť TIPOS podozrenie, že Hráč závažným spôsobom porušil Etický kódex Hráča, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP;

   13. v iných odôvodnených prípadoch (napr. hrozba vzniku škody alebo inej ujmy, porušenie pravidiel zodpovedného hrania, využívanie Hráčskeho účtu zneužívajúcim spôsobom a pod.).

  1. V prípade Blokácie Hráčskeho účtu podľa bodu 3 tohto článku VOP je Hráč v prípade požiadavky spoločnosti TIPOS povinný poskytnúť jej všetku súčinnosť, ktorú požaduje pre prešetrenie podozrení a pochybností, ktorú možno od Hráča spravodlivo požadovať, a to najmä, ale nielen poskytnúť požadované informácie, podklady a pod., a to v primeranej lehote určenej v požiadavke spoločnosti TIPOS. Hráč berie na vedomie, že v prípade, ak neposkytne dostatočnú súčinnosť podľa tohto bodu, prípadne ju neposkytne vôbec, uvedené môže spôsobiť predĺženie obdobia Blokácie jeho Hráčskeho účtu.

   

  Odblokovanie blokovaného Hráčskeho účtu

  1. Spoločnosť TIPOS vykoná odblokovanie blokovaného Hráčskeho účtu v nasledovných prípadoch a lehotách:

   1. v prípade, ak je Hráčsky účet blokovaný z dôvodu podľa bodu 2 písm. a) tohto článku, spoločnosť TIPOS vykoná odblokovanie Hráčskeho účtu bez zbytočného dokladu po doručení oznámenia alebo predchádzajúceho súhlasu správneho orgánu alebo súdu s odblokovaním Hráčskeho účtu, a to v prípade, ak spoločnosť TIPOS nezruší Hráčsky účet podľa týchto VOP;

   2. v prípade, ak v požiadavke (nariadení, rozhodnutí alebo iného aktu, ktorým je spoločnosť TIPOS viazaná) správneho orgánu alebo súdu podľa bodu 2 písm. a) tohto článku bola určená lehota, počas ktorej je spoločnosť TIPOS povinná vykonať Blokáciu Hráčskeho účtu v zmysle bodu 1 tohto článku, spoločnosť TIPOS vykoná odblokovanie Hráčskeho účtu po uplynutí lehoty určenej správnym orgánom alebo súdom v jeho požiadavke (nariadení, rozhodnutí alebo iného aktu, ktorým je spoločnosť TIPOS viazaná), a to v prípade, ak spoločnosť TIPOS nezruší Hráčsky účet podľa týchto VOP;

   3. v prípade, ak je Hráčsky účet blokovaný z dôvodu podľa bodu 2 písm. b) tohto článku, spoločnosť TIPOS vykoná odblokovanie Hráčskeho účtu bez zbytočného odkladu po tom, ako zistí, že Hráč nie je evidovaný v Registri vylúčených osôb;

   4. v prípade, ak je Hráčsky účet blokovaný z dôvodu podľa bodu 3 písm. a) tohto článku, spoločnosť TIPOS vykoná odblokovanie Hráčskeho účtu bez zbytočného odkladu a v zákonných lehotách po kompletnom vyhodnotení a posúdení potenciálnej neobvyklej obchodnej operácie podľa dotknutých všeobecne záväzných právnych predpisov, a to najmä, ale nielen podľa Zákona o AML, ako súladnej s dotknutou právnou úpravou (t.j. že sa nejednalo o neobvyklú obchodnú operáciu), ak spoločnosť TIPOS nezruší Hráčsky účet podľa týchto VOP;

   5. v prípade, ak je Hráčsky účet blokovaný z dôvodu podľa bodu 3 písm. b) tohto článku, spoločnosť TIPOS vykoná odblokovanie Hráčskeho účtu bez zbytočného odkladu po doručení súvisiaceho rozhodnutia príslušného orgánu činného v trestnom konaní spoločnosti TIPOS, ak z pokynu alebo rozhodnutia príslušného orgánu činného v trestnom konaní nevyplýva inak (t.j. ak nie je ďalej dôvod na Blokáciu Hráčskeho účtu), a to v prípade, ak spoločnosť TIPOS nezruší Hráčsky účet podľa týchto VOP;

   6. v prípade, ak je Hráčsky účet blokovaný z ktoréhokoľvek z  dôvodu podľa bodu 3 písm. c) až g) a i) až m) tohto článku, spoločnosť TIPOS vykoná odblokovanie Hráčskeho účtu bez zbytočného odkladu po odstránení pochybností alebo podozrení, pre ktoré došlo k blokovaniu Hráčskeho účtu podľa dotknutého písmena bodu 3 tohto článku, a to v prípade, ak spoločnosť TIPOS nezruší Hráčsky účet podľa týchto VOP;

   7. v prípade, ak je Hráčsky účet blokovaný z dôvodu podľa bodu 3 písm. h) tohto článku, spoločnosť TIPOS vykoná odblokovanie Hráčskeho účtu bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia alebo predchádzajúceho súhlasu dotknutého prevádzkovateľa platobného kanálu s odblokovaním Hráčskeho účtu, a to v prípade, ak spoločnosť TIPOS nezruší Hráčsky účet podľa týchto VOP;

   8. v prípade, ak v požiadavke dotknutého prevádzkovateľa platobného kanálu podľa bodu 3 písm. h) tohto článku bola určená lehota, počas ktorej je spoločnosť TIPOS povinná vykonať Blokáciu Hráčskeho účtu v zmysle bodu 1 tohto článku, spoločnosť TIPOS vykoná odblokovanie Hráčskeho účtu po uplynutí lehoty určenej dotknutým prevádzkovateľom platobného kanálu, a to v prípade, ak spoločnosť TIPOS nezruší Hráčsky účet podľa týchto VOP.

  1. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že k odblokovaniu Hráčskeho účtu podľa bodu 5 tohto článku, ak sú splnené podmienky pre odblokovanie Hráčskeho účtu, dôjde v rozsahu vykonanej Blokácie.

   

  Zrušenie Hráčskeho účtu

  1. Spoločnosť TIPOS je povinná zrušiť Hráčsky účet v nasledovných prípadoch:

   1. Hráč zomrel; v tomto prípade spoločnosť TIPOS zruší formálne existujúci Hráčsky účet bez zbytočného odkladu po zistení tejto skutočnosti;

   2. Hráč doručil žiadosť o zrušenie svojho Hráčskeho účtu; v tomto prípade spoločnosť TIPOS zruší Hráčsky účet dotknutého Hráča do 7 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o zrušenie Hráčskeho účtu, ak v bode 8 písm. c) tohto článku VOP nie je uvedené inak; žiadosť o zrušenie Hráčskeho účtu musí obsahovať aspoň meno a priezvisko Hráča, dátum narodenia Hráča a podpis Hráča, pričom túto žiadosť môže Hráč doručiť buď ako doporučenú zásielku na adresu sídla spoločnosti TIPOS alebo elektronicky na email uvedený na Webovom sídle, pričom Hráč je povinný takúto žiadosť odoslať z emailu, ktorý má evidovaný v Hráčskom účte, inak sa na takúto žiadosť neprihliada; Hráč berie na vedomie, že v prípade žiadosti o zrušenie Hráčskeho účtu je spoločnosť TIPOS oprávnená si u Hráča telefonicky, prípadne iným vhodným spôsobom určeným spoločnosťou TIPOS, verifikovať, že žiadosť o zrušenie Hráčskeho účtu bola podaná dotknutým Hráčom;

   3. ak tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis alebo rozhodnutie správneho orgánu alebo súdu; v tomto prípade spoločnosť TIPOS zruší Hráčsky účet bez zbytočného odkladu po zistení tejto skutočnosti, resp. doručení príslušného rozhodnutia, ak všeobecne záväzný právny predpis alebo príslušné rozhodnutie neustanovuje lehotu na zrušenie Hráčskeho účtu;

   4. spoločnosť TIPOS ukončí prevádzku všetkých Internetových hier.

  1. V prípade žiadosti Hráča o zrušenie Hráčskeho účtu podľa bodu 7 písm. b) tohto článku VOP zároveň platí, že:

   1. žiadosť o zrušenie Hráčskeho účtu sa považuje za odvolanie súhlasu Hráča so spracúvaním osobných údajov s účinnosťou k poslednému dňu existencie aktivovaného Hráčskeho účtu Hráča, pokiaľ bol tento udelený a nebol odvolaný alebo už nezanikol inak skôr;

   2. všetky výhry vyplatené na Hráčsky účet, budú vyplatené v rámci zostatku Hráčskeho účtu na Bankový účet Hráča, ak z príslušného Herného plánu nevyplýva iné; tým nie sú dotknuté ustanovenia  podľa článku 6 VOP;

   3. Hráčsky účet bude zrušený až uplynutím doby pre určenie výsledku dotknutej Internetovej hry v prípade uzatvorenej stávky, z ktorej výhra nevznikla, a to vo vzťahu k tej stávke Hráča, ktorá je vyhodnotená, z hľadiska výsledku dotknutej Internetovej hry, ako posledná.

  1. Spoločnosť TIPOS je oprávnená zrušiť Hráčsky účet v nasledovných prípadoch:

   1. Hráč je v čase registrácie Hráčskeho účtu podľa článku 3 VOP politicky exponovanou osobou alebo bol politicky exponovanou osobou v období posledných dvanástich kalendárnych mesiacov alebo je sankcionovanou osobou podľa Zákona o AML, a túto skutočnosť neuviedol pri registrácii podľa článku 3 VOP, v takomto prípade je spoločnosť TIPOS oprávnená zrušiť Hráčsky účet bez zbytočného odkladu po zistení tejto skutočnosti;

   2. Hráč sa stal politicky exponovanou osobou podľa Zákona o AML a túto skutočnosť neaktualizoval v Hráčskom účte v lehote stanovenej v dotknutom Hernom pláne a v týchto VOP; v takomto prípade je spoločnosť TIPOS oprávnená zrušiť Hráčsky účet bez zbytočného odkladu po zistení tejto skutočnosti;

   3. preukáže sa, že Hráč vykonal neobvyklú obchodnú operáciu v zmysle príslušných ustanovení dotknutých právnych predpisov, a to najmä, ale nielen podľa Zákona o AML; v takomto prípade je spoločnosť TIPOS oprávnená zrušiť Hráčsky účet bez zbytočného odkladu po zistení tejto skutočnosti;

   4. na základe právoplatného rozhodnutia vydaného na základe trestného oznámenia podaného spoločnosťou TIPOS v zmysle bodu 3 písm. b) tohto článku bol Hráč právoplatne odsúdený za spáchanie trestného činu vo vzťahu alebo v súvislosti s Hráčskym účtom, v takomto prípade je spoločnosť TIPOS oprávnená zrušiť Hráčsky účet bez zbytočného odkladu po zistení tejto skutočnosti (napr. doručenie právoplatného rozhodnutia);

   5. preukáže sa, že akékoľvek pochybnosti alebo podozrenie spoločnosti TIPOS uvedené v  bode 3 písm. c) až m) tohto článku boli dôvodné; v takomto prípade je spoločnosť TIPOS oprávnená zrušiť Hráčsky účet bez zbytočného odkladu po preukázaní dotknutej skutočnosti;

   6. aktivovaný Hráčsky účet nie je po dobu 5 rokov využívaný; pre účely tohto bodu sa 5 rokov počíta od posledného prihlásenia sa Hráča na Hráčsky účet a v prípade, ak sa okrem registrácie Hráč na Hráčsky účet neprihlásil, táto lehota sa počíta odo dňa odoslania informácie o aktivácii Hráčskeho účtu podľa bodu 7 článku 3 VOP;

   7. Hráč nepreukáže v primeranej lehote, že je majiteľom Bankového účtu uvedeného v Hráčskom účte alebo neposkytne dostatočnú súčinnosť v zmysle bodu 4 tohto článku; v takomto prípade je spoločnosť TIPOS oprávnená zrušiť Hráčsky účet bezodkladne po uplynutí primeranej lehoty na preukázanie uvedenej skutočnosti alebo poskytnutie dostatočnej súčinnosti.

  1. Za moment zrušenia hráčskeho účtu sa považuje dátum a čas označenia a potvrdenia zrušenia v centrálnom systéme prevádzkovateľa. Oznámenie o zrušení Hráčskeho účtu zasiela spoločnosť TIPOS Hráčovi na email uvedený v Hráčskom účte.

  2. Hráč berie na vedomie, že zrušením Hráčskeho účtu zaniká zmluvný vzťah medzi ním a spoločnosťou TIPOS, ak z platnej právnej úpravy nevyplýva inak; tým nie sú dotknuté práva a povinnosti, z ktorých povahy vyplýva, že trvajú aj po zániku samotnej zmluvy medzi Hráčom a spoločnosťou TIPOS.

  3. Hráč berie na vedomie, že v prípade, ak spoločnosti TIPOS vznikla škoda z dôvodu porušenia ktorejkoľvek povinnosti Hráča vyplývajúcej mu z Herného plánu dotknutej Internetovej hry alebo týchto VOP alebo jej vznikol náklad z dôvodu vyhovenia osobitnej požiadavky Hráča v zmysle bodu 16 článku 5 VOP, spoločnosť TIPOS je oprávnená si svoju pohľadávku započítať podľa platnej právnej úpravy.

   

  Niektoré následky zrušenia Hráčskeho účtu

  1. Hráč berie na vedomie, že v prípade, ak mu bol Hráčsky účet zrušený z ktoréhokoľvek dôvodu podľa bodu 7 písm. c) alebo bodu 9 písm. a) až e) a g) tohto článku, spoločnosť TIPOS je oprávnená odmietnuť aktivovať mu Hráčsky účet v zmysle bodu 8 článku 3 VOP.

   

  Článok 8

  Vrátenie vkladu a vyplatenie zostatku evidovaného na Hráčskom účte

   

  Vrátenie vkladu

  1. K vráteniu vkladu realizovaného Hráčom v Internetovej hre dochádza v prípadoch určených Herným plánom dotknutej Internetovej hry. Spoločnosť TIPOS je oprávnená rozhodnúť na základe svojho vlastného uváženia aj o vrátaní hodnoty vkladu za uzatvorenú stávku, ak sa neuplatňuje vrátanie vkladu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu.

  2. Hráč berie na vedomie, že v prípade, ak dochádza k vráteniu vkladu alebo hodnoty zodpovedajúcej vkladu podľa tohto článku VOP, vklad alebo hodnota zodpovedajúca vkladu sa vracia na Hráčsky účet a Hráč je oprávnený s týmto vráteným vkladom nakladať v zmysle týchto VOP, ak nedošlo k blokovaniu Hráčskeho účtu podľa článku 7 VOP.

   

  Vyplatenie zostatku na Hráčskom účte

  1. K vyplateniu zostatku na Hráčskom účte dochádza v týchto prípadoch:

   1. spoločnosť TIPOS zrušila Hráčsky účet z dôvodu podľa bodu 7 písm. b) a c) alebo podľa bodu 9 článku 7 VOP; v tomto prípade spoločnosť TIPOS vráti nespotrebovaný zostatok na Hráčskom účte na Bankový účet vo výške ku dňu zrušenia Hráčskeho účtu, ak z platnej právnej úpravy alebo právoplatného rozhodnutia správneho orgánu alebo súdu výslovne nevyplýva inak;

   2. spoločnosť TIPOS ukončuje prevádzku všetkých Internetových hier; v tomto prípade spoločnosť  TIPOS vráti nespotrebovaný zostatok na Hráčskom účte na Bankový účet  vo výške k poslednému dňu prevádzkovania Internetových hier.

  1. Spoločnosť TIPOS vyplatí zostatok z Hráčskeho účtu, ktorý bol zrušený podľa predchádzajúceho bodu v lehote 7 dní od zrušenia Hráčskeho účtu.

  2. V prípade, ak ide o peňažné nároky z titulu vyplatenia zostatku na formálne existujúcom Hráčskom účte v prípade smrti hráča, tento nárok na vyplatenie zostatku patrí do dedičstva, ak z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak. Oprávnená osoba po Hráčovi je povinná predložiť spoločnosti TIPOS súdne rozhodnutie opatrené doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti pri uplatnení nároku na finančné prostriedky na Hráčskom účte Hráča v čase jeho smrti alebo iným hodnoverným dôkazom, z ktorého objektívne vyplýva právo nakladať so zostatkom na formálne existujúcom Hráčskom účte po pozostalom Hráčovi. Iným spôsobom je po smrti Hráča možné disponovať s nárokom na vyplatenie zostatku výlučne spôsobom vyplývajúcim z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich dedičské konanie, resp. iných právnych predpisov, z ktorých explicitne vyplýva právo na takéto disponovanie.

  3. Spoločnosť TIPOS vráti zostatok na Hráčskom účte podľa bodu 4 tohto článku na Bankový účet, ak ďalej nie je uvedené inak.

  4. V prípade, ak má spoločnosť TIPOS pochybnosť o tom, že Bankový účet evidovaný v Hráčskom účte Hráča v čase vykonania prevodu zostatku Hráčskeho účtu patrí Hráčovi, je oprávnená kontaktovať Hráča prostredníctvom emailu uvedeného v Hráčskom účte za účelom vyžiadania informácie, na aký účet má byť Hráčovi vrátený zostatok Hráčskeho účtu.

  5. V prípade, ak sa vráti platba, ktorá je vrátením zostatku Hráčskeho účtu, spoločnosti TIPOS, spoločnosť TIPOS o tej o skutočnosti informuje Hráča na email uvedený v Hráčskom účte, pričom Hráč má právo žiadať o vrátenie zostatku Hráčskeho účtu.

   

  Článok 9

  Ostatné práva a povinnosti Hráča a spoločnosti TIPOS

   

  Informačná povinnosť Hráča a povinnosť mlčanlivosti

  1. Hráč je oprávnený v prípade pochybností o podvode alebo inom nekalom konaní ostatných hráčov (napr. v podobe kolúzneho hrania) o tejto skutočnosti informovať spoločnosť TIPOS, a to spôsobom uvedeným v týchto VOP; pri hlásení podľa tohto bodu Hráč uvedie najmä všetky relevantné údaje pre posúdenie zo strany spoločnosti TIPOS, ktoré ma Hráč k dispozícii, a to vrátane príslušných dôkazov (napr. v podobe printscreenu a pod.). Hráč je povinný o takýchto skutočnostiach, vrátane prípadných poskytnutých informácií zo strany spoločnosti TIPOS, ako aj všetkých ostatných súvisiacich informácií, zachovávať mlčanlivosť, ak zo všeobecne záväzného predpisu nevyplýva inak.

   

  Technologická výluka dostupnosti Hráčskeho účtu alebo niektorých Internetových hier

  1. Hráč berie na vedomie, že Hráčsky účet, prípadne niektoré Internetové hry nie sú dostupné v týchto prípadoch:

   1. plánovaná technická prestávka; plánovanú technickú prestávku spoločnosť TIPOS zverejňuje prostredníctvom Webového sídla;

   2. iné neplánované technické dôvody.

   

  Matchtracking

  1. Spoločnosť TIPOS je oprávnená Hráčom sprístupniť prostredníctvom Hráčskeho účtu Matchtracking, a to vo vzťahu k tým stávkovým udalostiam, pri ktorých tak určí spoločnosť TIPOS. Podmienkou sprístupnenia Matchtrackingu vo vzťahu ku konkrétnej stávkovej udalosti, je uzatvorenie stávky k takejto stávkovej udalosti zo strany Hráča, ak spoločnosť TIPOS neurčí inak.

  2. Hráč berie na vedomie, že v prípade, ak spoločnosť TIPOS poskytuje Matchtracking, túto službu poskytuje na základe zmluvného vzťahu s treťou osobou, pričom z tohto dôvodu môže vzniknúť potreba zaviesť ďalšie práva a povinnosti Hráčov, pričom v prípade, ak takáto zmena vyžaduje zmenu VOP, spoločnosť TIPOS je oprávnená tieto VOP jednostranne zmeniť.

  3. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že Matchtracking nie je akákoľvek náhrada živého alebo iného televízneho vysielania športových podujatí.

  4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zároveň platí, že akékoľvek výsledky uvedené alebo obsiahnuté v rámci Matchtrackingu sú len informatívne, t.j. z hľadiska vyhodnotenia stávkovej udalosti nie sú záväzné; z hľadiska vyhodnotenia stávkovej udalosti sú rozhodujúce informácie v Centrálnom  systéme spoločnosti TIPOS.

   

  Nesprávne hlásenia a zobrazenia v Hráčskom účte

  1. Hráč berie na vedomie, že v rámci Hráčskeho účtu sa môže vyskytnúť nesprávne alebo neaktuálne zobrazenie niektorých informácií (napr. stav vkladov, výhier, stavu finančných prostriedkov a pod.) (ďalej len „nesprávny údaj“), pričom v takýchto prípadoch sú rozhodujúce informácie v Centrálnom  systéme spoločnosti TIPOS; tým nie je dotknuté právo Hráča na podanie reklamácie v zmysle Herného plánu dotknutej Internetovej hry. Spoločnosť TIPOS sa zaväzuje takéto nesprávne údaje opraviť, a to bezodkladne po zistení tejto skutočnosti a o oprave nesprávneho údaju Hráča informovať, a to v rámci Hráčskeho účtu (napr. správnym zobrazením pôvodne nesprávneho údaju). Hráč je oprávnený informovať spoločnosť TIPOS o tom, že má za to, že údaje v Hráčskom údaje sú nesprávnymi údajmi, a to v súlade s bodom 5 a nasl. článku 10 VOP.

  2. Hráč zároveň berie na vedomie, že z dôvodu nesprávneho údaju mu nevzniká nárok na výhru, pričom z hľadiska vyhodnotenia udalosti určujúcej výsledok Internetovej hry a prípadných súvisiacich nárokov Hráča sú rozhodujúce informácie v Centrálnom systéme spoločnosti TIPOS.

   

  Článok 10

  Osobné údaje a komunikácia

   

  Spracúvanie osobných údajov

  1. Pri prevádzkovaní Hráčskeho účtu, vrátane dotovania Hráčskeho účtu a jeho využívania v rámci Internetových hier ako aj všetkých ostatných bezprostredne súvisiacich úkonov, vrátane identifikácie a overenia identifikácie Hráča a ostatných činností podľa Zákona o AML, dochádza k spracúvaniu osobných údajov Hráča zo strany spoločnosti TIPOS ako prevádzkovateľa; všetky informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov sú dostupné na Webovom sídle v časti Ochrana súkromia. Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov je možné si vyžiadať od spoločnosti TIPOS aj spôsobom určeným pre doručovanie podľa týchto VOP.

  2. Osobitným zaškrtnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov pri registrácii, a teda elektronickým potvrdením súhlasu, môže Hráč dobrovoľne podľa vlastnej úvahy udeliť spoločnosti TIPOS súhlas na spracúvanie určených osobných údajov na marketingové účely, ktorý sa Hráčovi zobrazí pri registrácii. Udelením ani neudelením súhlasu nie sú podmienené ani akokoľvek limitované služby spoločnosti TIPOS pri prevádzkovaní Hráčskeho účtu, a teda Hráč je oprávnený sa slobodne rozhodnúť, či udelí súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely.

  3. Súhlas so spracúvaním osobných údajov (v prípade, ak spoločnosť TIPOS spracúva osobné údaje Hráča na právnom základe jeho súhlasu ako dotknutej osoby) udeľuje Hráč dobrovoľne a môže ho kedykoľvek odvolať, a to aktívnym zrušením zaškrtnutého, resp. potvrdeného súhlasu so spracúvaním poskytnutých osobných údajov v rámci Hráčskeho účtu v časti „moje konto“ alebo zaslaním elektronickej žiadosti o odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na email dpo@tipos.sk.

   

  Komunikácia

  1. Hráč je oprávnený udeliť súhlas so zasielaním elektronickej komunikácie podľa § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, a to v rozsahu a za podmienok registrácie; týmto nie sú dotknuté práva spoločnosti TIPOS podľa § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

  2. Celá komunikácia medzi spoločnosťou TIPOS a Hráčom bude realizovaná prednostne prostredníctvom emailu, a to vo vzťahu k Hráčovi prostredníctvom emailu Hráča, ktorý je uvedený v Hráčskom účte a vo vzťahu k spoločnosti TIPOS prostredníctvom emailu, ktorý je zverejnený na Webovom sídle.

  3. Hráč aj spoločnosť TIPOS sú oprávnené využívať aj iné spôsoby komunikácie, ak tak vyplýva z týchto VOP.

  1. Hráč je oprávnený kontaktovať spoločnosť TIPOS aj:

   1. prostredníctvom telefonickej linky spoločnosti TIPOS, ktorá je zverejnená na Webovom sídle (ďalej len „Infolinka“); všetky a akékoľvek hovory prostredníctvom Infolinky môžu byť spoločnosťou TIPOS zaznamenávané a archivované, a to s ohľadom na potreby spoločnosti TIPOS; k ochrane osobných údajov pozri Webové sídlo v časti „Ochrana súkromia“;

   2. poštovou zásielkou na adresu jej sídla;

   3. iným spôsobom, ktorý je uvedený na Webovom sídle.

   

  Článok 11

  Prechodné, záverečné a zrušovacie ustanovenia

   

  Prechodné ustanovenia

  1. Akýkoľvek Hráčsky účet založený podľa predchádzajúcich VOP účinných do 31.12.2020 sa považuje za Hráčsky účet založený podľa týchto VOP a dotknutého Herného plánu.

   

  Záverečné ustanovenia

  1. Práva a povinnosti spoločnosti TIPOS a Hráča neupravené vo VOP a Hernom pláne dotknutej Internetovej hry sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  2. Akékoľvek finančné transakcie podľa týchto VOP sa vykonávajú v aktuálne platnej mene na území Slovenskej republiky, pokiaľ spoločnosť TIPOS výslovne neumožní alebo nebude súhlasiť aj s platbami v inej mene.

  3. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je Etický kódex Hráča, ktorým je Hráč viazaný.

  4. Každé ustanovenie týchto VOP sa, pokiaľ je to možné, interpretuje tak, že je účinné a platné podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie týchto VOP bolo podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov neplatné, ostatné ustanovenia VOP budú i naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné. Na nahradenie neplatného ustanovenia VOP sa použijú iné ustanovenia VOP alebo ustanovenia príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré v čo najväčšej miere zodpovedajú obsahu a účelu neplatného ustanovenia.

  1. Okrem definovaných pojmov uvedených v článku 1 VOP, ak je vo VOP použitý definovaný pojem, vo VOP bude mať takýto pojem význam, ktorý mu je priradený v príslušnej definícii. Ak z kontextu nevyplýva inak:

   1. každý odkaz na spoločnosť TIPOS zahŕňa aj jej právnych nástupcov ako aj postupníkov a nadobúdateľov práv alebo záväzkov, ktorí sa stali postupníkmi alebo nadobúdateľmi práv alebo záväzkov v súlade s platnou právnou úpravou a týmito VOP;

   2. každý definovaný pojem sa aplikuje na každý príslušný pojem v jednotnom ako aj množnom čísle, ako aj akomkoľvek gramatickom tvare;

   3. každý odkaz na akýkoľvek dokument znamená príslušný dokument v znení jeho dodatkov a iných zmien, vrátane novácií.

  1. Zmluva medzi spoločnosťou TIPOS a Hráčom a právny vzťah založený na jej základe a podľa týchto VOP sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky; toto ustanovenie sa považuje za voľbu práva Slovenskej republiky v zmysle príslušných nariadení, resp. zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov. Použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo meniť význam alebo účel ktoréhokoľvek ustanovenia týchto VOP.

  2. Hráč nemá nárok na žiadne úroky v súvislosti s finančnými prostriedkami evidovanými v rámci Hráčskeho účtu. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Hráč nemá nárok na úrok ani v období Blokácie Hráčskeho účtu alebo v čase od podania žiadosti o zrušenie Hráčskeho účtu po jeho zrušenie zo strany spoločnosti TIPOS.

  3. Spoločnosť TIPOS je oprávnená priebežne meniť tieto VOP, pričom takéto zmeny sú účinné podľa bodu 11 tohto článku; na zmenu VOP sa nevyžaduje súhlas Hráča. V prípade, ak Hráč so zmenou VOP nesúhlasí, je oprávnený požiadať o zrušenie Hráčskeho účtu, pričom na zrušenie Hráčskeho účtu sa použijú VOP platné v čase pred zmenou VOP, s ktorými Hráč nesúhlasil.

  1. Dôvodmi jednostrannej zmeny VOP sú najmä:

   1. zmena Individuálnej licencie na prevádzku príslušnej Internetovej hry;

   2. zmena Herného plánu;

   3. zmeny potrebné z dôvodu (i) zosúladenia VOP a/alebo povinností upravených vo VOP s platnou právnou úpravou v SR, (ii) tzv. best practice v dotknutej oblasti, a to aj v nadväznosti na prípadné certifikáty v dotknutých oblastiach alebo na základe odporúčaní dotknutých organizácií, ktorých členom je spoločnosť TIPOS a (iii) odporúčaní príslušných orgánov verejnej správy;

   4. ak je tak výslovne uvedené v niektorých článkoch VOP;

   5. zmena marketingovej stratégie spoločnosti TIPOS.

  1. Zmena VOP sa považuje za účinnú najskôr okamihom zverejnenia dodatku k VOP alebo nového znenia VOP na Webovom sídle, ak z týchto VOP, dodatku k VOP alebo nového znenia VOP nevyplýva neskoršia účinnosť. Spoločnosť TIPOS je povinná o tejto skutočnosti informovať Hráča aj v rámci Hráčskeho účtu alebo emailom na email uvedený v Hráčskom účte, a to najneskôr v deň zverejnenia tejto informácie na Webovom sídle.

   

  Zrušovacie ustanovenia

  1. Zrušujú sa Všeobecné obchodné podmienky upravujúce vzťah medzi spoločnosťou TIPOS a Hráčom účinné od 3. 7. 2019 v znení neskorších dodatkov, ktoré sa v plnom rozsahu nahrádzajú týmito VOP účinnými od 1.1.2021.

   

  Dodatok č. 1

  k Všeobecným obchodným podmienkam hráčskeho účtu

  pre hazardné hry prevádzkované spoločnosťou TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. ako internetové hry

  (ďalej len „VOP“)

   

  I.

  VOP účinné od 1.1.2021 sa menia a dopĺňajú takto:

  1. V článku 3 bod 3 znie:

  Hráč je povinný sa v rámci registrácie oboznámiť s VOP a túto skutočnosť aktívnym úkonom potvrdiť; takéto potvrdenie sa považuje zároveň za súhlas s týmito VOP. Hráč v rámci registrácie aktívnym úkonom potvrdzuje, že dovŕšil 18 rokov.“.

  1. V článku 3 sa dopĺňa nový bod 6, ktorý znie:

  V rámci registrácie je potrebné poskytnúť svoju vlastnú a aktuálnu fotografiu s vyobrazením podoby (tváre) Hráča v dostatočnom rozlíšení; na fotografii musí byť zachytený aj čitateľný preukaz totožnosti Hráča podľa bodu 5 písm. a) tohto článku VOP.“.

  1. Doterajšie body 6 až 13 článku 3 sa označujú ako body 7 až 14.
  1. V článku 3 bod 8 prvá a druhá veta znie:

  Ak v dotknutom Hernom pláne alebo v bode 10 tohto článku VOP nie je uvedené inak, po vykonaní registrácie Hráčom, identifikácie Hráča a overení jeho identifikácie spoločnosť TIPOS, vykoná aktiváciu Hráčskeho účtu v centrálnom systéme prevádzkovateľa, za dátum a čas aktivácie sa považuje moment overenia a potvrdenia údajov z hráčskeho účtu. Následne informuje Hráča o tejto skutočnosti na email uvedený vo Formulári, a to bez zbytočného odkladu od dokončenia registrácie, t.j. vyplnenia a odoslania správnych a kompletných údajov, požadovaných dokladov Hráča a jeho fotografie.“.

  1. V článku 3 bod 9 sa dopĺňa posledná veta, ktorá znie:

  Spoločnosť TIPOS nevykoná aktiváciu hráčskeho účtu počas určenej doby ani v prípade, ak Hráč požiadal o zrušenie svojho predchádzajúceho Hráčskeho účtu podľa bodu 7 písm. b) článku 7 týchto VOP..“.

  1. V článku 3 sa mení bod 13 na nasledové znenie:

  Hráč berie na vedomie, že tieto VOP sú pre neho záväzné v primeranom rozsahu počas celej doby registrácie, najneskôr do uplynutia doby podľa bodu 11 tohto článku, a to aj v prípade, ak registráciu nedokončí alebo mu Hráčsky účet nebude v zmysle VOP aktivovaný, a to bez ohľadu na to, či vykonal úkony podľa bodu 3 tohto článku.“.

  1. V článku 3 bod 14 znie:

  Registrácia sa považuje za dokončenú vykonaním úkonov podľa bodov 2, 3, 5 až 7 tohto článku..“.

  1. V článku 4 sa nadpis nad bodmi 14 a 15 pôvodne znejúci:

  Dotovanie Hráčskeho účtu zo strany spoločnosti TIPOS (bonusové schémy)“ mení na nasledovné znenie: “Dotovanie Hráčskeho účtu zo strany spoločnosti TIPOS (bonusové schémy) a iné propagačné aktivity.“.

  1. V článku 4 sa za bod 15 dopĺňa nový bod 16, ktorý znie:

  Spoločnosť TIPOS môže, podľa vlastného rozhodnutia, prostredníctvom Hráčskeho účtu umožniť v internetovej herni a/alebo v internetovom kasíne realizovanie propagačných súťaží a/alebo iných propagačných aktivít, na základe ktorých môže Hráč získať aj navýšenie stavu jeho Hráčskeho účtu na účasť v Internetovej hre určenej spoločnosťou TIPOS. Bližšie podmienky a pravidlá takýchto propagačných súťaží a/alebo iných propagačných aktivít spoločnosť TIPOS upraví v pravidlách propagačnej súťaže a/alebo inej propagačnej aktivity. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že bod 15 tohto článku sa na propagačné súťaže a/alebo iné propagačné aktivity vzťahuje primerane.“.

  1. V článku 5 sa v bode 4 dopĺňa posledná veta, ktorá znie:

  V prípade zmeny preukazu totožnosti evidovaného v Hráčskom účte platí bod 6 článku 3 VOP primerane.“.

  1. V článku 5 sa mení bod 16, ktorý znie:

  Hráč je oprávnený, previesť na svoj Bankový účet finančné prostriedky zo svojho Hráčskeho účtu za týchto podmienok:

  1. nejde o bonus podľa štatútu bonusovej schémy alebo plnenie v rámci propagačnej súťaže alebo inej propagačnej aktivity podľa bodu 14 a nasl. článku 4 VOP, a zároveň

   1. celková suma takto prevedených finančných prostriedkov z Hráčskeho účtu nepresiahne limity zverejnené na Webovom sídle ku dňu ich prevodu; spoločnosť TIPOS je oprávnená tieto limity meniť, pričom zmenený limit platí odo dňa jeho zverejnenia, ak zo zverejnenia nevyplýva neskorší dátum účinnosti takejto zmeny limitu alebo

   2. Hráč je evidovaný v Registri vylúčených osôb v čase vykonania dotácie Hráčskeho účtu podľa bodu 1 a nasl. článku 4 VOP a rovnako aj v čase, keď má záujem o vykonanie prevodu finančných prostriedkov z Hráčskeho účtu nad limit stanovený podľa predchádzajúceho odseku tohto bodu, pričom Hráč je počas celej tejto doby, vrátane okamihu vykonania prevodu, evidovaný v Registri vylúčených osôb; v tomto prípade je možné vykonať prevod len v prípade, ak došlo k vykonaniu dotácie Hráčskeho účtu Hráčom bezprostredne po aktivácii Hráčskeho účtu podľa týchto VOP a v čase vykonania aktivácie Hráčskeho účtu už bol Hráč evidovaný v Registri vylúčených osôb alebo

   3. tak rozhodne spoločnosť TIPOS na základe vlastného uváženia po osobitnej požiadavke Hráča, a to v prípadoch hodných osobitného zreteľa.“

  1. V článku 7 sa v bode 3 pism. i) mení na nasledovné znenie:

  ak má spoločnosť TIPOS podozrenie, že Hráč porušil štatút príslušnej bonusovej schémy a/alebo pravidlá dotknutej propagačnej súťaže a/alebo inej propagačnej aktivity, najmä v prípade podozrenia na podvodné konanie, resp. konanie v rozpore s dobrými mravmi alebo získavanie bonusov v rozpore s určenými podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod bonusov a pod.;

  1. V článku 7 sa v bode 9 pism. f) mení na nasledovné znenie:

  aktivovaný Hráčsky účet nie je po dobu 5 rokov využívaný; pre účely tohto bodu sa 5 rokov počíta od posledného prihlásenia sa Hráča na Hráčsky účet a v prípade, ak sa okrem registrácie Hráč na Hráčsky účet neprihlásil, táto lehota sa počíta odo dňa odoslania informácie o aktivácii Hráčskeho účtu podľa bodu 8 článku 3 VOP;

  1. V článku 7 sa mení bod 13, ktorý znie:

  Hráč berie na vedomie, že v prípade, ak mu bol Hráčsky účet zrušený z ktoréhokoľvek dôvodu podľa bodu 7 písm. c) alebo bodu 9 písm. a) až e) a g) tohto článku, spoločnosť TIPOS je oprávnená odmietnuť aktivovať mu Hráčsky účet v zmysle bodu 9 článku 3 VOP.“.

   

  II.

  1. Ostatné ustanovenia VOP účinné od 1.1.2021 ostávajú nezmenené.

  2. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zároveň platí, že na hráčsky účet aktivovaný pred nadobudnutím účinnosti tohto dodatku č. 1 VOP sa nové požiadavky v rámci registrácie uvedené v článku 3 VOP neuplatňujú, ak z osobitných, všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak.

  3. Dodatok č. 1 k VOP nadobúda účinnosť 14.09.2021.

   

  Dodatok č. 2

  k Všeobecným obchodným podmienkam hráčskeho účtu

  pre hazardné hry prevádzkované spoločnosťou TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. ako internetové hry

  (ďalej len „VOP“)

   

  I.

  VOP účinné od 1.1.2021 v znení Dodatku č. 1 účinného od 14.09.2021 sa menia a dopĺňajú takto:

  1. V článku 3 sa mení posledná veta bodu 9, ktorá znie:

  Spoločnosť TIPOS nevykoná aktiváciu hráčskeho účtu počas určenej doby ani v prípade, ak Hráč požiadal o zrušenie svojho predchádzajúceho Hráčskeho účtu podľa bodu 14 a bodu 7 písm. b) článku 7 týchto VOP.“.

  1. V článku 7 sa za bod 13 dopĺňa nový bod 14, ktorý znie:

  Hráč berie na vedomie, že v prípade, ak mu bol Hráčsky účet zrušený na jeho žiadosť podľa bodu 7 písm. b) tohto článku, Hráčovi nebude aktivovaný nový Hráčsky účet podľa článku 3 VOP v lehote 14 dní odo dňa zrušenia pôvodného Hráčskeho účtu.“.

   

  II.

  1. Ostatné ustanovenia VOP účinné od 1.1.2021 v znení Dodatku č. 1 účinného od 14.09.2021 ostávajú nezmenené.

  2. Dodatok č. 2 k VOP nadobúda účinnosť 25.05.2022

   

  Dodatok č. 3

  k Všeobecným obchodným podmienkam hráčskeho účtu

  pre hazardné hry prevádzkované spoločnosťou TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. ako internetové hry

  (ďalej len „VOP“)

   

  I.

  VOP účinné od 1.1.2021 v znení Dodatku č. 1 účinného od 14.09.2021 a Dodatku č. 2 účinného od 25.05.2022 sa menia a dopĺňajú takto:

  1. V článku 6 sa mení bod 3, ktorý znie:

  V prípade nároku na výhru zo stávky číselnej lotérie prevádzkovanej spoločnosťou TIPOS na základe dotknutej Individuálnej licencie uzatvorenej v internetovej herni pred dňom 01.07.2022 platí, že Hráč si uplatňuje nárok na výhru v rámci funkcionalít Hráčskeho účtu aktívnym úkonom Hráča. V prípade nároku na výhru zo stávky číselnej lotérie prevádzkovanej spoločnosťou TIPOS na základe dotknutej Individuálnej licencie uzatvorenej v internetovej herni v prémiovom žrebovaní podľa článku 30 Herného plánu číselných lotérií; ak sa jedná o hru o vecnú prémiu, platí, že Hráč si uplatňuje nárok na výhru podľa podmienok uvedených v rozhodnutí o prémiovom žrebovaní.“.

  1. V článku 6 sa mení bod 5, ktorý znie:

  V prípade výhry zo stávky v Internetovej hre (okrem výhry zo stávky v číselnej lotérii v prémiovom žrebovaní, ak sa jedná o hru o vecnú prémiu) bude suma výhry vyplatená Hráčovi vo forme pripísania týchto finančných prostriedkov na jeho Hráčsky účet  v súlade s dotknutým Herným plánom.“.

  1. V článku 6 sa mení bod 6, ktorý znie:

  TIPOS je v prípade stávok číselných lotérií podľa bodu 3 tohto článku oprávnená pri preverovaní splnenia podmienok na vznik nároku na výhru na strane Hráča požiadať Hráča o preukázanie splnenia podmienok na vznik nároku na výhru a to najmä, ale nielen o preukázanie:

  1. skutočnej účasti Hráča na dotknutej číselnej lotérii v súlade s týmito VOP ako aj dotknutým Herným plánom;

  2. pravdivosti a aktuálnosti ktoréhokoľvek z registračných údajov Hráča v Hráčskom účte, vrátane veku Hráča;

  3. pravdivosti údajov o vzťahu k Bankovému účtu evidovaného v Hráčskom účte Hráča; alebo

  4. dodržaní všetkých povinností zo strany Hráča pri jeho účasti v dotknutej Internetovej hre.

  Do okamihu preukázania týchto skutočností objektívne dostatočným spôsobom, je spoločnosť TIPOS oprávnená nevyplatiť uplatnený nárok na výhru.“

  1. V článku 6 sa mení bod 7, ktorý znie:

  TIPOS je v prípade stávok ostatných Internetových hier, odlišných od stávok číselných lotérií podľa bodu 3 tohto článku, oprávnená aj po vyplatení výhry na Hráčsky účet, ak nadobudne dôvodnú pochybnosť najmä, ale nielen o

  1. skutočnej účasti Hráča na dotknutej Internetovej hre v súlade s týmito VOP ako aj dotknutým Herným plánom;

  2. pravdivosti a aktuálnosti ktoréhokoľvek z registračných údajov Hráča v Hráčskom účte, vrátane veku Hráča;

  3. pravdivosti údajov o vzťahu k Bankovému účtu evidovaného v Hráčskom účte Hráča; alebo

  4. dodržaní všetkých  povinností zo strany Hráča pri jeho účasti v dotknutej Internetovej hre

  vykonať Blokáciu výhry na Hráčskom účte. Za týmto účelom je spoločnosť TIPOS oprávnená požiadať Hráča o odstránenie dotknutých pochybností.“

  1. V článku 6 sa dopĺňa nový bod 15, ktorý znie:

  Hráč berie na vedomie, že spoločnosť TIPOS je oprávnená spätne preverovať výsledok dotknutej Internetovej hry a vyhodnotené stávky v Internetovej hre. Ak spoločnosť TIPOS zistí, že výsledok dotknutej Internetovej hry je iný, než na základe akého boli vyhodnotené stávky v dotknutej Internetovej hre, prehodnotí pripísanie výhry na Hráčsky účet.“

   

  II.

  1. Ostatné ustanovenia VOP účinné od 1.1.2021 v znení Dodatku č. 1 účinného od 14.09.2021 a dodatku č. 2 účinného od 25.05.2022 ostávajú nezmenené.

  2. Dodatok č. 3 k VOP nadobúda účinnosť 01.07.2022

   

  Dodatok č. 4

  k Všeobecným obchodným podmienkam hráčskeho účtu

  pre hazardné hry prevádzkované spoločnosťou TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. ako internetové hry

  (ďalej len „VOP“)

   

  I.

  VOP účinné od 1.1.2021 v znení Dodatku č. 1 účinného od 14.9.2021, Dodatku č. 2 účinného od 25.05.2022 a Dodatku č. 3 účinného od 1.7.2022 sa menia a dopĺňajú takto:

  1. V článku 3 bod 2 sa na konci pripája nasledovné:

  V prípade technologických možností môže spoločnosť TIPOS na základe svojho rozhodnutia sprístupniť Hráčovi využitie Formulára a registráciu použitím údajov cez automatické overenie identifikácie Hráča na diaľku pomocou technológie rozpoznávania tváre (s osobitným súhlasom Hráča) využívanej spoločnosťou TIPOS (ďalej len „registrácia s automatickým overením“). Hráč berie na vedomie, že pre registráciu s automatickým overením je potrebné také zariadenie, ktoré umožňuje vytvoriť fotografiu s vysoko kvalitným rozlíšením. V rámci registrácie s automatickým overením je Hráč povinný využiť QR kód ponúknutý Hráčovi v rámci registrácie s automatickým overením a postupovať v zmysle pokynu spoločnosti TIPOS. Hráč berie na vedomie, že registráciu s automatickým overením môže použiť iba v prípade, ak je občanom Slovenskej republiky alebo má trvalý pobyt v Slovenskej republike a ak o tom rozhodla spoločnosť TIPOS. Ostatné ustanovenia tohto bodu platia primerane.“

  1. V článku 3 v bode 4 sa časť pred dvojbodkou mení nasledovne:

  Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností je Hráč povinný v rámci registrácie (vrátane registrácie s automatickým overením) poskytnúť tieto údaje.“

  1. V článku 3 sa bod 5 mení na nasledovné znenie:

   1. V rámci registrácie s výnimkou registrácie s automatickým overením podľa písmena b) tohto bodu 5 je potrebné poskytnúť dva platné doklady (ich naskenované kópie), a to:

    • aa. preukaz totožnosti Hráča, a to občiansky preukaz alebo cestovný doklad (cestovný pas) a

    • ab. akýkoľvek iný doklad Hráča, z ktorého je možné určiť jeho identitu
     pričom z týchto dokladov musia byť zrejmé, resp. viditeľné: podobizeň a údaje podľa písm. a), c), d), g) a i) bodu 4 tohto článku, ak sú v nich tieto údaje alebo informácie uvedené;

    • ac. vlastnú a aktuálnu fotografiu s vyobrazením podoby (tváre) Hráča v dostatočnom rozlíšení; na fotografii musí byť zachytený aj čitateľný preukaz totožnosti Hráča podľa bodu 5 písm. a) odsek aa. tohto článku VOP.

   2. V rámci registrácie s automatickým overením je potrebné poskytnúť dva platné doklady (ich naskenované kópie), a to:

    • ba. občiansky preukaz Hráča, ktorý je občanom Slovenskej republiky alebo doklad o pobyte Hráča, ktorý má trvalý pobyt v Slovenskej republike a

    • bb. iný doklad Hráča určený spoločnosťou TIPOS, z ktorého je možné určiť jeho identitu (napr. cestovný pas, vodičský preukaz). Hráč môže byť v prípade nedostatočnej čitateľnosti dokladu vyzvaný na opätovné poskytnutie dotknutého dokladu (počet možných opakovaní požiadavky určuje spoločnosť TIPOS), prípadne na manuálne doplnenie niektorých údajov z predloženého dokladu Hráča (v rozsahu určenom zo strany spoločnosti TIPOS, ktoré boli vyhodnotené v rámci registrácie s automatickým overením ako nedostatočne čitateľné);

    • bc. vlastnú a aktuálnu fotografiu Hráča, a to ako fotografiu celej svojej tváre v súlade s technickým rozhraním požadovaným pri registrácii s automatickým overením, pričom v tomto prípade sa nevyžaduje, aby na fotografii bol zachytený aj čitateľný preukaz totožnosti Hráča ako podľa bodu 5 písm. a) odsek ac. tohto článku VOP;

    • bd. v prípade zhody tváre na fotografii poskytnutej podľa tohto článku bodu 5 písm. b) odsek bc. a fotografie na poskytnutom doklade podľa tohto článku bodu 5 písm. b) odsekov ba. a bb. ďalej hráč podstúpi kontrolu „živosti“ cez súvisiacu aplikáciu, a to v podobe očného sledovania zobrazenia uvedeného v rámci registrácie s automatickým overením.

  Hráč berie na vedomie, že v prípade, ak je registrácia s automatickým overením neúspešná (a to z akéhokoľvek dôvodu), Hráč je oprávnený využiť inú formu registrácie podľa VOP než je registrácia s automatickým  overením.“

 1. V článku 3 sa ruší bod 6.

 2. Doterajšie body 7 až 14 článku 3 sa označujú ako body 6 až 13.

 1. V článku 3 sa mení bod 7 na nasledovné znenie:

Ak v dotknutom Hernom pláne alebo v bode 9 tohto článku VOP nie je uvedené inak, po vykonaní registrácie Hráčom, identifikácie Hráča a overení jeho identifikácie spoločnosť TIPOS, vykoná aktiváciu Hráčskeho účtu v centrálnom systéme prevádzkovateľa, za dátum a čas aktivácie sa považuje moment overenia a potvrdenia údajov z Hráčskeho účtu. V prípade registrácie s automatickým overením je pre aktiváciu Hráčskeho účtu potrebné splnenie aj ostatných podmienok určených v týchto VOP. Následne spoločnosť TIPOS informuje Hráča o tejto skutočnosti na email uvedený vo Formulári, a to bez zbytočného odkladu od dokončenia registrácie, t.j. vyplnenia a odoslania správnych a kompletných údajov, požadovaných dokladov Hráča a jeho fotografie. Aktiváciou Hráčskeho účtu je Hráč oprávnený zúčastniť sa na Internetových hrách v súlade s Herným plánom dotknutej Internetovej hry, ak z platnej právnej úpravy alebo VOP nevyplýva inak..“

 1. V článku 3 sa mení bod 12 na nasledové znenie:

Hráč berie na vedomie, že tieto VOP sú pre neho záväzné v primeranom rozsahu počas celej doby registrácie, najneskôr do uplynutia doby podľa bodu 10 tohto článku, a to aj v prípade, ak registráciu nedokončí alebo mu Hráčsky účet nebude v zmysle VOP aktivovaný, a to bez ohľadu na to, či vykonal úkony podľa bodu 3 tohto článku.“.

 1. V článku 3 bod 13 znie:

Registrácia sa považuje za dokončenú vykonaním úkonov podľa bodov 2, 3, 5 a 6 tohto článku.“.

 1. V článku 6 bod 8 písm. b) sa mení na nasledové znenie:

previesť výhru na Bankový účet Hráča.“

 1. V článku 6 v bode 9 sa vypúšťa písmeno b) a doterajšie písm. c) a d) sa označujú ako b) a c).
 1. V článku 7 bod 3 sa mení písmeno m) na nasledovné znenie:

m) v iných odôvodnených prípadoch (napr. hrozba vzniku škody alebo inej ujmy, porušenie pravidiel zodpovedného hrania, využívanie Hráčskeho účtu zneužívajúcim spôsobom; vulgárna a urážlivá komunikácia k zamestnancom spoločnosti TIPOS a pod.).“

 1. V článku 10 sa bod 6 mení na nasledovné znenie:

Hráč aj spoločnosť TIPOS sú oprávnené využívať aj iné spôsoby komunikácie, ak tak vyplýva z týchto VOP. Spoločnosť TIPOS je tiež oprávnená Hráčovi posielať technické správy.“

 1. V článku 10 sa dopĺňa nový bod 8, ktorý má nasledovné znenie:

Hráč je povinný sa v komunikácii so spoločnosťou TIPOS správať slušne a nepoužívať voči zamestnancom spoločnosti TIPOS vulgarizmy a urážlivú komunikáciu.“

 

II.

 1. Ostatné ustanovenia VOP ostávajú nezmenené.

 2. Dodatok č. 4 k VOP nadobudol účinnosť 09.11.2022.

 

Dodatok č. 5

k Všeobecným obchodným podmienkam hráčskeho účtu

pre hazardné hry prevádzkované spoločnosťou TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. ako internetové hry

(ďalej len „VOP“)

 

I.

VOP účinné od 1.1.2021 v znení Dodatku č. 1 účinného od 14.9.2021, Dodatku č. 2 účinného od 25.05.2022, Dodatku č. 3 účinného od 1.7.2022 a Dodatku č. 4 účinného od 09.11.2022 sa menia a dopĺňajú takto:

 1. Preambula VOP sa mení a znie nasledovne: „TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO 31 340 822, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č.: 499/B (ďalej len „spoločnosť TIPOS“) je prevádzkovateľom hazardných hier podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o hazardných hrách“), vrátane internetových hier podľa § 30 a nasl. Zákona o hazardných hrách, a to na základe individuálnych licencií udelených Úradom pre reguláciu hazardných hier.“
 1. V článku 1 sa mení bod 11, ktorý znie:

11. Webovým sídlom sa na účely týchto VOP rozumie www.etipos.sk.“.

 1. V článku 3 v bode 4 sa mení písmeno i), ktoré znie nasledovne:

i) druh a číslo dokladu totožnosti (platný občiansky preukaz alebo platný cestovný doklad alebo platný doklad o pobyte na území Slovenskej republiky);“

 1. V článku 3 sa bod 5 mení na nasledovné znenie:

  1. V rámci registrácie s výnimkou registrácie s automatickým overením podľa písmena b) tohto bodu 5 je potrebné poskytnúť dva platné doklady (ich naskenované kópie), a to:

   • aa. preukaz totožnosti Hráča, a to občiansky preukaz alebo cestovný doklad (cestovný pas) alebo doklad o pobyte na území Slovenskej republiky a

   • ab. iný doklad Hráča určený prevádzkovateľom, z ktorého je možné určiť jeho identitu a

   • ac. vlastnú a aktuálnu fotografiu s vyobrazením podoby (tváre) Hráča v dostatočnom rozlíšení; na fotografii musí byť zachytený aj čitateľný doklad Hráča podľa bodu 5 písm. a) odsek aa. tohto článku VOP.

  2. V rámci registrácie s automatickým overením je potrebné poskytnúť dva platné doklady (ich naskenované kópie), a to:

   • ba. občiansky preukaz Hráča, ktorý je občanom Slovenskej republiky alebo doklad o pobyte Hráča, ktorý má trvalý pobyt v Slovenskej republike a

   • bb. ný doklad Hráča určený spoločnosťou TIPOS, z ktorého je možné určiť jeho identitu (napr. cestovný pas, vodičský preukaz). Hráč môže byť v prípade nedostatočnej čitateľnosti dokladu vyzvaný na opätovné poskytnutie dotknutého dokladu (počet možných opakovaní požiadavky určuje spoločnosť TIPOS, prípadne na manuálne doplnenie niektorých údajov z predloženého dokladu Hráča (v rozsahu určenom zo strany spoločnosti TIPOS, ktoré boli vyhodnotené v rámci registrácie s automatickým overením ako nedostatočne čitateľné);

   • bc. vlastnú a aktuálnu fotografiu Hráča, a to ako fotografiu celej svojej tváre v súlade s technickým rozhraním požadovaným pri registrácii s automatickým overením, pričom v tomto prípade sa nevyžaduje, aby na fotografii bol zachytený aj čitateľný preukaz totožnosti hráča ako podľa bodu 5 písm. a) odsek ac. tohto článku VOP;

   • bd. v prípade zhody tváre na fotografii poskytnutej podľa tohto článku bodu 5 písm. b) odsek bc. a fotografie na poskytnutom doklade podľa tohto článku bodu 5 písm. b) odsekov ba. a bb. ďalej hráč podstúpi kontrolu „živosti“ cez súvisiacu aplikáciu, a to v podobe očného sledovania zobrazenia uvedeného v rámci registrácie s automatickým overením.

Hráč berie na vedomie, že v prípade, ak je registrácia s automatickým overením neúspešná (a to z akéhokoľvek dôvodu), Hráč je oprávnený využiť inú formu registrácie podľa VOP než je registrácia s automatickým overením.“

 1. V článku 5 sa bod 8 mení a znie:

 2. „Hráč je povinný všetky stávky uzatvárať čestne, osobne, na vlastný účet ako jednotlivec a výlučne prostredníctvom svojho jediného Hráčskeho účtu a zúčastniť sa na Internetových hrách v súlade s platnou právnou úpravou v Slovenskej republike ako aj s Etickým kódexom hráča, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP. Hráč je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania spočívajúceho v akejkoľvek spolupráci v akejkoľvek Internetovej hre s akýmkoľvek iným Hráčom alebo skupinou Hráčov, ak z pravidiel dotknutej Internetovej hry výslovne nevyplýva inak. Hráč je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania spočívajúceho v použití softvéru neschváleného spoločnosťou TIPOS v akejkoľvej Internetovej hre, ktorého použitie je v rozpore s prvou vetou tohto bodu VOP. V prípade, ak by bol zo strany akéhokoľvek druhého Hráča alebo skupiny Hráčov vyzvaný na konanie podľa druhej alebo tretej vety tohto bodu, je oprávnený o tejto skutočnosti informovať spoločnosť TIPOS, a to za podmienok a spôsobom uvedeným v bode 1 článku 9 týchto VOP.“

 

II.

 1. Ostatné ustanovenia VOP ostávajú nezmenené.

 2. Dodatok č. 5 k VOP nadobúda účinnosť 01.09.2023.

 

Dodatok č. 6

k Všeobecným obchodným podmienkam hráčskeho účtu

pre hazardné hry prevádzkované spoločnosťou TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. ako internetové hry

(ďalej len „VOP“)

 

I.

VOP účinné od 1.1.2021 v znení Dodatku č. 1 účinného od 14.9.2021, Dodatku č. 2 účinného od 25.05.2022, Dodatku č. 3 účinného od 1.7.2022, Dodatku č. 4 účinného od 09.11.2022 a Dodatku č. 5 účinného od 01.09.2023 sa menia a dopĺňajú takto:

V článku 9 sa dopĺňa nový bod 9, ktorý znie: „Informácia pre spotrebiteľa v súvislosti s podávaním návrhov na alternatívne riešenie sporov Hráč má podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ARS“) právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov s cieľom ochrany svojich práv, a to za podmienok uvedených v hernom pláne príslušnej hazardnej hry a v zákone o ARS. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu sa podáva k subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa § 3 zákona o ARS, pričom platí, že ak sú na alternatívne riešenie sporov príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má hráč (spotrebiteľ). Subjekty alternatívneho riešenia sporov sú uvedené na internetovej stránke: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.“

 

II.

 1. Ostatné ustanovenia VOP ostávajú nezmenené.

 2. Dodatok č. 6 k VOP nadobúda účinnosť 01.07.2024

 

Príloha č. 1 k Všeobecným obchodným podmienkam upravujúcim vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom: Etický kódex pre hazardnú hru

e-TEXAS HOLD´EM POKER (THP)

 1. Táto príloha č. 1 k Všeobecným obchodným podmienkam upravujúcim vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom: Etický kódex pre hazardnú hru e-TEXAS HOLD´EM POKER (hazardná hra e-TEXAS HOLD´EM POKER ďalej aj len ako “THP“; Všeobecné obchodné podmienky upravujúce vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom ďalej aj len ako “VOP“; Príloha č. 1 k Všeobecným obchodným podmienkam upravujúcim vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom: Etický kódex pre hazardnú hru e-TEXAS HOLD´EM POKER ďalej aj len ako “Etický kódex“ v príslušnom gramatickom tvare) tvorí ich neoddeliteľnú súčasť a je tak pre hráčov záväzná.

 1. Etický kódex je súborom záväzných doplňujúcich pravidiel a schém správania sa pre registrovaných hráčov, ktorým bolo zriadené hráčske konto a zúčastňujú sa internetovej hry THP. Etický kódex a pravidlá v ňom zakotvené vychádzajú z cieľa spoločnosti TIPOS, ako prevádzkovateľa internetových hier a poskytovateľa služieb súvisiacich s účasťou hráča na internetových hrách, zabezpečiť, aby priebeh THP, ako internetovej hry a všetkých a akýchkoľvek s tým súvisiacich činností a úkonov:

  1. bol v súlade s príslušnými právnymi predpismi, a to najmä ale nielen v súvislosti s ochranou osobnosti hráča, zamedzil akémukoľvek porušovaniu práv hráča alebo inému protiprávnemu konaniu (najmä na úseku administratívnoprávnych a trestnoprávnych noriem), rešpektoval dobré mravy a pod.,

  2. bol v súlade s herným plánom internetových hier a všetkými ustanoveniami právnych predpisov regulujúcich prevádzku internetových hier,

  3. rešpektoval etické pravidlá internetových hier, zachovával prvok náhodnosti a transparentnosti v súvislosti s ich prevádzkou, poskytoval rovnaké podmienky pre všetkých hráčov a zamedzil nekalému konaniu, ktoré nie je predpokladané herným plánom internetových hier, a to v súvislosti s THP;

  4. chránil dobré meno a povesť spoločnosti TIPOS;

  5. rešpektoval právne predpisy na úseku komerčných oznamov, reklamy, nekalej súťaže a pod.

 1. Hráč je preto podľa tohto Etického kódexu povinný dodržiavať nasledovné povinnosti:

  1. zdržať sa v plnom rozsahu akýchkoľvek komentárov k prebiehajúcej - teda aktuálnej hre, najmä avšak nielen nekomentovať druh a/alebo silu svojich kariet a/alebo svoju prípadnú nasledujúcu akciu v THP,

  2. v prípade svojho foldu kariet hráča nezverejňovať ich až do skončenia handu, nakoľko ich prípadné zverejnenie môže poskytnúť dôležitú informáciu a vytvoriť tak výhodu pre niektorého ešte aktívneho hráča alebo hráčov,

  3. zdržať sa akýchkoľvek komentárov o svojej hre, alebo o hre iných hráčov,

  4. nepoužívať pri komunikácii akékoľvek vulgárne alebo expresívne výrazové komunikačné prostriedky,

  5. nepoužívať akúkoľvek verbálnu formu nátlaku voči ostatným hráčom,

  6. v herni je povolené komunikovať iba v slovenskom jazyku, komentáre v inom jazyku (aj umelom), okrem zaužívaných pokerových výrazov, sú neprípustné,

  7. v chate neposkytovať akékoľvek herné odporúčania ostatným hráčom,

  8. v chate neposkytovať akékoľvek informácie komerčného charakteru (odkazy na stránky iných subjektov, reklamy, akékoľvek pozitívne alebo negatívne referencie alebo hodnotenia apod.),

  9. dodržiavať stanovené časové limity a nezdržiavať priebeh konkrétnej hry THP, pričom hráč má na každú akciu časový limit (tzv. timer), ktorý sa stará o to, aby mala hra plynulý priebeh; hráč je povinný sa snažiť, podľa svojich možností, a bez poškodenia kvality svojej hry, o čo najrýchlejšiu reakciu, nakoľko plynulosti a kvalite hry nepridáva neustále využívanie timeru do poslednej sekundy,

  10. akékoľvek podnety, reklamácie a sťažnosti, či už smerujú voči inému hráčovi/hráčom alebo proti spoločnosti TIPOS, adresovať a komunikovať výlučne a priamo na spoločnosť TIPOS a to postupom podľa VOP a herného plánu, v žiadnom prípade nie prostredníctvom chatu a pod.; hráč nesmie ostatných hráčov cez chat informovať o zaslaní podnetu, reklamácie alebo sťažnosti,

  11. nevznášať akékoľvek pochybnosti a/alebo obvinenia (najmä avšak nielen za neúspech, za práve rozdané karty, za prehru v práve skončenom hande a pod. ) na systém, nastavenia a prevádzku THP zo strany spoločnosti TIPOS, je potrebné brať do úvahy, že systém je certifikovaný TSÚ a podlieha kontrole orgánu dozoru, tento systém pritom nerozoznáva hráčov, a ani nikoho nepreferuje a karty generuje a prideľuje náhodne,

  12. nevznášať akékoľvek pochybnosti a/alebo obvinenia z podvodu alebo iného nekalého konania voči ostatným hráčom; v prípade podozrenia na neštandardné správanie sa hráča alebo hráčov , napr. na dohodnuté hranie a pod. má hráč výlučne možnosť adresovať a komunikovať svoje podnety priamo na spoločnosť TIPOS, a to postupom podľa VOP a herného plánu s príslušným údajmi o hre a čase (ideálne aj doložením printscreen alebo iných dôkazov, ktorými disponuje); hráč nesmie ostatných hráčov cez chat informovať o svojom podozrení a zaslaní podnetu,

  13. hráč nesmie ostatných hráčov cez chat informovať o prípadne uplatnených žalobách, nárokoch, podaniach, trestných oznámeniach alebo akýchkoľvek iných úkonov vykonaných v súvislosti so svojím podozrením a pod,

  14. podľa VOP môže mať hráč zriadené len jedno hráčske konto, pričom vybrané úkony dispozície a využívanie hráčskeho konta môže vykonávať spravidla hráč osobne (v súlade s podmienkami stanovenými VOP), hráč preto nesmie hrať THP na dvoch alebo viacerých kontách súčasne (najmä ale nielen pod rôznymi identitami alebo využívajúc hráčske konto rodinného príslušníka a pod.), a to bez ohľadu na to, či sa tak deje pri jednom stole, alebo na viacerých stoloch bez kolízie (súčasného prisadnutia jeho dvoch a viacerých kont pri jednom stole); rovnako nesmie hráč využívať a pristupovať na viacero hráčskych kont v rôznych časových obdobiach – teda bez kolízie,

  15. kolúzne hranie, teda prípad keď hrajú dvaja alebo viacero hráčov v zhode, využívajúc pritom vzájomne znalosť svojich kariet, ich silu a možnosti kombinácie, aby takýmto spôsobom získali výhodu oproti ostatným hráčom pri stole, je zakázané,

 1. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že povinnosti hráča stanovené týmto Etickým kódexom v žiadnom rozsahu nemajú žiadny vplyv na jeho práva a povinnosti vyplývajúce mu z osobitných právnych predpisov, a to najmä ale nielen na domáhanie sa ochrany osobnosti a nárokov s tým spojených, povinnosť oznámenia trestného činu a pod.

 

V prípade porušenia pravidiel tohto Etického kódexu, je spoločnosť TIPOS oprávnená aplikovať voči hráčovi sankcie, a to za podmienok a v rozsahu podľa čl. VII bod 3 VOP.

Vitaj v úplne novom SMS casine so skvelými online hrami. Môžeš si ich zahrať len pre zábavu alebo aj o pekné výhry.